Kratki pregled predavanja: Feministička škola 12. maj 2018.

U subotu 12. maja, magistrica društvenih nauka iz oblasti rodnih studija, Selma Kešetović, sumirala je Modul 1 – Uvod u feminizam: historija, pojmovi, teorija – predavanjem o raznolikim feminističkim političkim teorijama i praksama, a Adnan Kadribašić, dipl.iur. i MA, otvario je Modul 2 – Država, zakon i javne politike – predavanjem na temu: Kratki historijat i kritički osvrt na državu, pravo i javnu politiku – izazovi i mogućnosti za napredak.

Selma Kešetović je predavanje posvetila razumijevanju i kritičkom osvrtu na ključna mjesta razilaženja/sporenja pojedinih valova feminizma o raznolikim društvenim fenomenima, odnosno ključnim temama feminističke misli i djelovanja, poput seksualnosti i tijela (pornografija, prostitucija, nasilje), moći, jednakosti i različitosti, opresije i patrijarhata, brige, femininiteta i maskuliniteta, reprodukcije itd.

Adnan Kadribašić je predavanje počeo skiciranjem elemenata modernih državnih sistema na primjeru Bosne i Hercegovine, postavljajući pitanja postojanja demokracije u BiH, njenih elemenata, ciljeva države te postizanja ravnopravnosti spolova u demokracijama. Dat je osvrt na vidove demokracije: predstavničku, većinsku, konsocijativnu te ulogu političkih partija u demokracijama. Poseban osvrt je dat na moderne oblike upravljanja državom sa naglaskom na tranziciju iz jednopartijskog na višepartijski sistem baziran na principima konsocijacije u BiH. Razmatrani su modeli uređenja države iz ugla različitih političkih teorija, kako bi se ustanovili temelji današnjeg uređenja Bosne i Hercegovine, odnosno kako bi se utvrdila očekivanja od djelovanja institucija vlasti kada su u pitanju teme ravnopravnosti spolova.

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).