Tražimo istraživača_icu za istraživanje o stanju ljudskih prava žena

Opis poslova

Cilj: Kreirati metodologiju za istraživanje o stanju ljudskih prava žena u 2020. godini

Naziv: Vodeći_a istraživač_ica

Dužina trajanja angažmana: od 05. do 31. januara 2021.

Pozadina

Krajem 2019. godine svijet je zahvatila pandemija COVID-19 koja je pogodila sve aspekte ljudskog života, prije svega zdravlje, a potom i ekonomiju, obrazovanje, politiku. U ovakvoj situaciji žene snose specifičan teret. Oblasti u kojima većinu radne snage čine žene su direktno bile pogođene krizom, žene koje su žrtve porodičnog nasilja pale su pod dodatnu kontrolu nasilnika, pristup određenim medicinskim i zdravstvenim uslugama je bio dodatno otežan, a zaposlene majke su se morale nositi sa izazovom prelaska nastave u online sferu, pokušavajući pritom ne zanemariti vlastiti posao.

Kako bismo dobili_e precizne podatke o svim izazovima sa kojima su se žene u Bosni i Hercegovini suočavale u ovom periodu, za naredni Narandžasti izvještaj prikupljat ćemo relevantne informacije u oblastima seksualnog i reproduktivnog zdravlja, obrazovanja i učešća na tržištu rada, usklađivanja privatnog i poslovnog života i rodno zasnovanog nasilja, pri čemu ćemo ih posmatrati sa aspekta pandemije COVID-19.

 

Proizvodi

  • Vodeći_a istraživač_ica će razviti metodologiju dijela istraživanja potrebnog za izvještavanje kroz Narandžasti izvještaj, tačnije metodologiju istraživanja o stanju ljudskih prava žena u BiH tokom 2020. Istraživanje će dalje provoditi agencija za ispitivanje javnog mnijenja, a koja će anketirati najmanje 1000 žena i muškaraca. Vodeći_a istraživač_ica će razviti upitnik koji će agencija koristiti prilikom anketiranja. Rok za provođenje ove aktivnosti je 20. januar 2020.
  • Vodeći_a autor_ica će biti u komunikaciji s koordinatoricama programa SOC-a, agencijom za ispitivanje javnog mnijenja za davanje konkretnih uputa za prikupljanje podataka kako bi se isti blagovremeno dostavili SOC-u. Rok za obavljanje ove aktivosti je 31. januar 2020.
  • Prilikom izrade upitnika i metodologije, vodeći_a istraživač_ica će se fokusirati na oblasti obrazovanja i učešća na tržištu rada, usklađivanje privatnog i porodičnog života, seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja. Važno je da sve navedene oblasti budu posmatrane iz ugla pandemijske krize, odnosno kakve posljedice je kriza ostavila na žene kada su u pitanju pomenuta prava.

 

Potrebne vještine

  • Poznavanje i dubinsko razumijevanje problema žena i rodne ravnopravnosti u bosanskohercegovačkom kontekstu.
  • Razumijevanje različitih aspekata utjecaja pandemije COVID-19 na stanje ljudskih prava žena, i na rodnu ravnopravnost.
  • Izvrsno poznavanje osnovnog zakonskog okvira relevantnog za seksualno i reproduktivno zdravlje žena, obrazovanje, rad i oblast porodičnog prava (zakoni o zaštiti od nasilja u porodici, krivični zakoni, porodični zakoni, zakoni o radu).
  • Posjedovanje iskustva u izradi metodologije istraživanja i upitnika u oblasti društvenih nauka.

Molimo Vas da Vašu biografiju, motivaciono pismo i finansijsku ponudu dostavite na [email protected] ili [email protected], najkasnije do 31. decembra 2020. godine.