Javni poziv za sistematsko održavanje ICT infrastrukture i servisa

U skladu s Pravilnikom o nabavkama Sarajevskog otvorenog centra od 05.11.2022. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), putem ovog Javnog poziva pozivaju se sve zainteresovane strane da podnesu ponudu za pružanje sistemskog održavanja ICT infrastrukture i servisa.

Sadržaj javnog poziva za dostavljanje ponuda, kako slijedi:

 1. Naziv ugovornog organa:

Udruženje Sarajevski otvoreni centar, Podgaj 14, ID broj 4201263530004 (u daljem tekstu: Udruženje)

 1. Opis predmeta nabavke

Usluge pružanja sistemskog održavanja ICT infrastrukture i servisa, na mjesečnom nivou.

 1. Specifikacije opreme, usluga i rješenja

Sistemska infrastruktura i IT servis organizacije

 • Pružanje usluga rješavanja incidenata i problema u radu računare i računarske opreme
 • Mogućnost izvođenja manjih projekata, uređivanja kablova, izmjena servisa i infrastrukture, te drugih vrsta aktivnosti
 • Konzultantske usluge za planiranje, nabavku i instalaciju hadverskih i softverskih riješenja
 • Nadzor i upravljanje opremom

Mjesečno odnosno IT podrška

 • Redovni pregled stanja svih hardverskih komponenti serverske infrastrukture, sistema za skladištenje podataka, kao i mrežne infrastrukture SOC-a, eventualna zamjena pokvarenih ili dotrajalih dijelova prema potrebama i dogovoru
 • Redovno održavanje:

-firewall uređaja, upgrade firmware-a na firewall-ima i upgrade licenci (po potrebi),

-svih servisa AD, DNS, DHCP, End Point Protection,

-storage sistema (nadogradnja hardverskih i softverskih komponenti)

-backup-a svih vitalnih serverskih sistema i posebno svih važnih podataka u cijelom sistemu prema potrebama i dogovoru; praćenje svih sistema skladištenja

 • Administracija, upravljanje i sigurnost M365 (SharePoint i email)
 • Održavanje UPS sistema koji pokrivaju rad servera i mrežne opreme

Predmet održavanja

 • Računarski uređaji
 • Mrežna oprema
 • Serveri
 • Periferni uređaji
 • Softver
 • Sigurnosni uređaji

Oprema

 • Računari
 • Laptopi
 • NAS storage
 • Smart switch
 • FireWall/Router
 • Fizički server
 • Virutualni server
 • Antivirus po računaru mjesečno
 • Upravitelj lozinkama (password manager)

Način saradnje i komunikacije

 • Interakcija i komunikacija sa autorizovanim osobama u kompaniji u cilju unapređenja IT sistema u kompaniji
 • Konsalting usluge za nabavku i unapređenje opreme
 • Instalacija i inicijalna konfiguracija nove opreme, pripreme za korištenje
 • Servisiranje i hardverski servis opreme
 • On-site i udaljena podrška i servis kako (remote i na adresi)
 1. Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:
 • Registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti
 • Izražene cijene u valuti konvertibilnih maraka (KM) sa PDV-om i bez PDV-a
 1. Lokacija:

Sarajevo

 1. Obavezna dokumentacija za dostavljanje:
 • Kopija izvoda iz sudskog registra ili drugi dokument izdat od nadležnog organa kojim se dokazuje pravo na obavljanje predmetne djelatnosti
 • Popunjen, potpisan i opečaćen obrazac Finansijske ponude – Prilog 1
 1. Period za koji se zaključuje ugovor:

Period na godinu dana uz sklapanje Ugovora o saradnju.

 1. Kriterij za izbor ponude:
 • Cijena usluga
 • Ispunjenost uslova prema tačkama koje stoje u tački 3. Specifikacija opreme, usluga i rješenja ove javne ponude
 • Vrijeme odaziva na pozive za rješavanje problema
 1. Period važenja ponude:

Period važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana.

 1. Način dostavljanja ponude:

– Putem e-maila na adresu ugovornog organa, po objavi ovog poziva

– Udruženje će se svakom od ponuđača koji ispunjava uslove i zahtjeve obratiti, bilo sa potvrdom ili negativnom odlukom o izboru, na e-mail koji bude naveden u finansijskoj ponudi (Prilog 1 – Finansijska ponuda za sistematsko odrzavanje)

– E-mail adresa na koju se ponuda dostavlja: [email protected]

 1. Krajnji rok za dostavljanje ponuda (datum i vrijeme)

01.04.2024.godine do 17 sati.

 1. Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

– Dina Vilić, 033/551-000; e-mail: [email protected]

U skladu sa članom 3. Pravilnika o nabavkama Sarajevskog otvorenog centra, nakon podnošenja poziva  za učešće i nakon prijema početnih ponuda, imenuje se Komisija za nabavke, koja će po  prijemu svake ponude istu evaluirati i predložiti zaključenje ugovora ili odbijanje ponude zavisno od kvaliteta prispjele ponude i raspoloživih budžetskih sredstava Sarajevskog otvorenog centra.