Tražimo konsultanta/icu za evaluaciju programa

Opis poslova

Cilj: Evaluacija programa Sarajevskog otvorenog centra

Naziv: Konsultant/ica za evaluaciju programa

Dužina trajanja programa koji je predmet evaluacije: 01.01.2020 – 31.12.2022.

Dužina trajanja angažmana: tokom aprila, maja i juna 2023.

Pozadina

Sarajevski otvoreni centar je 2019. godine razvio strateški plan/okvir za period 2020-2023. godinu u ostvarivanju svoje misije unapređivanja ljudskih prava, posebno položaja i ljudskih prava LGBTI osoba i žena u Bosni i Hercegovini, i to interpretacijom, predstavljanjem i zastupanjem autentičnih iskustava osoba koje trpe kršenja ljudskih prava i neravnopravan položaj te zagovaranjem pravnih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih promjena u svim oblastima života.

Rad na ostvarivanju strateških ciljeva je kombinovao različite pristupe i zajednički rad članova/ica tima ka ostvarivanju utjecaja/promjena na nivou a) zajednice, što uključuje i pojedinačne osobe, b) društva i c) državnog pravnog, političkog i institucionalnog okvira. Programi SOC-a su posmatrani kroz prizmu problema u određenim oblastima, problema s kojima se LGBTIQ osobe i žene svakodnevno suočavaju, a koji potpadaju pod građanska, politička, socijalna, ekonomska i kulturna prava, umjesto kroz prizmu identitetskih grupa.

Strateški plan okvir za 2022-2023. godinu ima tri glavna cilja, a svaki od ciljeva ima svoje podciljeve:

1. Utemeljen pravni okvir i okvir politika za ljudska prava širom BiH
1.1. Pravo na privatni i porodični život zagovara se pred relevantnim zakonodavnim subjektima
1.2. Prava na samoodređenje, svijest o vlastitom tijelu, integritet i autonomiju istražuju se i predstavljaju relevantnim stranama, uz konkretne zakonodavne prijedloge i prijedloge politika
1.3. Socio-ekonomska prava istražuju se i predstavljaju relevantnim stranama u kontekstu ljudskih prava
1.4. Slobode udruživanja, izražavanja i okupljanja štite se i unapređuju ciljanim i koordiniranim aktivnostima zagovaranja
1.5. Osigurava se zaštita od nasilja, neravnopravnosti i diskriminacije, a temelji za jednak tretman svih osoba postavljaju se konkretnim zakonodavnim prijedlozima i prijedlozima politika, te se zagovaraju pred relevantnim stranama.

2. Osnažene agentice i agenti promjena širom BiH
2.1. Pripadnice i pripadnici LGBTIQ zajednice, žene i muškarci, informirani su, osnaženi i angažirani, te sami zagovaraju ljudska prava i ravnopravnost na temelju feminističkih principa
2.2. Organizacije, inicijative i aktivistice i aktivisti koje se bave ljudskim pravima, LGBTI pitanjima i ženskim pravima širom BiH osposobljene su da pružaju usluge i zagovaraju na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou
2.3. Uspostavljeno strateško partnerstvo sa istaknutim akterkama i akterima u različitim sektorima javne i privatne sfere života
2.4. Nositeljice i nositelji dužnosti i relevantni/e profesionalke i profesionalci informirani su, angažirani i osposobljeni neophodnim znanjima i vještinama da doprinose izgradnji i održavanju inkluzivnog pristupa ljudskim pravima u bh. institucijama i društvu

3. Jačanje vrijednosti ljudskih prava, ravnopravnosti i inkluzije u bh. društvu i javnom diskursu
3.1. Javnost je informirana i angažirana u promoviranju vrijednosti, standarda i konkretnih akcija u svrhu unapređenja ljudskih prava i sloboda
3.2. Organizirane i koordinirane zajedničke akcije i odgovori civilnog društva i aktivistica i aktivista na promjene u oblasti ljudskih prava i sloboda u BiH
3.3. Prikupljaju se, obrađuju i objavljuju relevantne, na dokazima zasnovane i tačne informacije o stanju ljudskih prava, postojećem pravnom i institucionalnom okviru, kao i o autentičnim iskustvima LGBTI osoba, žena i muškaraca u BiH.
Strateški plan se realizuje kroz razvoj godišnjih planova rada kako bi se obuhvatili svi ciljevi. Počevši od 2020. godine, SOC je svake godine kreirao godišnji plan rada organizacije inkorporirajući jedinstvene aktivnosti u skladu sa denifisanim ciljevima/ishodima. Progres SOC-ovog rada je praćen korištenjem i primjenom Okvira za procjenu rezultata rada dva puta godišnje.

Svrha i ciljevi evaluacije programa

Svrha evaluacije programa je procjena ishoda gore pomenutog strateškog plana koja će se koristiti kao osnov za novi strateški srednjoročni plan/okvir, koji će biti izrađen tokom 2023. godine, nakon završetka evaluacije programa.

Svrha evaluacije programa je procjena relevantnosti cjelokupnog programa, kvalitete učinka, upravljanja i postignuća, te na osnovu sveukupnih nalaza vezanih za implementaciju programa i uzimajući u obzir lokalni kontekst, ponuditi strateške preporuke o mogućim pravcima djelovanja i razvoju koncepta programa u budućnosti.

Glavna pitanja na koja je potrebno odgovoriti u evaluaciji su:

Kvalitet implementacije/Kvalitet partnerstava/Koordinacija/Monitoring/Evaluacija

● Kako biste ocijenili uspjeh SOC-a u implementaciji programa? Da li je SOC-ova organizacijska struktura bila adekvatna za uspješno provođenje programa i za postizanje njegovih ciljeva (ukoliko je moguće, navedite preporuke za poboljšanje organizacijskih kapaciteta, strukture i sl.)?
● Kako su korišteni resursi za postizanje kvaliteta ishoda/ciljeva? Da li je to bilo efikasno?
● U kojoj mjeri su alati korišteni za planiranje, monitoring i evaluaciju bili korisni?
● Na koji način koordinacija između zainteresovanih strana može biti poboljšana i kakva bi bila SOC-ova uloga u tom procesu?
● Na koji način organizacija može različito sarađivati sa više relevantnih akterki i aktera s ciljem ostvarivanja bolje podrške u postizanju očekivanih rezultata?
● Koje lokalne strukture i kapaciteti su kreirani i ojačani?
● Šta se može naučiti iz uspjeha i neuspjeha programa i kako te informacije mogu biti korištene za poboljšanje budućih programa?
● Koji su inovativni aspekti programa i da li ih treba dalje razvijati?
● Koje su preporuke za poboljšanje dizajna, menadžmentaa i održivosti programa?

Relevantnost i koherentnost programa

● Koji je značaj adresiranih pitanja, rezultata i efekata ostvarenih kroz implementaciju programa imajući u vidu njihovu povezanost s ključnim problemima koji su identificirani u analizi problema?
● U kojem obimu rezultati i efekti ostvareni u individualnim programima međusobno komplementiraju i podržavaju jedni druge? Da li je uspostavljena sinergija između programa?
● Da li su priprema i dizajn programa omogućili logičnost i koherentnost programa?
● Do koje mjere je SOC-ovo ime povezano sa specifičnim vrijednostima i pitanjima? Do koje mjere je SOC bio u mogućnosti postavljati nove trendove u ovom kontekstu?

Rezultati, efekti i održivost programa

● U kojoj mjeri su aktivnosti koje je sproveo SOC dovele do ostvarivanja planiranih ishoda (na osnovu okvira za procjenu rezultata) i uspostavljanja odnosa s ciljnim grupama? Da li su korištene metode/strategije adekvatno upotrijebljene? Koliko su korisni bili indikatori?
● Da li su preduzete aktivnosti adekvatno adresirale potrebe ciljne populacije?
● Koji neplanirani (pozitivni i/ili negativni) utjecaji mogu biti opaženi kao rezultat programa? Koje su ključne naučene lekcije koje organizacija može iskoristiti u budućnosti?
● Da li su postignuti rezultati u skladu sa potrebama SOC-ovih korisnica/ka?
● Kako biste ocijenili doprinose individualnih aktivnosti postignutim rezultatima (koje su to najkorisnije aktivnosti)? Da li su aktivnosti dozvoljavale ostvarivanje željenih rezultata programa?
● U kojoj mjeri je program promijenio stavove i ponašanja naših ciljnih grupa?
● Koja je vjerovatnoća da će korisnice/ci programa nastaviti koristiti pozitivne efekte programa i nakon njegovog okončanja?
● U kojoj mjeri su rezultata programa održivi?
● Da li će biti neophodna dodatna finansijska podrška za održavanje rezultata i utjecaja programa?
● Da li su srednjoročne i dugoročne društvene/političke promjene u BiH značajno utjecale na program? Postoje li dokazi da se nastale promjene mogu pripisati programskom radu poduzetom u promatranom razdoblju?
● Koje su ključne lekcije i praktične preporuke za follow-up strategiju?

Predložena metodologija

Predložena metodologija se sastoji od preliminarnog desk istraživanja, praćenog terenskim istraživanjem i pisanja finalnog izvještaja:
● Pregled programskih dokumenata, uključujući zvanične programske dokumente, izvještaje i druge podatke;
● Provođenje dubinskih intervjua/internih radionica/fokus grupa sa SOC-ovim osobljem, te Upravnim odborom, Skupštinom, volonterima/kama, ciljnom grupom i korisnicima, ali i konsultacija sa eksternim interesnim grupama kao što su donatori, mediji, kreatori politika i druge organizacije civilnog društva;
● Pisanje finalnog pregleda izvještaja koji će obuhvatiti uspjehe programa, vezane povratne informacije, zapažanja, naučene lekcije i zaključke. Ovaj pregled služiti će kao osnova za novi proces strateškog planiranja i implementacije (organizacijski nivo).

Proizvodi

Konsultant/ica će dostaviti evaluacijski izvještaj na engleskom i BHS jeziku, na maksimalno 30 stranica (po verziji), kao i sumiranu verziju kompletnog izvještaja na 2 do 5 stranica. Prvi nacrt izvještaja dostavlja se ne kasnije do 19. maja 2023. godine. Konačni izvještaj dostavlja se SOC-u ne kasnije od 2. juna 2023. u elektronskom formatu.

Konačni izvještaj će sadržavati, ali neće biti ograničen na sljedeće stavke:

Sažetak (struktuiran u skladu sa cjelokupnim izvještajem)
Sadržaj
Uvod
Metodologija
Opis političkog okvira
Dizajn organizacije
Kratak opis programa
Evaluacija metoda/strategija SOC-ovog rada
Evaluacija rezultata i utjecaja/efektivnosti
Relevantnost
Planiranje i koherentnost
Održivost
Zaključci i preporuke za formulisanje intervencija koje nisu predviđene trenutnom strategijom

Potrebne vještine

● Poznavanje problema LGBTI osoba i žena u bosanskohercegovačkom kontekstu
● Dobro poznavanje postojećeg zakonskog, institucionalnog i administrativnog uređenja u Bosni i Hercegovini a koje se odnosi na probleme LGBTIQ osoba i žena
● Iskustvo u praćenju i evaluaciji programa u oblasti ljudskih prava LGBTI osoba i žena
● Poznavanje pravnog i društvenog okvira za rad civilnog društva u BiH
● Odlično poznavanje engleskog i B/H/S jezika kao i izvrsnost u pisanju evaluacijskih izvještaja.

Molimo Vas da Vašu biografiju, koja uključuje najmanje 2 reference i finansijsku ponudu dostavite do 17. aprila 2023., na [email protected].