Tražimo istraživača_icu/autora_icu za istraživanje o socio-ekonomskom položaju LGBT osoba

Opis poslova

Cilj: Sprovesti istraživanje o socio-ekonomskom položaju LGBT osoba

Naziv: Vodeći_a istraživač_ica/autor_ica

Dužina trajanja angažmana: od 24. februara do 06. jula 2020.

Pozadina

Unatoč usvajanju Zakona o zabrani diskriminacije (2009. godine) i usvajanju izmjena Zakona (2016. godine), LGBTI osobe su još uvijek diskriminisane u oblasti rada i zapošljavanja, što pokazuje i istraživanje koje je sproveo National Democracy Institute. Prema istraživanju, 36% LGBTI osoba je doživjelo neku vrstu diskriminacije na radnom mjestu ili prilikom zapošljavanja, a 30% ljudi je priznalo da bi prekinulo svaku vrstu komunikacije sa kolegom_icom ukoliko bi saznali da su drugačije seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Svako uskraćivanje učešća u društvu zbog nečije seksualne orijentacije ili rodnog identiteta predstavlja narušavanje ljudskih prava LGBTI osoba, a to može imati negativan utjecaj na ekonomiju jedne države. Omogućivanje LGBTI osobama jednak pristup obrazovanju i tržištu rada jača njihovu produktivnost i ekonomski potencijal.

Kako bismo dobili kompletnu sliku o životu lezbejki, gej, biseksualnih, trans i interspolnih osoba, i doprinijeli njihovoj inkluziji i prihvatanju, neophodno je sprovesti istraživanje o socio-ekonomskom položaju LGBTI osoba o kojem trenutno ne postoje relevantni podaci. Oblasti koje će biti u fokusu istraživanja su položaj LGBTI osoba u obrazovnom sistemu, mogućnosti zapošljavanja na tržištu rada, socio-ekonomska pozadina, diskriminacija i drugi faktori koji ih ograničavaju u pronalasku stabilnog zaposlenja.

Proizvodi

Desktop istraživanje i izrada metodologije upitnika

 • Vodeći istraživač_ica će pronaći, analizirati i struktuirati mjerodavne izvještaje, zvanične podatke i druga istraživanja na temu socio-ekonomskog položaja marginaliziranih grupa koja mogu poslužiti kao relevantan izvor informacija. Vodeći_a istraživač_ica će razviti metodologiju cjelokupnog istraživanja, tačnije metodologiju istraživanja u LGBTI zajednici za pet terenskih istraživača_ica kako bi se prikupile jasne, konkretne i precizne informacije, te predstaviti istu istraživačima_cama. Također, metodologija rada će se odnosti i na agenciju za
  ispitivanje javnog mnijenja koja će istovremeno sa terenskim istraživačima_cama biti uključena u proces rada. U izradu metodologije će biti uključena i izrada upitnika koji će terenski istraživači_ice koristiti prilikom ispitivanja 300 LGBTI osoba, kao i upitnika koji će agencija koristiti prilikom ispitivanja javnog mnijenja (najmanje 100 ljudi).

Kompiliranje i analiza prikupljenih podataka

 • Vodeći_a autor_ica će biti u konstantnoj komunikaciji s koordinatoricom programa SOC-a, kao i terenskim istraživačima_cama i agenciji koji će slati prikupljene podatke vodećem_oj istraživaču_ici, Vodeći_a istraživač_ica će biti dostupan_na terenskim istraživačima_cama i agenciji za ispitivanje javnog mnijenja za davanje konkretnih uputa za prikupljanje podataka kako bi se isti blagovremeno dostavili SOC-u.

Pisanje izvještaja

 • Vodeći_a istraživač_ica će izraditi izvještaj nakon kompiliranja i analize podataka koje su prikupili_e terenski_e istraživači_ice i agencija za ispitivanje javnog mnijenja.. Izrada izvještaja će se vršiti tokom mjeseca juna. Sarajevski otvoreni centar može zahtijevati od vodećeg istraživača_ice javno predstavljanje izvještaja, na
  što će isti biti obavezan_na kako bi se radilo o urednom ispunjenju ugovornih zadataka.

Konačni izvještaj će sadržavati:
1. Sažetak
2. Sadržaj
3. Uvod
4. Cilj i metodologija istraživanja
5. Opis zakonskog okvira
6. Predstavljanje rezultata istraživanja
7. Zaključak i preporuke

Rokovi

 • Do 09. marta 2020. godine vodeći_a istraživač_ica će provesti desktop istraživanje, izraditi metodologiju rada za terenske istraživače_ice i agenciju za ispitivanje javnog mnijenja, kao i dva upitnika, od kojih će jedan primjenjivati terenski_e istraživači prilikom intervjuisanja 300 ljudi iz LGBTI zajednice, a drugi će koristiti agencija prilikom ispitivanja 1000 osoba opšte populacije.
 • Do 03. juna 2020. godine vodeći_a istraživač_ica će preuzeti, kompilirati i analizirati sve potrebne informacije koje su prikupili_e istraživači_ce na terenu i agencija za ispitivanje javnog mnijenja.
 • Do 06. jula 2020. godine vodeći_a istraživač_ica će dostaviti SOC-u finalnu verziju izvještaja.

Potrebne vještine

 • Vodeći_a istraživač_ica mora biti dobro upoznata sa ljudskim pravima LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini, odnosno sa njihovim položajem u oblasti obrazovanja (da li imaju jednak pristup obrazovanju kao ostali_e građani_ke); mora biti upoznat_a sa zakonodavastvom i prilikama na tržištu rada, odnosno mogućnostima u pogledu zapošljavanja i svim faktorima koji na bilo koji način mogu uticati na socio- ekonomski položaj LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini.
 • Vodeći_a istraživač_ica mora posjedovati iznimno iskustvo u izradi metodologije, koordinaciji tima, te pisanju izvještaja relevantnih za oblast ljudskih prava, tržište rada i socio-ekonomski status marginaliziranih grupa u Bosni i Hercegovini.

Molimo Vas da Vašu biografiju, motivaciono pismo i finansijsku ponudu dostavite na [email protected], najkasnije do 17. februara 2020. godine.