Pravno savjetovanje: novi servis namijenjen LGBT osobama

PrintSarajevski otvoreni centar u okviru projekta Zagovaranje za ljudska prava LGBT osoba u BiH uz podršku Matra programa Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske, nakon pripremnih faza projekata i promocije u užem krugu LGBT osoba, predstavlja novu aktivnost usmjerenu prema i za LGBT osobe koji_e su doživjeli_e diskriminaciju i/ili nasilje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta: Pravno savjetovanje za LGBT osobe.

Besplatno pravno savjetovanje Sarajevskog otvorenog centra je servis za zajednicu koji informiše i daje podršku LGBT osobama u BiH u vezi sa njihovim ljudskim pravima, načinima korištenja postojećih bosanskohercegovačkih zakona koji ih štite i mehanizmima ostvarivanja tih prava.

Potreba za ovakvom vrstom aktivnosti uzrokovana je činjenicom da su LGBT osobe najnevidljivija, najslabija i najmarginalizovanija društvena grupa. Homofobija i transfobija s kojom se LGBT osobe svakodnevno doživljavaju u BiH, utječe na to da se malo njih odlučuje na coming out, zbog straha od diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, a – s druge strane – nedostatak politike, te efikasnih i strateških planova vladinih institucija koji osnažuju i štite LGBT osobe i njihova ljudska prava, stvorili su prostor u kojem postoje kvalitetni zakoni koji štite LGBT osobe, ali oni nisu adekvatno implementirani.

Mnogi slučajevi ostaju neprijavljeni i nedokumentovani, a LGBT osobe koje su žrtve takvih krivičnih djela diskriminacije i zločina iz mržnje pored traume bivaju prepušteni samima sebi, bez podrške državnih institucija i sistema. Naš pravni tim je kroz kroz razne treninge i edukaciju obučen i senzibiliziran, te motiviran da radi na zaštiti ljudskih prava LGBT osoba.

Cilj Sarajevskog otvorenog centra jeste da pružimo LGBT osobama prostor, mjesto i ljude kojima se mogu obratiti u slučajevima diskriminacije i/ili nasilja na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, te da ih osnažimo i ohrabrimo u procesu realizacije njihovih prava.

Uvijek ste dobrodošli_e u naše kancelarije koje se nalaze na adresi Kuća ljudskih prava – Dolina 1, 71000 Sarajevo. Takođe nam se možete obratiti na tel: 033/264-421 ili na mail: [email protected]. Više informacija o našoj pravnoj pomoći za LGBT osobe može pronaći na našoj web stranici, te na Facebook-u i Twitter-u.