Kratki pregled predavanja: Feministička škola 19. maj 2018.

U subotu 19. maja, u okviru Modula 2 – Država, zakon i javne politike – održana su dva predavanja. Profesor sa Pravnog fakulteta u Tuzli, Boris Krešić, govorio je o bračnim, vanbračnim i registrovanim istospolnim zajednicama, o njihovim pravnim i ekonomskim beneficijama, ali i nedostacima. Odgovoreno je na brojna praktična svakodnevna pitanja koja se tiču ulaženja u bilo koju od ovih zajednica regulisanu zakonima.

Drugo predavanje je održao Miroslav Živanović, koji je magistrirao Upravljanje državom i humanitarne poslove, i govorio je o izradi prijedloga javnih politika u oblasti ljudskih prava i efikasnom komuniciranju sa donosiocima odluka. Kroz svoje predavanje je razmatrao i zagovarao tezu da efikasna komunikacija i stvaranje političke volje zahtijevaju proces pripreme i provođenja pojedinačnih javnih politika u kojima se svi potencijalni akteri podvrgavaju strategijama, metodama i tehnikama umrežavanja i izgradnje zajednice.

U subotu 26. maja, Maida Čehajić Čampara održaće predavanje o seksualnom uznemiravanju.

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).