Reagovanje Sarajevskog otvorenog centra

Povodom neizbora ko-predsjedavajućeg iz reda srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine pozivamo na poštivanje ravnopravnosti konstitutivnih naroda u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine

Odlukama Ustavnog suda BiH iz 2000. godine uspostavljena je konstitutivnost Srba, Bošnjaka i Hrvata na cijeloj teritoriji države. Ukidanje etničkog eksluziviteta unutar entiteta dataljnije je regulisano Sporazumom o provedbi Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti naroda te u konačnici amandmanima na entitetske Ustave. Ustavima je regulisano da sastav Doma naroda mora bit paritetan, tako da svaki konstitutivni narod ima isti broj delegata.

Nadalje, kod podjele ključnih funkcija stoji da:
Premijer/predsjednik vlade i zamjenici premijera/potpredsjednici vlade ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda. Od niže navedenih funkcija, najviše se dvije mogu popuniti iz reda jednog od konstitutivnih naroda, ili iz reda ostalih.

  1. Premijer/predsjednik vlade
  2. Predsjedavajući Zastupničkog doma
  3. Predsjedavajući Doma naroda
  4. Predsjednik Vrhovnog suda
  5. Predsjednik Ustavnog suda
  6. Javni tužioci

Međutim, uprkos ovim pozitivnim izmjenama svjedoci smo nepoštivanja istih i to na instanci Doma naroda PFBiH. Naime, u dosadašnjem sazivu (2010-2014) Doma naroda do dana današnjeg, dvije godine nakon Opštih izbora 2010. godine, nije imenovan dopredsjedavajući iz reda srpskog naroda, iako postoji regulacija da:
Svaki dom, iz reda svojih članova, bira predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Doma, koji ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda, i donosi svoje poslovnike kojima se mogu utvrditi i drugi funkcioneri.

Imajući u vidu da je u predhodnom sazivu (2006-2010) proces popunjavanja Doma naroda kasnio i da je okončan tek 2008. godine, kada je popunjen Klub delegata srpskog naroda i samim tim kompletiran Dom naroda PFBiH, postavlja se pitanje o nezastupljenosti jednog naroda u punom sastavu i na rukovodećoj funkciji unutar Doma naroda. Pored gore navedenog, zabrinavajuće je uspostavljanje svojevrsnog trenda nezastupljenosti predstavnika jednog od konstutivnih naroda, ako se uzme u obzir da do 2006. godine Klub delegata srpskog naroda nikada nije bio ni popunjen, što ga je stavljalo u neravnopravni status sa ostala dva Kluba.

Obzirom da Parlament FBiH, odnosno njegova oba doma, predstavljaja najviše zakonodavno tijelo u Federaciji, očekujemo da tu ulogu i preuzme. Prvi korak je poštivanje i primjena Ustavom zagarantovanih prava. Jednakost tri konstitutivna naroda zahtijeva jednakost grupe u institucionaliziranom sistemu i unutar zagarantovanog okvira jer, u konačnici, ustavna odredba o nediskriminaciji pojedinca/ke ne zamjenjuje jednakost grupe.

Bitno je razviti mehanizam koji će obezbijediti ispunjavanje Ustavom i parlamentarnim Pravilnikom zagarantovane obaveze, a, prije svega, osigurati efikasno i efektivno konstituisanje Doma naroda i onemogućiti blokade u tom procesu.

Sarajevo, 10.07.2012.

Kontakt:
Saša Gavrić
Sarajevski otvoreni centar
Vrbanja 4
BiH – 71000 Sarajevo

tel/fax +387 (0)33 211 617
mail [email protected]
web www.soc.ba