Najavljujemo veliki broj publikacija u oblasti ljudskih prava i politike

Sarajevski otvoreni centar će do kraja ove godine, kao rezultat rada unutar programa Ljudska prava objaviti dva naslova, u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll, u ediciji Questioning, u okviru koje objavljujemo knjige, izvještaje i druge publikacije koje tematizuju pitanja roda, spola, seksualnosti, partrijarhata i heteronormativnosti: LGBT čitanka 2, koju su priredili Aida Spahić i Saša Gavrić, Pojmovnik LGBT kulture, priređivačice_a Jasmine Čaušević i Saše Gavrića, te tri naslova u ediciji Ljudska prava: Diskriminacija, jedan pojam – mnogo lica, koju su priredili Zlatiborka Popov-Momčinović, Predrag Govedarica i Saša Gavrić,

Izvan četiri zida. Priručnik za novinarke i novinare o profesionalnom i etičkom izvještavanju o LGBT temama, koji je priredila Lejla Huremović i Čekajući ravnopravnost. Analiza sadržaja izvještavanja pisanih medija o LGBT temama u 2011. i 2012. godini, autorica Jasmine Čaušević i Kristine Ljevak.

LGBT Čitanka 2 je drugo i dopunjeno izdanje Čitanke lezbejskih i gej ljudskih prava, i pored skupa osnovnih informacija važnih za razumijevanje LGBT zajednice i ljudskih prava, drugo izdanje će biti dopunjeno starim naslovima novih bh. autora i autorica, kao i dodatkom pregleda LGBT pokreta na Kosovu i u Sloveniji, te analizom sadržaja izvještavanja printanih medija o LGBT temama u 2012.
Pojmovnik LGBT kulture pokriva bitne pojmove koji se tiču seksualne orijentacije, rodnog identiteta i LGBT prava, od LGBT aktivizma do žargona. U nastajanju ovog rječnika je učestvovalo dvadesetak autora i autorica, većinom iz Bosne i Hercegovine, ali i Srbije, te Hrvatske i namijenjen je kako LGBT zajednici, tako i široj javnosti.

Diskriminacija, jedan pojam – mnogo lica je publikacija koja je nastala u okviru istoimenog projekta koji je realizovala Studentska organizacija Filozofoskog fakulteta Pale u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom tokom 2011–2012. godine, uz podršku Fonda otvoreno društvo u BiH. Ova publikacija se sastoji od radova studenata i studentica kao i od radova predavača i predavačica o različitim oblicima diskriminacije koja postoji u bh. društvu, od političkog života, obrazovanja, medija i sl.

U saradnji sa Civil Rights Defenders objavljena je publikacija koju je priredila Lejla Huremović, pod naslovom Izvan četiri zida. Priručnik za novinarke i novinare o profesionalnom i etičkom izvještavanju o LGBT temama koji ima za cilj da olakša pristup informacijama o LGBT temama predstavnicima_ama sedme sile, u nadi da će doprinijeti boljem i afirmativnijem izvještavanju. Pored uvodnih riječi, ovaj priručnik daje uvid u najvažnije oblasti koje su direktno vezane za LGBT osobe i njihov život, pravna pitanja medija i njihovog rada, analizu dosadašnjeg pisanja o LGBT temama, te mnogo korisnih linkova.

Uskoro će biti objavljena i medijska analiza naziva Čekajući ravnopravnost. Analiza sadržaja izvještavanja pisanih medija o LGBT temama u 2011. i 2012. godini, autorica Jasmine Čaušević i Kristine Ljevak, u saradnji sa ILGA-Europe, koju ćemo zajedno sa Priručnikom koristiti u našem radu sa novinarima_kama kako bismo poboljšali_e trenutnu sliku medijskog izvještavanja.

U novoj ediciji Gender, također objavljujemo dva naslova: bosanskohercegovačko izdanje poznatog zbornika feminističkih radova pod nazivom Neko je rekao feminizam?, priređivačice Adriane Zaharijević koji će pored već čitanih tekstova donijeti i tri nova teksta bh. autorki, te pregled datuma bitnih za feminizam u Bosni i Hercegovini, u saradnji s Fondacijom Heinrich Böll.
Kojeg je roda sigurnost?, zbornik radova mladih bh. istraživača i istraživačica, koji priređuju Tobias Flessenkemper i Damir Arsenijević, koji istražuju i razmatraju rod i sigurnost kroz niz tema uključujući, između ostalog: kriminologiju, nestale osobe, zastupljenost žena u oružanim snagama i policiji, te mirovni aktivizam. Ova publikacija se objavljuje u saradnji s EUPM-om.

Sarajevski otvoreni centar je u protekloj godini realizovao i niz projekata koji su imali za cilj jačanje političkog učešća građana i građanki, kroz javne diskusije, edukaciju mladih političara i političarki te izdavanje publikacija o političkom sistemu i učešću u političkim procesima. Do kraja godine u okviru edicije BH Politika Sarajevskog otvorenog centra biće objavljene sljedeće publikacije:
Politička participacija u BiH, kao rezultat rada Sarajevskog otvorenog centra i saradnika i saradnica koji_e su sudjelovali_e na prvoj Akademiji političkog liderstva, održanoj u julu u Sarajevu, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH. Tekstovi koji se nalaze u ovoj publikaciji predstavljaju izlaganja predavača i predavačica Akademije političkog liderstva, a tiču se političkog sistema BiH, ljudskih prava, ustavnih reformi, državnih finansija, lokalne samouprave, izbora, obrazovanja, medija, evro-atlantske integracija BiH, te liderskih vještina. Priređivači ove publikacije su Arijana Aganović i Saša Gavrić.

Druga publikacija u okviru edicije BH Politika je zbornik radova Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini, kao rezultat jednogodišnjeg rada grupe mladih bh. naučnica i naučnika koji_e dolaze sa različitih fakulteta i naučnih institucija u BiH. Ova publikacija je posvećena pitanju parlamentarizma na različitim nivoima vlasti u BiH, a priredili su je Damir Banović i Saša Gavrić. Ova publikacija izlazi uz podršku fondacije Friedrich Ebert.

Sarajevski otvoreni centar svojim programima želi utjecati na povećanje učešća građana i građanki u političkim odlukama i senzibiliziranju društva o pitanjima roda, seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Nadamo se da će ove publikacije završiti u rukama velikog broja građana i građanki. Sve publikacije će biti besplatne i mogu se dobiti u prostorijama Sarajevskog otvorenog centra.
Za više informacija se obratite na mail: [email protected] ili na tel: 033/264-421.