Oznaka: Narandžastiizvještaj2016

Narandžasti izvještaj: Rodno zasnovano nasilje

Osobe ženskog spola su često izložene ozbiljnim oblicima nasilja, pogotovo verbalnom, fizičkom, psihičkom, seksualnom nasilju, silovanju i sl. Ovi i brojni drugi oblici nasilja nad ženama predstavljaju ozbiljno kršenje ljudskih prava žena i glavnu prepreku ostvarivanju jednakosti između žena i muškaraca.[i] Statistike pokazuju da je svaka treća žena u svijetu žrtva nasilja, ali i da … Continued

Narandžasti izvještaj: Zdravstvena zaštita

Ustav Bosne i Hercegovine iz 1995. godine, Rezolucija o politici zdravlja za sve građane_ke Bosne i Hercegovine[1] i Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini nalažu mjere i pružaju smjernice za organizovanje zdravstvenog sistema koji će svim građanima_kama omogućiti adekvatnu pomoć i zaštitu, u cilju postizanja zdravijeg i kvalitetnijeg života bez diskriminacije. Prema definiciji … Continued

Narandžasti izvještaj: Obrazovanje i učešće na tržištu rada

Obrazovanje – šta govori statistika? Posljednji dostupni podaci o stanju u oblasti obrazovanja žena koje je izradila Agencija za statistiku BiH, kao i prethodnih godina, utvrdile su sljedeće: osnovno obrazovanje na kraju školske 2014/15. godine okončalo je 36.939 učenika_ca od kojih je ukupno 18.246 učenica, a srednju školu u školskoj 2013/14. godini od ukupno 43.991 … Continued

Narandžasti izvještaj: Tekuće prakse kršenja ljudskih prava

Neodgovoran odnos institucija prema finansiranju sigurnih kuća u Federaciji BiH Usvajanjem novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH 2013. godine unaprijeđeni su zakonski okviri za sistemsku borbu pro­tiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Član 35. Zakona predviđa da Federacija BiH i kantoni finansiraju sigurne kuće i to u razmjeru 70% … Continued