Oznaka: žene u politici

Libela: Ravnopravnost spolova mora biti prioritet novog Vijeća ministara BiH

Jučerašnje potvrđivanje imenovanja Vijeća ministara BiH i Vlade FBiH pokazalo je nedovoljnu opredijeljenost političkih stranaka pitanjima ravnopravnosti spolova. U Vladi FBIH sada su četiri ministrice, dok su u državnu vladu imenovane dvije. Ni 20 godina demokratizacije nije BiH odvelo daleko, nego se uočava prisustvo nevidljivog praga, gdje učešće žena ne prelazi okvirnih 20 posto. Vijeće … Continued

Bosnia Daily: Poplave, pitanje porodiljskih naknada i opšti izbori u kontekstu ljudskih prava žena u BiH

Pored postojeće nejednakosti, diskriminacije, rodno zasnovanog i porodičnog nasilja i socijalne isključenosti žena koje pripadaju marginaliziranim grupama (Romkinje, žene iz ruralnih područja, LBT* žene, žene sa invaliditetom i druge), s tri su se ključna događaja žene u 2014. godini suočile: majske poplave, pitanje ostvarivanja prava na porodiljske naknadne i odsustvo, te s opštim izborima.