LGBTIQ&A: Prijava nasilja i promjena dokumenata

Piše: Darko Pandurević

Kao pravnom savjetniku za LGBTI osobe u Sarajevskom otvorenom centru, često dobijam slična pitanja od LGBTIQ osoba. Možda će neka od pitanja u ovoj sekciji dati odgovor na ono što je i vas interesovalo. Možda će vas inspirisati i ohrabriti da nam se obratite i tražite pomoć u vezi sa pitanjima koja imate, a možda ste već upoznati sa svim navedenim informacijama, ali će vam barem dati do znanja da niste sami i da se mnoge LGBTIQ osobe poput vas suočavaju sa istim preprekama i problemima.

1. Ja sam trans* osoba koja živi u BiH. Želim da promijenim ime koje bi bilo u skladu sa mojim rodnim identitetom ali nisam još ni započeo_la proces tranzicije. Da li mogu promijeniti ime u BiH i da li moram prvo proći potpuni proces tranzicije?

Prema postojećim propisima u BiH, osoba može promijeniti lično ime (i prezime). Promjena imena se ne veže nužno za promjenu spola i proces tranzicije. Drugim riječima, promijenu imena iz jednog koje se kulturološki i društveno veže za ženski spol u ime koje se kulturološki i društveno veže za muški je moguća kao i obrnut proces. Da bi promijenila ime, osoba mora podnijeti zahtjev za promjenu ličnog imena, ili samo imena, ili samo prezimena, nadležnom organu odnosno odjelu/odjeljenju za administraciju nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova po prebivalištu lica koje mijenja ime. U praksi to znači odjel za administraciju MUP-a u u opštini gdje ste prijavljeni kao državljanin_ka.

Šta vam je sve potrebno, kao i detaljan opis procedure možete naći u našem Vodiču kroz administrativnu proceduru upisa prilagodbe spola za transrodne osobe u Bosni i Hercegovini.

2. Otišao_la sam u MUP ali me službenik/službenica odbijaju s objašnjenjem da mi ime mora biti u skladu sa oznakom spola u dokumentima.

U toku same procedure ukoliko se susretnete sa državnim službenicima koji vam isto pravo onemogućavaju i tvrde da promjena imena mora biti u skladu sa oznakom spola u dokumentu. Važno je da znate da sve što tražite je u skladu sa zakonom. Ovakvi slučajevi su se dešavali u prošlosti i predstavljaju diskriminaciju na osnovu rodnog identiteta. U takvim slučajevima službenika_cu možete upoznati i sa preporukom Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine koja se odnosi upravo na ovo pitanje, a izdata je svim Ministarstvima unutrašnjih poslova FBiH – LINK. U preporuci je navedeno da ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine posebno napominju
da Zakon o osobnom imenu Federacije Bosne i Hercegovine ne propisuje obavezu usklađivanja osobnog imena sa oznakom spola u osobnim dokumentima, a lica koja podnose zahtjeve za promjenu osobnog imena nisu u obavezi obrazlagati razloge istog, te nisu obavezna svoje ime usklađivati s oznakama spola u svojim dokumentima.

3. Fizički sam napadnut_a jer sam LGBTI osoba. Osoba koja me je napala zna za moju seksualnu orijentaciju/rodni identitet, te me je prvo verbalno napao_la, a onda i fizički, vrijeđajući me na istom osnovu.

Iako je povjerenje LGBTI osoba u policiju i pravosudne organe u BiH na niskom nivou, moramo biti svjesni da za našu zaštitu u ovom slučaju ne postoje nikakve alternativne institucije te smo kao građani svi oslonjeni na iste. Stoga, potrebno je što prije pozvati policiju ili otići u najbližu policijsku stanicu. Prilikom prijavljivanja djela, dužni ste da ostavite svoje lične podatke te da s policijom podijelite informacije koje imate. Bitno je da na kraju tražite kopiju zapisnika kao i da ne potpisujete zapisnik u koji niste imali uvid. Ukoliko ste napadnuti zbog vaše seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta, trpili ste uvrede na istoj osnovi insistirajte da sve te činjenice budu navedene u zapisniku. Trudite se da date što više jasnih detalja i informacija o cijelom događaju.

Zbog čega je to značajno? Između ostalog, BiH je u svojim krivičnim zakonima prepoznala činjenicu da krivična djela motivirana predrasudama na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta predstavljaju otežavajuću okolnost prilikom izricanja kazne za počinioca. Na ovaj način olakšavate pravosudnim organima da isto djelo prepoznaju i adekvatno sankcionišu.

Pogledajte i Interaktivnu mapu za institucionalnu podršku LGBTI osoba Sarajevskog otvorenog centra u kojoj možete naći podatke o institucijama i kontaktima o kojim govorimo u ovoj sekciji.

Napomena: Ukoliko se nađete u sličnoj situaciji, imate dodatna pitanja u vezi navedenih tema ili vam se desila neka druga situacija kao LGBTI osobi u kojoj vam je potrebna podrška, pravna pomoć i savjet kontaktirajte Sarajevski otvoreni centar te kontakt za Pravno savjetovanje. Uvijek ste dobrodošli_e u naše kancelarije koje se nalaze na adresi: Sarajevski otvoreni centar – Čekaluša 16, 71000 Sarajevo. Takođe nam se možete obratiti na tel: 033/551-000, broj mobitela: 062/123-561 ili na mail: [email protected].