Poziv agencijama za dostavljanje ponuda za istraživanje javnog mnijenja u BiH o homoseksualnosti, biseksualnosti, transrodnosti i interspolnosti

Sarajevski otvoreni centar ponavlja:

JAVNI POZIV AGENCIJAMA

za dostavljanje ponuda za Istraživanje javnog mnijenja u BiH o homoseksualnosti, biseksualnosti, transrodnosti i interspolnosti.

 

Sarajevski otvoreni centar (SOC) u okviru projekta ”Jačanje društveno-političkog položaja LGBTIQ osoba u BiH” koji podržava vlada SAD-a kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE želi ispitati stavove građana_ki i njihovu upoznatost o homoseksualnosti, biseksualnosti, transrodnosti i interspolnosti kroz realizaciju Istraživanja, kako bismo dobili kompletnu sliku o životu lezbejki, gej, biseksualnih, trans i interspolnih (LGBTI) osoba u BiH i doprinijeli njihovoj inkluziji i prihvatanju.

Analiza rezultata, glavni nalazi i preporuke će biti objavljeni u formi publikacije na BHS i engleskom jeziku, te dodatno diseminirani i predstavljeni svim relevantnim akterima/kama. Pored toga, ovi podaci će biti korišteni za daljnje usmjeravanje svih strateških aktera/ki u oblasti prava LGBTI osoba u BiH unutar civilnog društva, a primarno Sarajevskog otvorenog centra.

SOC je organizacija civilnog društva koja radi na unapređivanju ljudskih prava, posebno položaja i ljudskih prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih, transrodnih i interspolnih (LGBTI) osoba i žena u Bosni i Hercegovini, i to interpretacijom, predstavljanjem i zastupanjem autentičnih iskustava osoba koje trpe kršenja ljudskih prava i neravnopravan položaj te zagovaranjem pravnih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih promjena u svim oblastima života.

Period angažmana: Od 12. maja/svibnja do 01. juna/lipnja 2023. godine

Ciljna skupina

Šira bh. javnost, posebno osobe koje se nisu susretale i nisu senzibilisane o homoseksualnosti, biseksualnosti, transrodnosti i interspolnosti.

Zadaci

  • Agencija će planirati i organizirati istraživanje na osnovu unaprijed pripremljenog upitnika koji sadrži ukupno 27 pitanja;
  • Sprovesti istraživanje javnog mnijenja u roku koji je naveden u javnom pozivu na minimalnom uzorku od 1000 ispitanika_ca bh. javnosti;
  • Izvršiti analizu istraživačkih rezultata u predviđenom roku;
  • SOC-u dostaviti istraživački izvještaj u elektronskoj formi na BHS jezicima.

Proizvodi

Kompiliranje prikupljenih podataka.

Uslovi
Molimo Vas da Vašu original i potpisanu financijsku ponudu na B/H/S jeziku dostavite na [email protected], najkasnije do 05. maja/svibnja 2023. godine, a koja će sadržavati slijedeće:

  • Ime i adresa kompanije/agencije, broj telefona, e-mail i ime kontakt odgovorne osobe
  • Prijedlog detaljnog vremenskog rasporeda (rokovi)
  • Reference: Lista i opis sličnih projekata realizovanih u posljednje tri godine
  • Detaljan prikaz troškova i uvjeta plaćanja u KM, bez PDV-a. U cijenu ulaze svi troškovi vezani za rad, kao što su naknade i tekući troškovi (putovanja, smještaj, dnevnice i drugi troškovi)
  • Rješenje o registraciji ponuđača
  • Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika – ID