Promocija zbornika radova Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini

Sarajevski otvoreni centar, u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert, organizira promociju zbornika radova “Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini” u ponedjeljak, 18. februara/valjače 2013, s početkom u 12.00h. Mjesto održavanja promocije je Parlament Federacije BiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

Promotori_ce će biti:

Judith Illerhues, direktorica ureda Fondacije Friedrich Ebert za Bosnu i Hercegovinu

Izmir Hadžiavdić, sekretar Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

Saša Gavrić, priređivač zbornika, Sarajevski otvoreni centar

Zlatiborka Popov-Momčinović, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Enis Omerović, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici

Vodeći se iskustvom rada na istraživačkim projektima, kao što su Uvod u politički sistem Bosne i Hercegovine. Izabrani aspekti (2009) i Država, politika i društvo u BiH – analiza postdejtonskog političkog sistema (2011) koji su imali za cilj da prikažu opštu sliku postdejtonskog političkog sistema Bosne i Hercegovine, analiza o parlamentarizmu ima za cilj da uđe u dublju problematiku funkcionisanja parlamentarnog sistema u Bosni i Hercegovini: od državnog, preko entitetskog do kantonalnog i opštinskog sa svim problemima i specifičnostima.

Zbornik radova Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini je rezultat jednogodišnjeg rada grupe mladih bosanskohercegovačkih naučnika i naučnica te nastavak rada Sarajevskog otvorenog centra na interdisciplinarnim naučnim projektima koji imaju za cilj pružanje podrške mladim naučnicima/cama u Bosni i Hercegovini i promociju kvalitetnog i objektivnog naučnoistraživačkog rada u polju društvenih nauka. Knjiga je rezultat zajedničkog rada 7 autora/ica iz cijele Bosne i Hercegovine, a sadrži 10 članka o teoretskim pretpostavkama potrebe i načinom organizovanja predstavničkih tijela, o pojedinim parlamentarnim strukturama u BiH, te o strukturalnim i procesnim pitanjima specifičnim za složen bosanskohercegovački parlamentarni sistem. Priredili su je Saša Gavrić, izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra i Damir Banović, naučni saradnik u Sarajevskom otvorenom centru. Autori/ce pojedinih članaka su pravnici/e: Maja Sahadžić, Goran Marković, Enis Omerović, Aida Kreho, Nedim Kulenović, zatim, politološkinje Mirna Jusić i Nermina Saračević, te sociološkinja Zlatiborka Popov-Momčinović. Oni/e predstavljaju visoko kvalifikovane mlade naučnike/ce s domaćim i međunarodnim diplomama, velikim brojem objavljenih relevantnih naučnih radova, koji rade na Univerzitetima u Sarajevu, Istočnom Sarajevu, Zenici, pri državnim i međunarodnim organizacijama ali i inostranim i domaćim nevladinim organizacijama u BiH.

Ovaj projekat ne bi bio moguć bez podrške i strateške odluke Fondacije Friedrich Ebert koja ima veliki interes za jačanje znanja o parlamentarizmu u Bosni i Hercegovini.

Promocija će se održati na B/H/S jezicima.