Edukacijom do efikasnijeg provođenja Gender akcionog plana BiH

pokit_8e8a773dbf9524b9c37c127d50ec4d26Sarajevski otvoreni centar će u saradnji sa Gender centrom Federacije Bosne i Hercegovine 19. i 20. maja, održati trening za koordinacione odbore FBiH za praćenje provedbe Gender akcionog plana (GAP) BiH za period 2013-2017.

U martu 2016. godine Vlada Federacije BiH je usvojila Objedinjeni operativni plan ministarstava i institucija Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za implementaciju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za period 2013 – 2017. godine, koji, između ostalog, uključuje i konkretne mjere za promociju i zaštitu prava ‪‎LGBTI osoba. Nakon što je usvojen ovaj Plan, Sarajevski otvoreni centar je u saradnji sa Gender Centrom FBiH, uvidio potrebu za edukacijom prestavnika_ca koordinacionih odbora FBiH o pravima i boljem razumijevanju problema sa kojim se nose lezbejke, gej, biseksualne, trans i interspolne osobe u BiH.

Vjerujemo da ovaj vid edukacije može pomoći u efikasijem provođenju GAP-a BiH, pogotovo kada govorimo o mjerama za promociju i zaštitu prava LGBTI osoba.

Nadamo se da će nakon ovog treninga pomenuti predstavnici_e institucija uvidjeti važnost zalaganja za prava LGBTI osoba, te borbu za ravnopravne mogućnosti života za sve građane_ke u BiH.

Program treninga možete pogledati ovdje.

GAP BiH sadrži strateške ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim oblastima društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi. On daje smjernice za izradu godišnjih operativnih planova na entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou.