Koraci ka uspostavljanju servisa LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške u Zenici

U okviru projekta „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“, u Zenici je u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra 12. i 13. jula održan dvodnevni trening na temu vršnjačkog (peer-to-peer) savjetovanja i pružanja inkluzivne psihosocijalne podrške i usluga zaštite mentalnog zdravlja za LGBTI osobe.

Na treningu su učestvovale članice organizacije „Centar ženskih prava“ iz Zenice, sa kojom će Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Krila nade, pored ostalih organizacija širom BiH, u narednom periodu raditi na jačanju kapaciteta za pružanje usluga senzibilirane psihološke podrške LGBTI osobama. S tim u vezi, Centar ženskih prava će raditi na jačanju vlastitih kapaciteta za pružanje inkluzivne psihološke podrške, a LGBTI osobe će se u slučaju dalje potrebe za psihološkom i psihoterapijskom pomoći moći obratiti stručnoj osobi Centra.

Uposlenice Centra, pravnice i psihologinje, su iskazale potrebu za dodatnom senzibilizacijom u pogledu rada sa LGBTI zajednicom, radi doprinosa zaštiti njihovog mentalnog zdravlja i pružanja sveobuhvatne psihosocijalne podrške.

Kao i prethodni treninzi za javne ustanove (centre za mentalno zdravlje i centre za socijalni rad) i organizacije civilnog društva, i ovaj trening je koncipiran tako da su obrađene pravna situacija zaštite ljudskih prava LGBTI osoba u BiH, vršnjačko savjetovanje te praktične smjernice za inkluzivno postupanje i pružanje podrške LGBTI zajednici, kroz konkretne primjere iz prakse, što će posebno koristiti organizacijama u građenju servisa podrške LGBTI osobama.

Dio treninga je bila i živa bibliteka, u okviru koje su učesnice imale priliku razgovarati sa biseksualnom osobom o svakodnevnim izazovima i poteškoćama s kojima se suočava u bh. društvu. SOC i Krila nade kao partneri u ovom projektu nude svoja znanja i iskustva u navedenim poljima.

Projekat „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini“ finansira Evropska unija, a implementira ga Sarajevski otvoreni centar, sa Fondacijom Krila nade iz Sarajeva, koja kao partner na projektu kroz svoj program zaštite mentalnog zdravlja teži ka poboljšanju socijalne uključenosti i jačanju žena, djece, mladih i drugih ugroženih grupa, promovisanjem i zaštitom ljudskih prava, mentalnog zdravlja i podrške u obrazovanju. Cilj projekta je stvoriti okruženje u kojem će LGBTI osobe biti ohrabrene i podržane u pristupu sistemima socijalne zaštite i mentalnog zdravlja koji pružaju inkluzivne i senzibilizirane usluge. Da bi se LGBTI osobama osigurao pristup takvoj podršci, potrebno je podići kapacitete ustanova za socijalnu zaštitu i mentalno zdravlje, te proširiti institucionalnu mrežu psihosocijalne podrške. Potrebno je ojačati kapacitete i organizacija civilnog društva koje se bave pružanjem ove vrste usluge, te obučiti njihovo osoblje o LGBTI temama.

Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte:

Delila Hasanbegović Vukas, programska koordinatorica u Sarajevskom otvorenom centru

Telefon: 033 551 000

E-mail: [email protected]