Kratki pregled predavanja Feminističke škole: 20. juni 2018.

U srijedu, 20.09.2018. godine održana su završna predavanja u okviru Modula 3 – Kultura i ideologija – Feminističke škole Žarana Papić. Predavačica je bila Danijela Majstorović, profesorica na Studijskom programu za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Banja Luci gdje predaje lingvističku grupu predmeta, analizu diskursa i kulturološke i medijske studije.

Predavačica je učesnice upoznala sa ključnim pojmovima u kulturološkim studijama, te sa odnosom diskursa, moći i svakodnevnog života. Raspravljalo se o predmetu izučavanja kulturoloških studija, kao i o načinima kako kulturološke studije posmatraju kulturu, označiteljske prakse i reprezentaciju. Predavačica je predstavila tri stuba kulturoloških studija: politička ekonomija, tekst i publika(e), kao i različite epistemološke pristupe u izučavanju kulture kao strukture osjećanja ali i materijalnosti iste. Učesnice su se osvrnule i na različite definicije kulture (preko Arnolda, Rosalda, Foucaulta i drugih). U kontekstu Bosne i Hercegovine, a imajući u vidu različita shvatanja kulture, pokušalo se odgovoriti na pitanje šta čini bosanskohercegovačku kulturu i što ju povezuje s nacijom: materijalno i duhovno stvaralaštvo, artefakti, rituali, društveno-političko određenje itd.

U nastavku predavanja, učesnice su se bavile intelektualnim naslijeđem kulturoloških studija s posebnim osvrtom na kulturalizam i strukturalizam. Dat je osvrt na tekst Raymonda Williamsa (“Culture is ordinary“), objašnjen kulturološki materijalizam, življena i zabilježena kultura, te selektivna tradicija kao njihov povezujući faktor. Govorilo se i o ulozi kritike koja analizira proizvodnju značenja i ne daje estetski sud, kao i o brisanju razlike između „visoke“ i „niske“ kulture u savremenoj kulturološkoj kritici. Učesnice su se dotakle (anti)esencijalizma i društvenog konstrukcionizma, te primjera za njihovo razumijevanje.

Danijela Majstorović je govorila i o marksizmu i centralnosti klase, te o klasnim identitetima, kao i odnosu kulture i društvene formacije. Bilo je riječi i o interpelaciji i ideološkim državnim aparatima, o pojmu hegemonije i kontrahegemonije, o lingvističkom obratu u kulturološkim studijama, te o ulozi “organskog intelektualca/intelektualke”.

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).