Na jesen izlazi knjiga “Ženski pokret u Bosni i Hercegovini: Artikulacija jedne kontrakulture” Dr. Zlatiborke Popov-Momčinović

Zlatiborka Popov-MomcinovicSarajevski otvoreni centar, Fondacija CURE i Centar za empirijska istraživanja religije u BiH, kao izdavači/ce,  imaju čast najaviti novu knjigu Dr. Zlatiborke Popov-Momčinović “Ženski pokret u Bosni i Hercegovini: Artikulacija jedne kontrakulture”, koja iz štampe izlazi na jesen ove godine. Štampu knjige svojom donacijom omogućio je Fond otvoreno društvo BiH. Datum i lokacija promocije knjige biće naknadno objavljeni.

Knjiga “Ženski pokret u Bosni i Hercegovini: Artikulacija jedne kontrakulture” je nastala s ciljem davanja pregleda ženskog aktvizma na ovim prostorima, s naglaskom na postdejtonski period. Knjiga ukazuje na proturječnosti bivanja ženom, posebno civilno aktivnom ženom i na pokušaje da se na kontrakulturan način, van nametnutnih patrijarhalnih dvoobličja i tzv. konvencionalnih oblika participacije de(kon)struiše pozicija bh. žene u sferi javnosti ili/i privatnost, i izgrade diskurzivni okviri za žensku samodefiniciju i samoartkulaciju, ali i distancira spram modela nametnutih oblika ženske emancipacije.

 Vrijednost knjige je ne samo u teorijskim elaboracijama koje se stvaraju kroz različite feminističke paradigme, već i u činjenici da je urađeno kvantitativno-kvalitativno istraživanje ženskog pokreta u BiH u postdejtonskom periodu. Također, knjiga skreće pažnju na važnost društvenih pokreta kao kolektivnih političkih aktera suštinskih društvenih promjena, čime prevladavaju redukcionistički pogledi na civilno društvo kao NVO sektor.

Dr. Zlatiborka Popov-Momčinović (1975, Vršac) završila je studij sociologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Tokom i nakon studiranja radila je u nevladinom sektoru i lokalnim medijima, a od 2005. je angažovana kao asistentkinja na Filozofskom fakultetu Istočno Sarajevo, gdje je i magistrirala sa temom „Politička kultura u periodu tranzicije“. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu je doktorirala 2013. sa temom „Ženski pokret u postdejtonskoj BiH: dometi, inicijative, kontroverze“. Objavila je više od četrdeset naučnih radova iz oblasti političke sociologije, politikologije religije, i feminističke teorije i prakse. Bila je stipendistica Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina u okviru „Policy Fellowship Development Project“, i angažovana u nekoliko lokalnih i regionalnih istraživanja kao što su „Religion and Pluralism in Education: Comparative Approaches in Western Balkan“, „Reconciliation and Trust Building in Bosnia and Herzegovina“, „Govor mržnje u Bosni i Hercegovini“, „Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini“, „Coming out: Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba“. Zamjenica je urednika bh. časopisa „Diskursi“. Aktivna je i u civilnom društvu. Članica je Upravnog odbora Fondacija  CURE.  Održala je niz javnih predavanja na temu ženskog pokreta i feminizma, bila angažovana kao predavačica na Ženskoj političkoj akademiji i Političkoj akademiji za mlade lidere.