Bosina Daily: Članovi parlamenta diskutovali o pravima LGBT osoba

bdailiyNa Jahorini se danas (petak) završava trodnevni seminar o pravima LGBT osoba u kontekstu evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Cilj seminara, koji organiziju Sarajevski otvoreni centar, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške, bio je upoznavanje i informisanje predstavnika/ca institucija i tijela za ljudska prava i ravnopravnost spolova sa problemima i potrebama LGBT osoba u BiH, a u svrhu podizanja nivoa rada državnih institucija na rješavanju pitanja kršenja ljudskih prava LGBT osoba u BiH i inkluziji LGBT osoba u bh. društvo. Ovo je prvi seminar u istoriji Bosne i Hercegovine na kojem učestvuju parlamentarci/ke, što ujedno predstavlja i najavu da će se u ovom parlamentarnom mandatu intenzivnije raditi na poboljšanju prava LGBT osoba u BiH.

Na seminaru učestvuju predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) Mirsad Isaković, njegova zamjenica Diana Zelenika i članica te Komisije Maja Gasal-Vražalica, kao i član Zajedničke komisije za ljudska prava Damir Arnaut. Na seminaru, pored predstavnika/ca PSBiH, učestvovali/e su i predstavnici/e Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Gender centara Federacije BiH i Republike Srpske, Komisije za zašitu ljudskih prava i sloboda Parlamenta Federacije BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Tokom trodnevnog rada, vodeći eksperti/ice u ovoj oblasti iz BiH, Hrvatske i Srbije predstavili/e su probleme, iskustva rada i dobre prakse u institucijama zemalja regiona na pitanjima zaštite LGBT osoba.

Učesnici/e su prvog dana razmijenili/e mišljenja o stereotipima i predrasudama kada je riječ o pravima LGBT osoba, diskriminaciji na osnovu seksualne orijentacije i rodnog indentiteta, regionalnim i međunarodnim okvirima zaštite prava LGBT osoba, te istukustvima Institucije ombudsmana za ljudska prava u BiH u ovoj oblasti.

Drugog dana seminara razgovaralo se o zajednicama života osoba istog spola, kao i o strategijama za prevenciju i zaštitu od diskriminacije. Takođe, vodila se rasprava i o incidentima i krivičnim djelima koja su počinjena iz mržnje, koja predstavljaju snažan destibilizirajući faktor svakog društva i čije žrtve su najčešće pripadnici/e najugroženijih ili marginaliziranih skupina, među koje spadaju i LGBT osobe. Drugi dan se završio raspravom o pravima transrodnih i transeksualnih osoba.

Završni dio seminara bio je rezervisan za konkretne smjernice koje BiH mora uraditi u narednim godinama kada je riječ o pravima LGBT osoba. Različiti međunarodni mehanizmi i izvještaji za ljudska prava, poput Izvještaja Evropske komisije o napretku BiH za 2013. i 2014. godinu, utvrdili su potrebu većeg i proaktivnog angažamana institucija BiH kada je riječ o pravima LGBT osoba u BiH.

PDF: Bosnia Daily, no. 3536