Najava predavanja: Ideološki spektar i rodno pitanje u političkom životu u Bosni i Hercegovini

Neko je rekao fenizam_peto predavanje_final_smallSarajevski otvoreni centar
drugi ciklus predavanja
NEKO JE REKAO FEMINIZAM?
Ideološki spektar i rodno pitanje u političkom životu u Bosni i Hercegovini, 28. oktobar 2014. godine, 18h
Predavač: Adis Arapović
Mjesto: Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine

Pozivamo vas na novo predavanje, drugog ciklusa predavanja Neko je rekao feminizam?, koji organizuje Sarajevski otvoreni centar uz partnersku podršku Fondacije Friedrich Ebert u BiH i uz medijsku podršku Magazina DANI, na temu Ideološki spektar i rodno pitanje u političkom životu u BiH o kojoj će govoriti Adis Arapović. U okviru predavanja biće riječi o kauzalnim vezama između ideološke profilacije ukupne političke javnosti (i političkih stranaka kao njene reprezentacije) i zastupljenosti žena na pozicijama odlučivanja – pozicijama moći. Da li Bosna i Hercegovina ima profilirani politički spektar, da li se diverzificirala stvarna ljevica i desnica, da li je dokazivo postojanje političkog/socijalnog liberalizma i konzervativizama u BiH, te kako odgovori na ova pitanja determiniraju sadržaj rodnog pitanja. Kolika je politička moć žena u institucijama vlasti, političkim strankama i organima javne uprave, kao mjestima legitimne i institucionalizirane moći. Postideologija ili preideologija – moguća je deskripcija ideološkog spektra BiH. Izostanak demokratizacije unutar političkih stranaka determinirao je potiskivanje na periferiju i rodnog pitanja na nivou ukupnog društvenog diskursa.

O predavaču: Adis Arapović je politolog, magistar političkih nauka i doktorant u oblasti teorije političkih stranaka i političkih ideologija. Kao višegodišnji akter, analitičar i kritičar javnih politika u Bosni i Hercegovini, teorijski i praktično, specijalizirao se za oblasti javnog zagovaranja, analize politika, izbornih sistema, teorije političkih stranaka itd. Objavio je dvije knjige i preko 30 naučnih, stručnih i preglednih radova i publikacija. Menadžer je u Centrima civilnih inicijativa, jednoj o najutjecajnijih organizacija civilnog društva u BiH.