Cijena protesta: Prakse nadležnih institucija u oblasti slobode okupljanja u BiH

Sarajevski otvoreni centar predstavlja izvještaj kojim se analizira pravo na slobodu okupljanja, s fokusom na praksi nadležnih organa: ministarstava unutrašnjih poslova u kantonima Federacije Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj te Policije Brčko distrikta. Istražena je i praksa drugih aktera koji u BiH mogu odlučivati o ostvarivanju prava na okupljanje (ministarstvo saobraćaja, općinska tijela, privatne osobe).

Glavni cilj istraživanja je utvrditi da li je praksa institucija u BiH u pogledu prava na slobodu okupljanja restriktivna i koji su izazovi s kojima se susreću organizatori_ce javnih okupljanja.

Izvještaj daje preporuke za razvoj kvalitetnog okvira za ostvarivanje prava na slobodu okupljanja u BiH, usklađenog sa međunarodnim standardima.

Autorica: Ajla Škrbić

Izvještaj na B/H/S jeziku dostupan ovdje.

Izvještaj na engleskom jeziku dostupan ovdje.