Pregled predavanja Feminističke škole, 19. i 20. maj 2017.

Tokom maja polaznice/i Feminističke škole Žarana Papić slušaju predavanja u okviru drugog modula – Država, zakon i javne politike. U petak 19. maja Adnan Kadribašić predstavio je međunarodni i domaći okvir za ravnopravnost spolova, te dao pravno-politički osvrt na institucionalni okvir za ravnopravnost spolova i prava žena. Naglasak ovog predavanja je bio na izgradnji sveobuhvatnog okvira u tanzicijskoj BiH sa sagledavanjem trenutno dostignutog nivoa u odnosu na međunarodne standarde.

 Adnan Kadribašić, dipl.iur. i MA, je direktno učestvovao u brojnim aktivnostima, istraživanjima i izradi javnih politika u oblasti borbe protiv diskriminacije, ravnopravnosti spolova i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Jedan je od autora Komentara Zakona o zabrani diskriminacije, a objavio je analize i istraživačke radove, učestvovao u izradi novih javnih politika i zakona, organizovao obuke i pružao druge usluge u oblasti zakona koji zabranjuju diskriminaciju i garantuju ravnopravnost spolova. 

U subotu, 20. maja, Adnan Kadribašić je govorio o standardima zaštite ljudskih prava žena i borbe protiv nasilja nad ženama koje postavlja Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija, CAHVIO, 2014). Govorilo se o njenoj svrsi i novinama koje donosi, u kontekstu definiranja samog rodno zasnovanog nasilja. Bilo je riječi i o djelima koja su pokrivena Konvencijom: fizičko nasilje, psihološko nasilje, proganjanje, seksualno nasilje i silovanje, seksualno uznemiravanje, prinudni brakovi, genitalno sakaćenje, prinudni abortus i prinudna sterilizacija. Istog dana, Natalija Petrić je dala pregled feminističkih pravnih teorija o silovanju.

Наталија Петрић, дипломирала на Правном факултету Универзитета у Бањалуци, магистрирала на Универзитету у Сарајеву, докторирала на Универзитету у Новом Саду. Радила 18 година као адвокатица у Бањалуци, од чега 15 година као правна консултантица Удружених жена у области људских права, насиља према женама и политичке партиципације жена. Учествовала као истраживачица, аналитичарка, консултантица у више пројеката из области равноправности полова и као чланица радних група за израду закона којим се уређује област равноправности полова, заштита од насиља у породици, животне заједнице лица истог пола, као и политика у овим областима итд. Бави се људским правима.

Govorila je o feminističkoj jurisprudenciji i feminističkoj kritici prava, na primjeru silovanja, te o mitovima i stereotipima koje pravo perpetuira. Bilo je i riječi o društvenoj reakciji na silovanje kriminalizacijom neželjenog ponašanja kroz historijsko-pravnu dimenziju – od starog vijeka / običajnog prava i vlasništva nad ženom kao objekta silovanja, preko prvih kodifikacija (Hamurabijev zakonik, Hetitski, Mojsijev itd), preko srednjeg vijeka i tretmana silovanja u zakonima tog vremena / feudalim i opštim, varvarsko pravo, vizantijsko pravo, Dušanov zakonik, Lex Carolina. Dalje je govorila o krivičnom djelu silovanja u Novom vijeku / od Deklaracije o pravima covjeka i građanina preko Francuskog do Austrijskog krivičnog zakona tog vremena Kratko je bilo riječi o  tretmanu silovanja u KZ SFRJ i važećih zakona u BiH. 

Naredna predavanja održat će se 27. maja. Miroslav Živanović će govoriti o izradi prijedloga javnih politika u oblasti ljudskih prava i efikasnom komuniciranju sa donosiocima odluka, a Adnan Kadribasić o upotrebi međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava i ravnopravnosti spolova i njihovim praktičnim implikacijama.

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).