Promovisanje javne debate o poboljšanju funkcionalnosti države

Projekat ispred Koalicije 143 – Koalicija za lokalnu samoupravu

 

Period: juli 2012.- juli 2013.

 

Koalicija 143, koju je formiralo preko 15 udruženja iz BiH, je koalicija udruženja, grupa i pojedinaca/ki koji će zajednički raditi na omogućavanju preduslova za stvaranje efikasne i transparentne vlasti u BiH kroz javno zagovaranje modernijeg političkog pristupa u smislu jačanja lokalnog nivoa vlasti, redefiniranja jurisdikcija i uklanjanja paralelizama u funkcionisanju društvenih sektora, te jačanja kontrole nad izabranim predstavnicima u vlasti kroz redefiniranje načina predstavljanja u institucijama vlasti.

 

Koalicija 143 nastala je iz potrebe da u kompliciranom bosanskohercegovačkom institucionalnom uređenju vlast približi narodu i učini je odgovornijom prema građanima/kama zagovarajući jasnije, transparentnije i efikasnije primjere upravljanja državom u svim njenim segmentima. Upravo iz ovog razloga ovo bi trebao biti najbliži, najtransparentniji i najodgovorniji nivo vlasti pa je stoga neophodno ojačati njegovu ulogu, te mu dati nove/veće ovlasti i ingerencije.