Pregled predavanja Feminističke škole, 27. maj 2017.

Tokom maja polaznice/i Feminističke škole Žarana Papić su slušali predavanja u okviru drugog modula – Država, zakon i javne politike, u okviru kojeg je u subotu, 27. maja, Adnan Kadribašić govorio o praktičnim implikacijama upotrebe međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava i ravnopravnosti spolova. Istog dana, Miroslav Živanović je govorio o izradi prijedloga javnih politika u oblasti ljudskih prava i efikasnom komuniciranju sa donosiocima odluka.  Kroz svoje predavanje je razmatrao i zagovarao tezu da efikasna komunikacija i stvaranje političke volje zahtijevaju proces pripreme i provođenja pojedinačnih javnih politika u kojima se svi potencijalni akteri podvrgavaju strategijama, metodama i tehnikama umrežavanja i izgradnje zajednice.

Adnan Kadribašić, dipl.iur. i MA, je direktno učestvovao u brojnim aktivnostima, istraživanjima i izradi javnih politika u oblasti borbe protiv diskriminacije, ravnopravnosti spolova i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Jedan je od autora Komentara Zakona o zabrani diskriminacije, a objavio je analize i istraživačke radove, učestvovao u izradi novih javnih politika i zakona, organizovao obuke i pružao druge usluge u oblasti zakona koji zabranjuju diskriminaciju i garantuju ravnopravnost spolova. Miroslav Živanović je magistrirao Upravljanje državom i humanitarne poslove na zajedničkom magistarskom programu Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Rimu La Sapienza, odbranivši magistarski rad pod nazivom Uloga civilnog društva u zaštiti ljudskih prava: studija slučaja Bosne i Hercegovine 2003. godine. Bio je angažovan i kao bibliotečki tutor u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. Njegovi istraživački prioriteti su ljudska prava u Bosni i Hercegovini, informacijske i komunikacijske tehnologije i ljudska prava, civilno društvo, javna uprava, dobro upravljanje. U novembru 2009. Godine imenovan je na funkciju zamjenika gradonačelnika Grada Sarajeva, a od 2012. godine radi na poslovima voditelja programa i projekata Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu. 

U subotu 3. juna počinje treći modul – Uvod u feminizme: historija, pojmovi, teorija, u okviru  kojeg će Bojana Đokanović i Elmaja Bavčić govoriti o historiji pokreta – počecima feminističkih djelovanja, zahtjevima za političkim i drugim slobodama, o tri vala feminizma, te o raznolikosti feminističkih političkih teorija i praksi.

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).