Edina Hrustić: Donošenjem GAP-a SBK/KSB se osjeti drugačija klima u skupštinskim klupama

Piše: Azra Delmanović

Gender akcioni planovi predstavljaju strategiju kojom se definišu programski ciljevi za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim oblastima društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi. GAP osigurava jednake mogućnosti za žene i muškarce te na osnovu prepoznatih problema i potreba u zajednici definiše mjere i projekte usmjerene ka unapređenju kvalitete života i kreiranju boljih prilika za žene i muškarce u svim oblastima.

Gender akcioni planovi se kreiraju na državnom, kantonalnom i lokalnom nivou. 2018. godine je usvojen Gender akcioni plan na državnom nivou u Bosni i Hercegovini, a sada je red na kantonalne. Jedan od prvih kantona u BiH koji je usvojio Gender akcioni plan je Srednjobosanski kanton. Izradu i usvajanje je inicirala Edina Hrustić, predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova SBK/KSB. Kaže da je put od inicijative do realizacije bio težak, ali da je vrijedio truda.

”Moram priznati da je proces bio teži nego što sam očekivala, posebno jer u Skupštini, pa i u Vladi, nisu postojala posebna znanja za izradu jednog ovakvog dokumenta. Ostvarila sam kontakt sa Gender Centrom Vlade FBiH, koji nas je usmjerio na određene procesne radnje. Na njihov prijedlog, a uz podršku Vlade SBK/KSB, koja je osigurala sredstva iz budžeta, angažovali smo vanjskog eksperta, koji je vodio proces izrade, što je bilo od posebnog značaja, jer je ovo bio prvi kantonalni GAP. Sa druge strane, sva Vladina i Skupštinska tijela, pružala su podršku u procesu izrade” – objašnjava Hrustić.

Iako je Gender akcioni plan usvojen na nivou države, ne treba zanemarivati značaj kantonalnih i lokalnih GAP – ova jer svaka zajednica se razlikuje i nailazi na drugačije vrste problema.

”Važnost GAP SBK/KSB je velika jer smo kroz njegovu izradu spoznali da je značajan dio „životnih“ nadležnosti upravo na kantonalnom nivou. U tom smislu, morali smo kreirati aktivnosti koje su prilagođene realnosti na ovom nivou vlasti jer smo našli da aktivnosti iz GAP BiH nisu u potpunosti primjenjive.” – kaže Hrustić.

Ne očekujemo brze, već dugoročne rezultate

Ne treba očekivati da će se, usvajanjem Gender akcionog plana, situacija kada je u pitanju ravnopravnost spolova preko noći promijeniti. Potrebno je raditi na edukaciji svih učesnika/ca u donošenju odluka, ali i samih građana/ki kako bi se krenulo u realizaciju istog.

”Samim donošenjem GAP -a SBK/KSB se osjeti drugačija klima u skupštinskim klupama, što se posebno odnosi na procese donošenja odluka, ali smo svjesni da su potrebni resursi, kapaciteti i znanje, da se on provede” – kaže Hrustić.

Od velikog značaja bi bila podrška sa viših nivoa vlasti pri realizaciji aktivnosti koje bi rezultirale u svrsishodnijem i rodno – pravednijem trošenju javnih sredstava. Da bi se to desilo Gender Centar FBIH i druge institucije za ravnopravnost spolova trebaju podršku u razvijanju svojih kapaciteta.

”Ipak, samo u sinergiji, napredak moze biti moguć. Naglašavam, napredak, jer moramo biti svjesni da postizanje ravnopravnosti spolova zahtjeva dugoročan angažman i djelovanje. Mi u SBK/KSB, smo napravili pionirski korak, ali shvatamo, da nam po smirivanju situacije sa COVID – 19, predstoji mnogo posla” – zaključuje Hrustić.

Podsjećamo, Sarajevski otvoreni centar i Gender centar FBiH su već ranije pozvali zainteresirane predstavnike/ce kantonalnih, gradskih i opštinskih vlasti da pristupe izradi i usvajanju Gender akcionih planova u čemu će im ponuditi i ekspertsku podršku.

Aktivnosti Sarajevskog otvorenog centra na zagovaranju usvajanja gender akcionih planova podržava CARE International Balkans u okviru projekta „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“, a finansijski podržavaju CARE Češka i Vlade Češke Republike.