Poziv za dostavljanje ponuda za javnu kampanju o ljudskim pravima transrodnih osoba

Sarajevski otvoreni centar (SOC) je organizacija civilnog društva koja radi na unapređivanju ljudskih prava, posebno položaja i ljudskih prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih, transrodnih i interspolnih (LGBTI) osoba i žena u Bosni i Hercegovini, i to interpretacijom, predstavljanjem i zastupanjem autentičnih iskustava osoba koje trpe kršenja ljudskih prava i neravnopravan položaj te zagovaranjem pravnih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih promjena u svim oblastima života.

SOC upućuje poziv agencijama ili organizacijama specijaliziranim za izradu promotivnih komunikacijskih, online te zagovaračkih kampanja, a s namjerom realizacije kampanje o pravima transrodnih osoba u BiH.

Poziv se upućuje svim agencijama koje imaju relevantno iskustvo u upravljanju odnosima s javnošću i društvenim mrežama, odnosno ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • Relevantno iskustvo iz područja izrade i provedbe promotivnih komunikacijskih strategija i planova, poželjno iz područja ljudskih prava
 • Dokazano iskustvo u izradi i realizaciji online kampanja (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube)
 • Imaju sposobnost i resurse za pružanje PR usluga

UVOD

Sarajevski otvoreni centar provodi projekat pod nazivom „Unapređenje prava i položaja transrodnih osoba u BiH“ koji se realizuje u okviru Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE, a koji je direktno usmjeren na neophodnost adekvatnog regulisanja pravne promjene spola u Bosni i Hercegovini, kao i pokrivanje troškova prilagodbe spola kroz sistem zdravstvenog osiguranja u BiH. Među aktivnostima projekta su i zagovaračke aktivnosti, te je u skladu s tim formirana zagovaračka grupa trans osoba i njihovih roditelja koja će u nastavku projekta, u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom, zagovarati donošenje zakonskih rješenja koja bi na sistematski i sveobuhvatan način regulisala pravnu i medicinsku promjenu spola u BiH.

SOC će agenciji biti na raspolaganju za pružanje svih potrebnih informacije, znanja i iskustva koje smo stekli dugogodišnjim radom na pitanjima trans osoba, kroz istraživanja, publikacije, edukacije, zagovaranje i direktan rad sa trans osobama, njihovim porodicama i medicinskim stručnjacima_kinjama.

CILJEVI KAMPANJE

 • Javnost je informirana o postojanju transrodnih osoba u BiH, njihovim problemima i potrebama
 • Smanjeni stereotipi i predrasude prema trans osobama
 • Trans osobe i njihove porodice osnaženi u traženju podrške i borbi za ostvarivanje prava trans osoba

CILJNA SKUPINA

Šira bh. javnost, posebno osobe koje se nisu susretale i nisu senzibilisane za probleme trans osoba.

KANALI KOMUNICIRANJA

 • Društvene mreže (Instagram, Facebook, Twitter)
 • Mainstream mediji

USLOVI

Agencija treba dostaviti original potpisane ponude na B/H/S jeziku koja će sadržavati sljedeće:

 • Ime i adresa kompanije/agencije, broj telefona, e-mail i ime kontakt osobe
 • Prijedlog detaljnog vremenskog rasporeda (rokovi)
 • Kreativno rješenje kampanje s navedenim platformama i tipom sadržaja koji će se koristiti tokom kampanje
 • Plan sponzorisanja sadržaja kampanje na društvenim mrežama i/ili predviđene PR aktivnosti
 • Reference: Lista i opis sličnih projekata realizovanih u posljednje tri godine
 • Detaljan prikaz troškova i uvjeta plaćanja u KM, bez PDV-a. U cijenu ulaze svi troškovi vezani za rad, kao što su naknade i tekući troškovi (putovanja, smještaj, dnevnice i drugi troškovi).

Ponude se dostavljaju putem e-mail adrese [email protected] najkasnije do 15. februara 2022. godine.

ROKOVI

Posao agencije će se odvijati u tri etape:

 • Razvijanje strategije i koncepta medijske kampanje od 15. februara do 22. februara
 • Produkcija medijske kampanje od 22. februara do 15. marta
 • Implementacija medijske kampanje od 15. marta do 31. marta

DODATNE INFORMACIJE

Više informacija o temi možete pronaći ovdje.