Tražimo istraživača_icu za istraživanje o zakonskoj regulaciji javnih okupljanja

Opis poslova

Cilj: Sprovesti istraživanje o lokalnom zakonodavnom okviru koji regulira javna okupljanja u Bosni i Hercegovini, a koji uključuje postojeće zakone na svim nivoima, uključujući zakone o slobodi okupljanja, zakone o javnom redu, zakone o sigurnosnim agencijama, zakone o javnom prostoru, te na osnovu dobijenih rezultata izraditi izvještaj o usklađenosti domaćeg pravnog okvira s međunarodnim standardima iz ove oblasti.

Naziv: Vodeći_a istraživač_ica/autor_ica

Dužina trajanja angažmana: Od 15 marta/ožujka do 15. maja/svibnja 2020.

Pozadina:
Ostvarivanje prava na slobodu okupljanja u Bosni i Hercegovini (BiH) još uvijek se opstruira i ograničava. Trend ograničavanja slobode okupljanja različitih grupa (žena, radnika, ratnih veterana, sindikata, LGBTI osoba itd.) kroz različite administrativne i pravne prepreke na entitetskim, kantonalnim i lokalnim razinama, predstavlja ogromnu prepreku za nesmetano uživanje ovog prava koje se treba baviti i zakonskim promjenama i promjenama u institucionalnoj praksi. Sadašnje zakonodavstvo omogućava različitim institucijama da proizvoljno tumače zakone i nametnu dodatne mjere sigurnosti organizatorima javnih okupljanja (u slučaju LGBTI događaja u Kantonu Sarajevo – za svaki festival Merlinka, javno okupljanje i marš ponosa, te u slučaju kada sindikati organiziraju proteste u Republici Srpskoj). Praksa opterećivanja organizatora traženjem dozvola od općina / privatnih pravnih osoba / ministarstava prometa kao preduvjeta za najavu javnih okupljanja, također daje prostor postavljanju administrativnih prepreka za različite vrste prosvjeda

Zadaci

  • Vodeći istraživač_ica će analizirati lokalno zakonodavstvo koje regulira javna okupljanja, a koji uključuje postojeće zakone o slobodi okupljanja, zakone o javnom redu i miru, zakone o sigurnosnim agencijama, zakone o javnom prostoru kantona, entiteta, Brčko distrikta i BiH, te intervjuisati relevantne pravne eksperte i praktičare (domaće i međunarodne) iz ove oblasti.
  • Vodeći istraživač_ica će istražiti i međunarodne standarde u oblasti slobode okupljanja (mišljenje Evropske komisije, ODIHRove standarde, te mišljenje Venecijanske komisije), te uporediti postojeće domaće zakonodavstvo s istim i ustanoviti postojeće neusklađenosti.
  • Vodeći_a istraživač_ica će na osnovu izvršene analize izraditi konačni izvještaj u kojem će predstaviti ustanovljene nedostatke bh. zakonodavnog okvira i dati preporuke za njegovo unaprijeđenje.

Konačni izvještaj će sadržavati:

1. Sažetak
2. Sadržaj
3. Uvod
4. Cilj i metodologija istraživanja
5. Opis zakonskog okvira
6. Predstavljanje rezultata istraživanja
7. Zaključak i preporuke

Vodeći_a istraživač_ica/autor_ica će biti u konstantnoj komunikaciji s koordinatorom programa SOC-a. Vodeći_a istraživač_ica/autor_ica će biti dostupan_na u vremenskom rok predviđenom za izvršenje posla koordinatoru SOC-a, kako bi svi zadaci bili ispunjeni i isti blagovremeno dostavljeni SOC-u. Sarajevski otvoreni centar može zahtijevati od vodećeg istraživača_ice/autora_ice javno predstavljanje izvještaja, na što će isti biti obavezan_na kako bi se radilo o urednom ispunjenju ugovornih zadataka.

Rokovi

  • Od 15 marta/ožujka do 15. maja/svibnja vodeći_a istraživač_ica će izraditi metodologiju, provesti istraživanje, te izraditi finalni izvještaj. Rokovi za svaki navedeni zadatak bit će konkretizirani kroz ugovor sa Sarajevskim otvorenim centrom.

Potrebne vještine

  • Vodeći_a istraživač_ica/autor_ica mora biti dobro upoznata sa ljudskim pravima, naročito pravom na slobodu okupljanja; mora biti upoznat_a sa političkim sistemom u Bosni i Hercegovini.
  • Vodeći_a istraživač_ica/autor_ica mora posjedovati iskustvo u izradi metodologije, te pisanju izvještaja
    relevantnih za oblast ljudskih prava.

Molimo Vas da Vašu biografiju, motivaciono pismo i finansijsku ponudu dostavite na [email protected],
najkasnije do 10. marta/ožujka 2020. godine.