RadioSarajevo – Seksualno obrazovanje u BiH: Put prema zaštiti od nasilja

Tekst je preuzet sa sajta radiosarajevo.ba

Seksualno obrazovanje u školama? Oko ove teme u našoj zemlji još uvijek vlada podijeljeno mišljenje, jer dobar dio javnosti smatra ovu temu tabuom.

Istovremeno, brojne zemlje nadograđuju svoje školske nastavne planove, a mi u Bosni i Hercegovini i dalje imamo neujednačene nastavne planove.

Da li škola može doprinijeti prevenciji mnogih problema s kojima se suočavaju djeca, među kojima je i seksualno uznemiravanje i pedofilija?

Početkom ove godine Europski sud za ljudska prava (ECHR) donio je
 veliku odluku u korist dječjeg prava na seksualno obrazovanje u školi 
na temelju toga što će im pružiti vještinu da se zaštite od seksualnog 
nasilja.

To je, ustvari, bio odgovor na slučaj žene u Švicarskoj koja je željela da njeno dijete bude isključeno sa časa gdje može pitati o seksualnosti i reproduktivnom zdravlju.

Sud Švicarske je odlučio da je u najboljem interesu djeteta da ima pristup informacijama koje bi mogle zaštititi njihovo zdravlje.

Presuda Europskog suda za ljudska prava je jasno priznanje koliku ulogu seksualno obrazovanje ima na obrazovanje djece u globalu, kao i u borbi protiv seksualnog nasilja i zaštiti javnog zdravlja. Sud je naglasio da treba biti u interesu društva da i mala djeca imaju ovo obrazovanje.

Kakvo je stanje u Bosni i Hercegovini po pitanju seksualnog obrazovanja?

Kakvo je stanje u BiH kada je u pitanju seksualno obrazovanje, pitali smo članove  Asocijacije XY, koja je još od nastanka 2001. godine zagovornik poboljšanja obrazovnog sadržaja u našoj zemlji u oblasti zdravlja i zdravih stilova života.

Prema njihovom istraživanju, u našoj zemlji pitanje obrazovanja o seksualnosti nije sistemski riješeno i nije dio formalnog obrazovanja.

Naveli su da neke od tema kao što su građa ženskog i muškog reproduktivnog sistema, trudnoća, spolno prenosive infekcije i slično – čine dio pojedinih predmeta, te da su to najčešće Biologija i Moja okolina. To je ujedno i najneefektivniji vid obrazovanja, što potvrđuju brojne međunarodne studije.

„Nešto je drugačija situacija u osnovnim školama Kantona Sarajevo. Naime, Asocijacija XY i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo su 2013. godine uveli predmet pod nazivom Zdravi životni stilovi. Uvođenjem ovog predmeta je učenicima u Kantonu Sarajevo omogućeno da,  za razliku od njihovih vršnjaka koji žive u drugim dijelovima BiH, konačno dobiju priliku da učestvuju u obrazovanju koje ih na kvalitetan, strukturiran i uzrastu primjeren način uči o životnim temama i pitanjima suštinske važnosti za njihovo zdravlje i blagostanje“, navode iz Asocijacije XY.

zdravi udzbenik1.jpg - undefined
Asocijacija XY / Zdravi životni stilovi

Zdrave životne stilove mogu odabrati učenici od V do IX razreda u osnovnim školama Kantona Sarajevo. Asocijacija XY je u saradnji sa stručnim timovima Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde radila na izradi i uvođenju novih odgojno-obrazovnih sadržaja u oblasti zdravlja mladih. Uskoro će i učenici ovog kantona moći u okviru časova razredne nastave učiti i diskutovati o rodu i spolu, zdravlju, spolno prenosivim infekcijama i HIV-u, nasilju i rodno-zasnovanom nasilju, pubertetu i reproduktivnom sistemu, zdravlju i porodici.

Obrazovanje o seksualnosti je društvena odgovornost

Nastavnici u Švicarskoj su ohrabreni zakonom da odgovore na pitanja koja se odnose na seksualnost i reproduktivno zdravlje u vrtiću i osnovnoj školi, jer djeca čak i od ranog doba mogu biti izložena fizičkim, emocionalnim i društvenim povredama.

Iz Asocijacije XY se slažu sa ovim, navodeći da seksualno obrazovanje djeci treba uvesti što ranije.

„Djeca u vrtićima trebaju učiti o temama iz ove oblasti, naravno na način koji mogu razumijeti i koji je prilagođen njihovom uzrastu. Dokazano je da djeca do tri godine usvajaju rodne stereotipe i uče o rodnim normama koje su dominantne u njihovom društvu i baš zbog toga je potrebno od rođenja raditi na edukaciji djece“, naveli su.

To najprije trebaju raditi roditelji sa svojom djecom kroz igru i razgovor, a onda obrazovni kadar. U tom uzrastu mladi trebaju učiti o emocijama, prijateljstvu, samopoštovanju, zdravim odnosima sa vršnjacima, što su ključne teme obrazovanja o seksualnosti u ovom uzrastu.

Kako što je i naveo ECHR – roditelji igraju veliku ulogu u edukaciji djece kada je u pitanju ova važna životna vještina. Ipak, dešava se da neki ne uspiju ili ne žele da djecu podučavaju ovome, čime je još veća društvena odgovornost da se djeci osigura ovaj vid edukacije.

Seksualno obrazovanje je način zaštite od seksualnog i vršnjačkog nasilja

Na pitanje da li seksualno obrazovanje djeci može pomoći u borbi protiv seksualnog nasilja, vršnjačkog nasilja te ih obrazovati da postave granice i budu svjesni da su oni vlasnici svojih tijela, iz Asocijacije govore da je to vrlo važno pitanje s obzirom na to da ovo obrazovanje priprema mlade za brojne izazove sa kojima se mogu susresti tokom odrastanja.

„Zbog neinformiranosti, nestručnosti i ličnih uvjerenja, mnogi direktori škola i donosioci odluka onemogućavaju učenicima da uče o seksualnosti i na taj način prisiljavaju mlade da žive u povišenom riziku. Podatak da gotovo pola škola u KS ne izvršava svoju zakonsku obavezu da sprovodi nastavu predmeta Zdravi životni stilovi, govori vam koliko je snažan uticaj onih koji vlastitu neinformiranosti zloupotrebljavaju i donose odluke koje su suprotne dobrobiti naših najmlađih gradjana. Posljedice su nesagledive!“, napominju iz Asocijacije.

Iako postoje brojni globalni i lokalni dokazi o značaju i efektivnosti programa sveobuhvatne edukacije o seksualnosti, mnogi mladi ljudi u našoj zemlji nemaju mogućnost da uče o zdravim i nezdravim odnosima, HIV-u i AIDS-u, rodnoj ravnopravnosti, pubertetu, nasilju, i drugim važnim temama koje su osnova obrazovanja o seksualnosti. Zbog toga, mladi ljudi bez osnovnih informacija koračaju kroz djetinjstvo i prolaze tranziciju koja zbog nedostatka znanja i vještina, potencijalno nosi brojne rizike i izazove na koje mladi trebaju adekvatno odgovoriti.

Naveli su i da je važan segment obrazovanja o seksualnosti – prevencija nasilja i prevencija seksualnog nasilja. Dakle, mladi koji uče o seksualnosti znaju prepoznati seksualne predatore na internetu i u lokalnoj zajednici, znaju kome treba da se obrate za pomoć i podršku, znaju razlikovati primjereno od neprimjerenog ponašanja.

Sve to im pomaže da sutra, ukoliko neko od njih traži nešto što nije primjereno, znaju to prepoznati i prijaviti odgovornim autoritetima kojima vjeruju.

Globalna istraživanja pokazuju da seksualnost ima centralno mjesto u zdravom razvoju svakog adolescenta. Pripremiti djecu i mlade ljude za sigurniju tranziciju u odraslo doba oduvijek je bio jedan od najvećih izazova čovječanstva.

Za sada, jedino učenici osnovnih škola u Kantonu Sarajevo imaju pristup sveobuhvatnoj edukaciji o seksualnosti, nadajmo se da će i ostatak Bosne i Hercegovine slijediti ovaj primjer jer su dosadašnja istraživanja pokazala da obrazovanje o seksualnosti štiti mlade od svih formi nasilja, a naglasak je na seksualnom i vršnjačkom nasilju.

 

U dokumentu Međunarodne tehničke smjernice za obrazovanje o seksualnosti, UNESCO predlaže sveobuhvatan model koji korespondira današnjim potrebama mladih i globalnim trendovima. U strukturi predloženog modela definirane su slijedeće oblasti:

  • Porodica, veze i odnosi
  • Vrijednosti, prava, kultura i seksualnost
  • Razumijevanje roda i rodnih normi
  • Nasilje i ostati siguran
  • Vještine za zdravlje i blagostanje
  • Ljudsko tijelo i razvoj
  • Seksualnost i seksualna ponašanja
  • Seksualno i reproduktivno zdravlje

Obrazovanje o seksualnosti obuhvata sve teme koje su bitne za zdrav razvoj adolescenata, a to uključuje i prevenciju upotreba droga, alkohola, prevenciju nasilja, sigurnost na internetu, jačanje sampopouzdanja i drugih životnih vještina (vještine donošenja odluka, ohrabrivanje traženja pomoći odraslih, komunikacijske vještine i kritičko promišljanje) koje su ključne za očuvanje zdravlja.

Razumijevanje zdravih i nezdravih odnosa pomaže mladima da kritički promišljaju o prijateljstvima, poznanicima i odnosima koje uspostavljaju sa svojim vršnjacima.  Pojedina društvena pravila mogu ohrabrivati rizična i društveno neželjena ponašanja, pa je važno naučiti mlade da prepoznaju takva pravila i efikasno im se suprostave.

Nasilje je društvena realnost, a istraživanja u našoj zemlji pokazuju da mladi ne prepoznaju mnoge forme nasilja, da prihvataju određene oblike nasilja kao bezazlene oblike ponašanja i da društvene norme u BiH doprinose pojavi nasilja, te je ovaj vid jako bitan.

Obrazovanje o seksualnosti nastoji naučiti mlade da razumiju interakcije sa vršnjacima, nauče prepoznati pozitivne i negativne vršnjačke uticaje te ih osnažiti važnim psihosocijalnim vještinama koje im mogu pomoći da se efektivno suprostavljaju negativnim društvenim uticajima. Komunikacija, odbijanje, asertivnost, pregovaračke vještine, samo su neke od kompetencija kojima teži sveobuhvatna edukacija o seksualnosti. Takodje, mlade je potrebno naučiti kako da donose odluke, kako da procjene odluke prije nego ih donesu i kako da revidiraju one koje su donijeli.

Važne oblasti obrazovanja o seksualnosti su pubertet, slika tijela (body image), reprodukcija i anatomija i fiziologija seksualnih i reproduktivnih sistema. Naučiti mlade promjenama koje su normalne tokom puberteta, važan je preduslov u eliminaciji potencijalnih zabrinutosti koje se mogu javiti kao posljedica nedostatka informacija. S druge strane, mediji i društvo utiču na stavove mladih o „poželjnom“ fizičkom izgledu, pa to može negativno uticati na samopoštovanje i čak prehrambene navike mladih. Težnja društveno poželjnom posebno može biti „ohrabrena“ putem socijalnih mreža,stoga obrazovanje o seksualnosti nastoji načiti mlade da je svako tijelo predivno i da ne trebaju da doslovno slijede one društvene obrasce koji ih mogu frustrirati, utjecati na njihovo samopoštovanje, mentalno i fizičko zdravlje.

Tekst je nastao u suradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom.