Negativni efekti izmjena Zakona o radu FBiH najviše će pogoditi ranjive kategorije

Povodom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije BiH, kao dio mjera kojima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pokušava ublažiti ekonomske posljedice pandemije, želimo javnosti i predlagaču skrenuti pažnju na negativne efekte kakav bi takav Zakon izazvao spram posebnih kategorija radnika i radnica, kao što su žene, samohrani roditelji, osobe sa invaliditetom, maloljetni radnici i radnice i dr.

Pomenuti prijedlog, sačinjen bez dovoljne mogućnosti participacije u procesu konsultacija čak i za zakon okarakterisan kao hitan, sadrži niz problematičnih odredbi kojima se poslodavcu u odnosu na radnika daje mnogo veća ovlaštenja u vezi sa pravima iz radnog odnosa. Dodatno, prijedlog ne pruža nikakvu zaštitu radnicima i radnicama koje spadaju u posebno ranjive kategorije društva. Naime, opravdan je strah da će poslodavci odredbe pomenutog Zakona primijeniti najprije na ove kategorije ili da će ih primijeniti neselektivno čime ove kategorije neće biti zaštićene.

Radnici i radnice koje iz određenog razloga pripadaju ranjivim kategorijama stanovništva moraju biti zaštićeni u odnosu na eventualnu primjenu odredbi ovog prijedloga, bilo uvođenjem afirmativne akcije kojom će ove kategorije biti izuzete od jednostranosti odluke poslodavca ili kojom će poslodavac biti primoran da u slučaju selektivne primjene odredbi Zakona ove kategorije moraju biti posljednje u nizu na koje će iste biti primijenjene u slučaju da takva primjena umanje određeno pravo radnika/ce.

Posebno je zabrinjavajuće što ne postoji ustanovljen redoslijed kojim poslodavac može primijeniti posebne odredbe ovog prijedloga, čime se omogućuje da poslodavac odmah primijeni one odredbe koje su najnepovoljnije po radnike i radnice. Takođe, nepostojanjem precizno definisanog vremenskog ograničenja primjene ovakvih odredbi se radnici i radnice dodatno dovode u neizvijesnost u vezi svog radnog statusa.

Pozivamo Vladu Federacije Bosne i Hercegovine da odustane od prijedloga ovakvog Zakona, te da se isti vrati na usaglašavanje socijalnim partnerima. Političke subjekte pozivamo da u slučaju nepovlačenja ovog prijedloga isti pokušaju korigovati na način da se predvidi zaštita ranjivih kategorija radnika i radnica, da se precizira redoslijed primjene odredbi i njihovo ukupno vremensko trajanje, te da se osigura primjena principa po kojem će se na radnika/cu uvijek primijeniti povoljnije pravo, a posebno da se Vlada obaveže na pojačan inspekcijski nadzor nad poslodavcima koji budu primjenjivali odredbe iz ovog prijedloga radi sprečavanja zloupotrebe istih.

Saopštenje potpisuju:

  • Sarajevski otvoreni centar
  • Asocijacija za demokratske inicijative
  • Savez samostalnih sindikata BiH
  • Udruženje/udruga BH novinari
  • Udruženje Vaša prava BiH
  • Centar za promociju civilnog društva
  • Udruženje Zemlja djece u BiH
  • Udruženje Mreža za izgradnju mira