Krivična djela silovanja i ostalog seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini

Sarajevski otvoreni centar je u okviru Feminističke škole Žarana Papić uradio istraživanje kako bi se mapirala situacija i došlo do širokog spektra podataka o prijavama silovanja i seksualnog nasilja, procedurama istrage, presudama, kaznenoj politici, odnosu i postupanju službenih lica koja rade na procesuiranju ovih krivičnih djela, te stavovima javnosti.

Krivična djela silovanja i ostalog seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini

Autor/ice poglavlja: Nejra Nuna Čengić, Vladana Vasić, Brahim Kajević i Dijana Kapetanović

Uredila: Vesna Pirija

Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar (2017)