Kratki pregled predavanja Feminističke škole: 23. juni 2018.

U subotu, 23.06.2018. godine održano je posljednje predavanje ovogodišnje, četvrte po redu, Feminističke škole Žarana Papić.

Amila Ždralović je zavšila Filozofski fakultet u Sarajevu – Odsjek filozofija i sociologija, a doktorirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu, gdje predaje na predmetima Sociologija, Sociologija prava i Gender i pravo. Na predavanju je govorila o feminzmu i problemu političkog subjektiviteta. Bilo je riječi i o liberalnom političkom sistemu, kao i o konceptu na kojem moderna država počiva, o društvenom ugovoru. Govorila je o koncentraciji na „univerzalnu ljudskost“, humanizam i modernističkim projektima emancipacije usmjerenih na reformu postojećih struktura i promoviranja interesa žena u skladu sa modelom ljudskih prava; o ekstenziji emancipatornih zahtjeva prema slavljenju „ženskih moći“ i autonomne individualnosti. Kritizirala racionalnosti zasnovane na predrasudama prema ženama. Polemisalo se o iskorjenjivanju rodnih stereotipa i promjeni vrijednosnih hijerarhija koje ženama odriču sposobnosti i mogućnosti, na kojima počiva specifična podjela rada, te ograničen pristup položajima moći itd.

Amila Ždralović se, sagledavajući teorijska razmatranja pravde, pravednosti i pravičnosti, koja od najranijih vremena opterećuju razmišljanja o državi, društvu i moralu, osvrnula na nekoliko pristupa pravdi. Takođe su dati osnovni postulati komunitarizma i liberalizma kao ideologija koje insistiraju na različitim konceptima uređenja društva: individualizam naspram zajednice, te je, u tom okviru, analizom djela više teoretičara/ki, diskutirano o sistemu koji bi najbolje zadovoljio sve zahtjeve pravde i pravednosti.

U toku su planiranja aktivnosti za jesen.

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).