Tražimo konsultanta_icu za evaluaciju programa

Opis poslova

 

Cilj: Evaluacija programa Sarajevskog otvorenog centra

Naziv: Konsultant/ica – evaluacija programa

Dužina trajanja programa koji je predmet evaluacije: 01.01.2018-31.12.2019.

Dužina trajanja angažmana: 15 dana (između januara i marta 2020.)

 

Pozadina

Sarajevski otvoreni centar je 2017. godine razvio svoj strateški plan za period 2018-2020. sa generalnim ciljem poboljšanja stanja ljudskih prava LGBTI osoba i žena u Bosni i Hercegovini. Strategija ima pet ishoda:

 • LGBTI osobe su osnažene da traže svoja ljudska prava;
 • Država i njene administrativne jedinice poboljšavaju zakone, javne politike i institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava LGBTI osoba;
 • Unapređenje organizacijske sposobnosti da se utiče i djeluje prema relevantnim zainteresiranim stranama radi postizanja strateških ciljeva;
 • Država i njene administrativne jedinice poboljšavaju zakone, javne politike i institucionalni okvir za rodnu ravnopravnost i ljudska prava žena;
 • Feminizam i rodna ravnopravnost uvedeni su u javni i politički diskurs i debate.

Strateški plan se realizuje kroz razvoj godišnjeg plana rada kako bi se obuhvatili svi ciljevi. Počevši od 2018. godine, SOC je svake godine kreirao godišnji plan rada organizacije inkorporirajući jedinstvene aktivnosti u skladu sa denifisanim ciljevima/ishodima. Progres SOC-ovog rada je praćen korištenjem i primjenom Okvira za procjenu rezultata rada dva puta godišnje.

 

Svrha i ciljevi evaluacije programa

Svrha evaluacije programa je procjena ishoda gore pomenutog strateškog plana koja će se koristiti kao osnov za novi strateški plan 2021-2023 koji će biti izrađen u 2020. godini nakon završetka evaluacije programa.

Svrha evaluacije programa je procjena relevantnosti cjelokupnog programa, kvalitete učinka, upravljanja i postignuća, te na osnovu sveukupnih nalaza vezanih za implementaciju programa i uzimajući u obzir lokalni kontekst, ponuditi strateške preporuke o mogućim pravcima djelovanja i razvoju koncepta programa u budućnosti.

Glavna pitanja na koja je potrebno odgovoriti u evaluaciji su:

Kvalitet implementacije/Kvalitet partnerstava/Koordinacija/Monitoring/Evaluacija

 • Kako biste ocijenili uspjeh SOC-a u implementaciji programa? Da li je SOC-ova organizacijska strukutura bila adekvatna za uspješno provođenje programa i za postizanje njegovih ciljeva (ukoliko je moguće, navedite preporuke za poboljšanje organizacijskih kapaciteta i sl.)?
 • Kako su korišteni resursi za postizanje kvaliteta ishoda/ciljeva? Da li je to bilo efikasno?
 • U kojoj mjeri su alati korišteni za planiranje, monitoring i evaluaciju bili korisni?
 • Na koji način koordinacija između zainteresovanih strana može biti poboljšana i kakva bi bila SOC-ova uloga u tom procesu?
 • Na koji način organizacija može različito sarađivati sa više relevantnih aktera s ciljem ostvarivanja bolje podrške u postizanju očekivanih rezultata?
 • Koje lokalne strukture i kapaciteti su kreirani i ojačani?
 • Šta se može naučiti iz uspjeha i neuspjeha programa i kako te informacije mogu biti korištene za poboljšanje budućih programa?
 • Koji su inovativni aspekti programa i da li ih treba dalje razvijati?
 • Koje su preporuke za poboljšanje dizajna, menadžmentaa i održivosti programa?

Relevantnost i koherentnost programa

 • Koji je značaj adresiranih pitanja, rezultata i efekata ostvarenih kroz implementaciju programa imajući u vidu njihovu povezanost s ključnim problemima koji su identificirani u analizi problema?
 • U kojem obimu rezultati i efekti ostvareni u individualnim programima međusobno komplementiraju i podržavaju jedni druge? Da li je uspostavljena sinergija između programa?
 • Da li su priprema i dizajn programa omogućili logičnost i koherentnost programa?
 • Do koje mjere je SOC-ovo ime povezano sa specifičnim vrijednostima i pitanjima? Do koje mjere je SOC bio u mogućnosti postavljati nove trendove u ovom kontekstu?

Rezultati, efekti i održivost programa

 • U kojoj mjeri su aktivnosti koje je sproveo SOC dovele do ostvarivanja planiranih ishoda (na osnovu okvira za procjenu rezultata) i uspostavljanja odnosa s ciljnim grupama? Da li su korištene metode/strategije adekvatno upotrijebljene? Koliko su korisni bili indikatori?
 • Da li su preduzete aktivnosti adekvatno adresirale potrebe ciljne populacije?
 • Koji neplanirani (pozitivni i/ili negativni) utjecaji mogu biti opaženi kao rezultat programa? Koje su ključne naučene lekcije koje organizacija može iskoristiti u budućnosti?
 • Da li su postignuti rezultati u skladu sa potrebama SOC-ovih korisnika/ca?
 • Kako biste ocijenili doprinose individualnih aktivnosti postignutim rezultatima (koje su to najkorisnije aktivnosti)? Da li su aktivnosti dozvoljavale ostvarivanje željenih rezultata programa?
 • U kojoj mjeri je program promijenio stavove i ponašanja naših ciljnih grupa?
 • Koja je vjerovatnoća da će korisnici/ce programa nastaviti koristiti pozitivne efekte programa i nakon njegovog okončanja?
 • U kojoj mjeri su rezultata programa održivi?
 • Da li će biti neophodna dodatna finansijska podrška za održavanje rezultata i utjecaja programa?
 • Da li su srednjoročne i dugoročne društvene/političke promjene u BiH značajno utjecale na program? Postoje li dokazi da se nastale promjene mogu pripisati programskom radu poduzetom u promatranom razdoblju?
 • Koje su ključne lekcije i praktične preporuke za follow-up strategiju?

 

Predložena metodologija

Predložena metodologija se sastoji od preliminarnog desk istraživanja, praćenog terenskim istraživanjem i pisanja finalnog izvještaja:

 • Pregled programskih dokumenata, uključujući zvanične programske dokumente, izvještaje i druge podatke;
 • Provođenje dubinskih intervjua/internih radionica/fokus grupa sa SOC-ovim osobljem, te Upravnim odborom, Skupštinom, volonterima, ciljnom grupom i korisnicima, ali i konsultacija sa eksternim interesnim grupama kao što su donatori, mediji, kreatori politika i druge organizacije civilnog društva;
 • Pisanje finalnog pregleda izvještaja koji će obuhvatiti uspjehe programa, vezane povratne informacije, zapažanja, naučene lekcije i zaključke. Ovaj pregled služiti će kao osnova za novi proces strateškog planiranja i implementacije (organizacijski nivo).

 

Proizvodi

Konsultant/ica će dostaviti evaluacijski izvještaj na engleskom i BHS jezicima, na maksimalno 30 stranica (po verziji), kao i sumiranu verziju kompletnog izvještaja na 2 do 5 stranica. Prvi nacrt izvještaja dostavlja se ne kasnije od 29. februara 2020. Konačni izvještaj dostavlja se SOC-u ne kasnije od 15. marta 2020. u elektronskom formatu.

 

Konačni izvještaj će sadržavati, ali neće biti ograničen na sljedeće stavke:

Sažetak (struktuiran u skladu sa cjelokupnim izvještajem)

Sadržaj

Uvod

Metodologija

Opis političkog okvira

Dizajn organizacije

Kratak opis programa

Evaluacija metoda/strategija SOC-ovog rada

Evaluacija rezultata i utjecaja/efektivnosti

Relevantnost

Planiranje i koherentnost

Održivost

Zaključci i preporuke za formulisanje intervencije koje nisu predviđene trenutnom strategijom

Potrebne vještine

 • Poznavanje problema LGBTI osoba i žena u bosanskohercegovačkom kontekstu
 • Dobro poznavanje postojećeg zakonskog, institucionalnog i administrativnog uređenja u Bosni i Hercegovini a koje se odnosi na probleme LGBTI osoba i žena
 • Iskustvo u praćenju i evaluaciji programa u oblasti ljudskih prava LGBTI osoba i žena
 • Odlično poznavanje engleskog i B/H/S jezika kao i izvrsnost u pisanju evaluacijskih izvještaja

 

Molimo Vas da Vašu biografiju i finansijsku ponudu dostavite do 22. januara 2020., na [email protected].