Javni poziv organizacijama civilnog društva koje pružaju psihološku (psihoterapijsku/psihijatrijsku) podršku LGBTIQ osobama u BiH

Sarajevski otvoreni centar (SOC) u okviru projekta ‘'Zaštita unutar četiri zida: Borba protiv nasilja u porodici nad LGBTIQ osobama u Bosni i Hercegovini.“ kojeg podržava Evropska unija, te uz podršku donatora Sigrid Rausing Trust raspisuje:

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda organizacija civilnog društva koje pružaju psihološku (psihoterapijsku/ psihijatrijsku) podršku LGBTIQ osobama

Naziv: Usluge pružanja psihološke (psihoterapijske/psihijatrijske) podrške LGBTIQ osobama

Dužina trajanja angažmana: od 20.2.2024. do 15.12.2024. sa opcijom nastavka saradnje

Pozadina: Sarajevski otvoreni centar (SOC) je organizacija civilnog društva koja radi na unaprjeđenju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Pokrećemo i kreiramo sistemske društvene promjene, s naglaskom na rodnu ravnopravnost i položaj LGBTIQ osoba.

Projekt ‘’Zaštita unutar četiri zida: Borba protiv nasilja u porodici nad LGBTIQ osobama u Bosni i Hercegovini“ finansiran od strane Europske unije ima za cilj odgovoriti na potrebu osiguravanja adekvatne zaštite za LGBTIQ žrtve nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini. Konačni korisnici ovog projekta su LGBTIQ osobe koje su izložene nasilju, kao i šira LGBTIQ zajednica u Bosni i Hercegovini. Kroz ovaj segment našeg rada želimo osigurati da LGBTIQ žrtve nasilja dobiju odgovarajuću podršku i zaštitu. U sklopu projekta planirane su aktivnosti pružanja psihološke (/psihoterapijske/psihijatrijske) podrške LGBTIQ osobama u Bosni i Hercegovini.

Cilj: Izgradnja kapaciteta LGBTIQ osoba za pristup njihovim pravima i traženje pomoći je ojačan pružanjem psihološke podrške.

Obaveze Udruženja/Fondacije/Firme saradnika:

 • Potpisivanje Ugovora o saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom na period od 02.2024. do 15.12.2024.
 • Realizacija obvezujućih aktivnosti Ugovora sa pridržavanjem smjernica Sarajevskog otvorenog centra
 • Pružanje psiho-socijalne podrške za LGBITQ osobe
 • Kontinuiran rad na jačanju strukture i kapaciteta organizacije za pružanje psihološke (psihoterapijske/psihijatrijske) podrške LGBTIQ osobama tokom trajanja Ugovora
 • Uspostavljanje referalnog sistema praćenja korisnika_ca navedenih usluga u saradnji sa SOC-om i Tuzlanskim otvorenim centrom (TOC) kao projektnim partnerima
 • Izvještavanje SOC-a o napretku implementacije projektnih aktivnosti
 • Dostavljanje SOC-u mjesečnih izvještaja o održanim sesijama psihološke podrške (psihoterapije) za LGBTIQ osobe
 • Izdavanje fakture i fiskalnog računa za navedene usluge

Obaveze Sarajevskog otvorenog centra:

 • Koordiniranje i praćenje aktivnosti, u skladu sa potrebama, usmjerene na jačanje strukture i kapaciteta organizacije za pružanje usluga psihološke podrške LGBTIQ osobama
 • Plaćanje sredstava na račun saradnika za implementaciju planiranih aktivnosti, na osnovu izdate fakture
 • Koordiniranje i praćenje implementacije aktivnosti kontinuiranog pružanja usluga psihološke podrške LGBTIQ osobama

Potrebni uvjeti i vještine/kriteriji za odabir:

 • Iskustvo rada sa LGBTIQ+ osobama i/ili drugim marginaliziranim grupama
 • Mogućnost pružanja različite vrste terapijskog pravca/pristupa
 • Razumijevanje LGBTIQ+ tema i identiteta i sensibiliziranost
 • Organizacijski kapaciteti kojima se mogu zadovoljiti potrebe LGBTIQ zajednice za psihosocijalnom podrškom
 • Povoljna cijena terapijske sesije

Ponuda mora sadržavati sljedeće:

 • CV osoblja koje će pružati usluge psihološkog savjetovanja
 • Izvod iz sudskog registra ili drugi dokument izdat od nadležnog organa kojim se dokazuje pravo na obavljanje predmetne djelatnosti (npr. Rješenje o registraciji)
 • Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika (ID broj)
 • Formular za finansijsku ponudu koja će uključivati jediničnu cijenu po održanoj sesiji terapije (Prilog br. 1)
 • Popunjen Upitnik o procjeni kapaciteta organizacije (Prilog br. 2)

Ponuda i svi prateći dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom i bosanskom jeziku.

ROK: Molimo Vas da Vašu ponudu dostavite do utorka, 20. februara 2024. do 16h, na e-mail adresu [email protected].

Nepotpune prijave kao i prijave pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje.