Krajnje je vrijeme za Gender akcione planove!

Sarajevski otvoreni centar i Gender centar Federacije BiH pozivaju kantone, gradove i općine da usvoje kantonalne i lokalne gender akcione planove

Ovim otvorenim pismom, Sarajevski otvoreni centar i Gender centar Federacije BiH pozivaju kantone, gradove i općine da usvoje kantonalne i lokalne gender akcione planove u skladu sa Gender akcionim planom BiH i pratećim operativnim planovima, te da prilikom izrade svih politika, programa i mjera uključe rodnu perspektivu i primjenjuju Zakon o ravnopravnosti spolova i Gender akcioni plan BiH.

Nužno ostvariti ravnopravnost spolova u svim oblastima života!

Svrha gender akcionih planova kao strategija jeste da se izrade mjere i planovi kojih će se pridržavati institucije na svim nivoima kako bi ostvarili ravnopravnost spolova u svim oblastima života. To ne znači samo jednak broj žena i muškaraca u institucijama, na rukovodećim pozicijama ili vlasti. Usvajanjem gender akcionih planova se nadležne institucije obavezuju preduzeti rodno osjetljive mjere u oblasti obrazovanja, tržišta rada, nasilja nad ženama i nasilja u porodici, javnog života i zdravstvene zaštite.

Osim što čine većinu stanovništva, žene čine i većinu radne snage, ali unatoč tome su više nezaposlen spol. Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova, žene duže čekaju na prvi posao, suočavaju se sa dugotrajnim prekidima u radnom stažu zbog porodiljskog odsustva ili njege starijih i bolesnih članova porodice, onemogućene su da se ponovno uključe na tržište rada zbog zrelije dobi usljed promjena na tržištu i prestanka potrebe za određenom vrstom rada.

Gender akcionim planom bi se predvidjele rodno osjetljive mjere usmjerene ka ženama kao manje zaposlenom spolu koje bi provodile nadležne institucije, ali i prikupljali relevantni podaci na godišnjem nivou o nezaposlenosti žena, razlikama u plaćama, zastupljenosti žena u upravljačkim strukturama preduzeća itd.

Spriječiti sveprisutno nasilje nad ženama u sjeni pandemije!

Jedan od gorućih problema sa kojima se suočavamo jeste nasilje nad ženama koje je sveprisutno u našem društvu, a koje je ostalo u sjeni nedavnih dešavanja uzrokovanih pandemijom. Neophodno je da nadležne institucije preduzmu adekvatne mjere za uspostavljanje mehanizama zaštite žena žrtava nasilja u porodici, ispune svoje obaveze finansiranja sigurnih kuća i druge obaveze koje proizlaze iz zakona i međunarodnih dokumenata.

Svi nivoi vlasti su obavezni osigurati ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju, odnosno učešće manje zastupljenog spola u procentu od 40%. U stvarnosti, žene su zastupljene u vladama kantona u procentu od 0% do 25%, pri čemu je najveća zastupljenost u Kantonu Sarajevo i Srednjobosanskom kantonu.

Samo dva kantona ispunila obavezu i usvojila gender akcione planove

Bosna i Hercegovina ima obavezu, kako na osnovu Zakona o ravnopravnosti spolova BiH, tako i na osnovu međunarodnih dokumenata, poput CEDAW i Pekinške deklaracije, da pristupi izradi strategija za unapređenje položaja žena, odnosno gender akcionih planova. 2018. godine usvojen je Gender akcioni plan na državnom nivou za period 2018-2022, a krajem 2019. godine usvojena su dva kantonalna gender akciona plana – u Kantonu Sarajevo i Srednjobosanskom kantonu za period 2019-2022.

Ekspertska podrška dostupna za izrade potrebnih dokumenata

Shodno svemu navedenom, Sarajevski otvoreni centar i Gender centar FBiH, nude zainteresirane predstavnike/ce kantonalnih, gradskih i opštinskih vlasti ekspertsku podršku u ovom procesu, te iskustva u radu na izradi ovih dokumenata i razvijanju mjera prilagođenih društvenim i političkim uslovima u kojima će se oni i provoditi.

Vjerujemo da će ostali kantoni koji nemaju važeće gender akcione planove prepoznati važnost usvajanja ovakvih dokumenta i njihov značaj za unaprijeđenje ljudskih prava na lokalnom nivou, te da će što prije pristupiti izradi istih u skladu sa Gender akcionim planom BiH i pratećim operativnim planovima.

Aktivnosti SOC na zagovaranju usvajanja gender akcionih planova podržava CARE International Balkans u okviru projekta „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“, a finansijski podržavaju CARE Češka i Vlade Češke Republike.

Aktivnosti GCFBIH na zagovaranju usvajanja gender akcionih planova realizovat će se iz sredstava FIGAP II programa.