10 godina SOC-a: Policiju smo morali_e naučiti koliko je važna fizička zaštita LGBT osoba

Programi edukacija za policiju i pravosudne organe

Educirati policijske službenike_ce, tužitelje_ke, sudije_sutkinje, jednom riječju – pravosuđe, o ljudskim pravima LGBT osoba od neizmjerne je važnosti. Iako u BiH postoji značajna zakonska regulativa, osobe koje su zadužene za sprovedbu zakona ne koriste sve mogućnosti koje postoje u zakonodavstvu. Upravo zbog toga, Sarajevski otvoreni centar počeo je raditi, a i danas radi, sa pravosuđem. Jozo Blažević se u tekstu koji slijedi prisjeća samih početaka SOC-ovih edukacijskih aktivnosti sa ovim akterima

Piše: Jozo Blažević

Bila je 2013. godina. Za nas u SOC-u je to bio jedan običan radni dan, kada nam je policija sama došla u posjetu. Sjećam se da smo se prepali_e jer smo mislili_e da su došli da nas uhapse ili tako nešto, iako smo znali_e da ništa loše nismo uradili_e. Strah je bio opravdan, jer smo bili_e, i još uvijek smo, svjesni_e kako živimo u zatvorenom, tradicionalnom, konzervativnom društvu koje je isprepleteno različitim vrstama netrpeljivosti, i u kojem je biti LGBTI osoba još uvijek društveno neprihvatljivo. Srećom, to ovaj put nije bio slučaj. Policijski_e službenici_e su tada došli_e da vide šta mi to radimo i čim se sve bavimo u polju zaštite ljudskih prava LGBT osoba, jedne od najmarginaliziranijih grupa u BiH.

Tako je nastala suradnja između Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Sarajevskog otvorenog centra. Do tog trenutka nismo radili_e ni sa jednom državnom institucijom na temu ljudskih prava LGBT osoba. Ubrzo nakon toga smo krenuli_e sa održavanjem edukacija za policijske službenike_ce MUP-a KS. Veliki uspjeh je bio kada je MUP KS u program permanentne obuke uključio modul o zločinu iz mržnje nad LGBT osobama. Ovo je bila historijski važna stvar, jer je to bio prvi put da sva policija, od čina policajca u radu sa zajednicom do čina mlađeg inspektora, prolazi obuku na temu zločina iz mržnje nad LGBT osobama. Naša suradnja se nastavila i u narednim godinama kroz edukacije, ali i kroz osiguravanje javnih događaja.

Senzibiliziranje policije

Čini mi se da je napad na festival Merlinka 2014. godine bio ključni faktor koji je doprinio tome da se suradnja između MUP-a KS i SOC-a dodatno učvrsti. Nažalost, mislim da je tek tada shvaćena važnost fizičke zaštite LGBTI osoba. Policiju smo to morali_e naučiti. Morali_e smo ih naučiti i svim drugim brojnim, najosnovnijim stvarima koje se tiču seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Morali_e smo ih naučiti da LGBTI osobe nisu apstraktne, da žive u Sarajevu, u našoj državi, da su to možda njihove komšije, kolegice i kolege, itd. To nije bilo lako. Sjećam se da je na početku bilo jako vatreno. Pojedinci_ke su pružali_e veliki otpor na edukacijama. Znalo je to eskalirati do nivoa da su neki_e policajci_ke odlazili_e sa predavanja. Međutim, iako možda nismo shvatali_e zašto postoji otpor na tom nivou, u isto vrijeme nam je bilo jasno da je to donekle i proces koji se mora proći. Znali_e smo da moramo biti strpljivi_e i da je policija kao tijelo i nama LGBTI osobama jako bitna, kao i za sve druge građane i građanke bh. društva. Nismo odustali_e.

Suradnja sa MUP-om KS nam je na neki način otvorila vrata za suradnju sa svim drugim kantonalnim MUP-ovima. U periodu od 2014. do 2016. godine smo u saradnji sa OSCE misijom u BiH proveli_e edukacije o zločinu iz mržnje za policiju svih kantonalnih MUP-ova, a nakon toga smo uradili_e Train the Trainer program za sve kantonalne MUP-ove kako bi oni dalje educirali svoje kolege i kolegice o zločinu iz mržnje. Sarajevski otvoreni centar je sa svakim MUP-om posebno zagovarao i vršio konstantan pritisak da se modul o zločinu iz mržnje uvrsti u program obaveznih edukacija, u čemu smo, na našu veliku radost, i uspjeli_e. Neki od MUP-ova su već proveli edukacije o zločinu iz mržnje, neki ih trenutno provode, a neki će ih provesti do kraja 2017. godine. U redovne i obavezne teme za educiranje policijskih službenika_ca FBiH svaki kantonalni MUP je uključio i modul o zločinu iz mržnje.

Veliki uspjeh je bio kada je MUP KS u program permanentne obuke uključio modul o zločinu iz mržnje nad LGBT osobama. Ovo je bila historijski važna stvar, jer je to bio prvi put da sva policija, od čina policajca u radu sa zajednicom, do čina mlađeg inspektora, prolazi obuku na temu zločina iz mržnje nad LGBT osobama. Naša suradnja se nastavila i u narednim godinama kroz edukacije, ali i kroz osiguravanje javnih događaja

Na ovaj način smo došli_e do većeg broja policajaca_ki koji prolazi obuku i uči o zločinu iz mržnje nad LGBT osobama. Naša suradnja traje već pune četiri godine, ali se nastavlja i dalje. U posljednje dvije godine uspjeli_e smo ostvariti i uspješnu suradnju sa Policijskom akademijom FBiH, kao i sa Federalnim MUP-om.

Edukacija sudija_tkinja i tužitelja_ki

Još dosta toga bih mogao reći, ali želim naglasiti da nam na početku nije bilo lako. Sada je ipak lakše, što nam u suštini govori da se naš rad sa policijom isplatio. Svi i sve znamo da je policija tu da štiti sve građane i građanke bez obzira na njihove različitosti.

Svakako da u cijelom pravosudnom lancu nismo mogli_e izostaviti ni tužitelje_ke, kao ni sudije_sutkinje. Naša suradnja sa njima, kao i sa policijom, traje već pune četiri godine. Edukacije koje radimo sa njima provodimo u suradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBiH. Ove profesionalce_ke smo upoznali_e sa unaprijeđenim antidiskriminacionim i krivičnim zakonodavstvom i praksom u oblasti zaštite ljudskih prava sa naglaskom na LGBT osobama kao marginaliziranoj društvenoj grupi, i pokazali_e smo im od kojeg je ono značaja za njihov rad u pravosudnim institucijama. Također, konstantno želimo i senzibilizirati i upoznati sudije_sutkinje i tužitelje_ke s efikasnim načinima zaštite i procesuiranja kršenja ljudskih prava na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika u BiH, u skladu s domaćim pravnim propisima, ali poštujući i međunarodne i regionalne pravne standarde. Naravno da je i u ovoj suradnji bilo, i još uvijek ima trenutaka koji nisu laki za nas, ili, prostije rečeno, nisu ugodni za uši. Međutim, svaki put nam je to samo pokazatelj da moramo raditi još više i više.

Akademija političkog liderstva

Ne smijemo zaboraviti ni to da smo u julu 2012. godine organizirali prvu Akademiju političkog liderstva sa ciljem da se kroz političku edukaciju i promicanje ljudskih prava utječe na jačanje političke participacije mladih ljudi, te na unapređenje rodne ravnopravnosti. Na Akademiji su sudjelovali_e članovi i članice različitih političkih stranaka i predstavnici i predstavnice organizacija civilnog društva. Program Akademije političkog liderstva je bio prvi edukacijski program Sarajevskog otvorenog centra koji je spojio političko obrazovanje i ljudska prava, a kroz teme koje je obuhvatao nastojao je da pruži širu perspektivu političke participacije, drukčiju od one koja je prisutna na političkoj sceni BiH.

U narednim godinama SOC je razvijao i druge programe koji su se fokusirali na rodnu ravnopravnost i učešće u političkom životu. Program je uključivao, pored edukacije o političkom sistemu i temama koje se tiču liderskih vještina neophodnih za mlade političare_ke, i specifične teme koje su se bavile pitanjem rodne ravnopravnosti i ljudskim pravima marginaliziranih skupina, kao što je LGBTI zajednica.