Pregled prvih predavanja Feminističke škole Žarana Papić

10641130_735449863241955_8260350052750110030_nU subotu 11. aprila, od 10h do 16h, održana su prva predavanja u okviru dva modula, koje ćemo slušati u prvom semestru Feminističke škole Žarana Papić.

Poslije uvodnog predavanja Jasmine Čaušević, koje se ticalo pregleda Modula 1 – Uvod u feminizme: historija, pojmovi, teorijaAida Spahić je govorila o feminističkim, ženskim i queer studijama i njihovom odnosu sa normiranim i akademskim znanjem. Umjesto da obrazovanje postane osnova daljeg intelektualnog, i svakog drugog djelovanja žena, ono je postalo način reprodukcije represivnog, patrijarhalno definisanog, diskursa moći. Kroz povezivanje aktivizma i teorije, predstavio se historijski pregled javljanja određenih studija – ženskih, feminističkih, LGBT/queer, rodnih i ostalih – pokušalo se odgovoriti na pitanja kako obrazovanje i znanje mogu postati i mjesto sopsteve de/konstrukcije i kakve su pozicije i perspektive feminističkih i ostalih studija u formalnom obrazovanju. Cilj sesije bio je pokazati šta alternativni kursevi, škole i programi nude u odnosu na normirano znanje sa akademija i kako mu mogu doprinijeti.

Voditelj Modula 2 – Država, zakon i ravnopravnost: de jure i de factoAdnan Kadribašić, predstavio je cijelokupni program modula i održao predavanje vezano za kritički osvrt na državu, pravo i javnu politiku. Cilj ove teme bio je kritički osvrt na državu, pravo i javnu politiku iz socijloško-filozofkog ugla. Pokušali su se sagledati svi elementi države, prava i javne politike kako bi se ustanovila moralna načela trenutnog oblika upravljanja društvom. Govorilo se o modelima uređenja država iz ugla različitih političkih teorija kako bi se ustanovili temelji današnjeg uređenja Bosne i Hercegovine, tj. kako bi se utvrdila očekivanja od djelovanja institucija vlasti, kada su u pitanju teme ravnopravnosti spolova. Poseban osvrt se dao na moderne oblike upravljanja državom, sa naglaskom na tranziciju iz jednopartijskog na višepartijski sistem baziran na principa konsocijacije u BIH.

U subotu 18. aprila predavanja počinu u 12h. U okviru Modula 2, Jelena Milinović će govoriti o  Izradi javnih politika za ravnopravnost spolova: izazovi i mogućnosti za napredak, dok će  Lejla Mušić, u okviru Modula 1, drži predavanje na temu – Historija pokreta – počeci feminističkih djelovanja: zahtevi za političkim i drugim slobodama.

Podsjećamo da je naš moto, riječima Judith Butler, da „feministička teorija nije nikada u potpunosti zasebna od feminizma kao društvenog pokreta. Feministička teorija ne bi imala sadržaja da nema pokreta, a pokret je, u svojim različitim smjerovima i oblicima, uvijek bio uključen u akt teorije. Teorija je aktivnost koja ne ostaje ograničena na akademiju. Ona se dešava svaki put kada se zamisli mogućnost, kada se odigra kolektivna samorefleksija, kada se pojavi spor oko vrijednosti, prioriteta i jezika.“