Javni poziv za konsultanta/icu za strateško planiranje

Sarajevski otvoreni centar (u daljem tekstu: SOC) raspisuje

JAVNI POZIV

za konsultanta/icu za strateško planiranje

*Napomena: rok za prijave je produžen do 31. augusta 2023.*

Cilj: Strateški plan/okvir Sarajevskog otvorenog centra

Naziv: Konsultant/ica za strateško planiranje

Početak angažmana: 4. septembar 2023

Krajnji rok za realizaciju: 31. oktobar 2023

Potpisivanje ugovora: 4. septembar 2023

Pozadina

Sarajevski otvoreni centar (SOC) radi na unapređivanju ljudskih prava, posebno položaja i ljudskih prava LGBTI osoba i žena u Bosni i Hercegovini, i to interpretacijom, predstavljanjem i zastupanjem autentičnih iskustava osoba koje trpe kršenja ljudskih prava i neravnopravan položaj te zagovaranjem pravnih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih promjena u svim oblastima života.

SOC je 2020. godine razvio strateški plan/okvir za period 2021. – 2023. godinu u ostvarivanju svoje misije unapređivanja ljudskih prava, posebno položaja i ljudskih prava LGBTI osoba i žena u Bosni i Hercegovini. Rad na ostvarivanju strateških ciljeva je kombinovao različite pristupe i zajednički rad članova/ica tima ka ostvarivanju utjecaja/promjena na nivou a) zajednice, što uključuje i pojedinačne osobe, b) društva i c) državnog pravnog, političkog i institucionalnog okvira. Programi SOC-a su posmatrani kroz prizmu problema u određenim oblastima, problema s kojima se LGBTIQ osobe i žene svakodnevno suočavaju, a koji potpadaju pod građanska, politička, socijalna, ekonomska i kulturna prava, umjesto kroz prizmu identitetskih grupa.

Kako se ovaj strateški plan približava svom kraju, nastaje potreba za novom strategijom.

Ciljevi

Generalni cilj angažovanja konsultanta/ice jeste facilitiranje, razvijanje i izrada srednjoročnog strateškog plana Sarajevskog otvorenog centra s početkom od 2024. Jedna od polaznih tačaka za ovu strategiju bit će ishod evaluacije programa implementiranog tokom 2021. – 2022., kao i inputi sa sesija učenja s timom, Upravnim odborom, Skupštinom i ostalim korisnicima/cama i sudionicima/cama relevantnim za rad organizacije.

Geografsko područje pokrit će primarno prostor BiH, ali će uključivati i regionalni aspekt.

Područje posla

Područje posla konsultanta/ice uključivat će, ali neće biti ograničeno na sljedeće:

 • Revizija vizije i misije SOC-a;
 • Mapiranje i analiza dionika/ca za teme: prava žena, LGBTI ljudska prava, ravnopravnost spolova i proces integracije BiH u EU u svjetlu ljudskih prava, vladavine prava i demokratizacije;
 • Facilitiranje internog učenja i rasprave, pomaganje u utvrđivanju glavnih područja rada i zajedničko razvijanje strateških ciljeva i ključnih područja rezultata;
 • Facilitiranje rasprave/prikupljanje podataka od vanjskih dionika/ca čiji se postupci i mišljenja ocjenjuju relevantnim za stratešku orijentaciju SOC-a;
 • Facilitiranje rasprave koja će odrediti pozicioniranje uloge SOC-a u širem ekosistemu organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, ali i regiji;
 • Razvijanje okvira/instrumenata za mjerenje i procjenu rezultata;

Uloge i odgovornosti

Strateško planiranje bit će implementirano kroz:

 1. Kreiranje Radne grupe za povezivanje i informiranje o radu konsultanta/ice. Predloženi sastav uključuje izvršnu direktoricu, predsjedavajuću/eg Skupštine ili Upravnog odbora, člana/icu osoblja tima SOC-a i vanjskog konsultanta/icu.
 2. Istraživanje postojećih dokumenata: strateški plan/okvir; evaluacija programa i evaluacije implementiranih projekata; okvir za procjenu rezultata i godišnji izvještaji o njemu; godišnji izvještaji SOC-a; drugi materijali za procjenu prikupljeni u vezi s radom SOC-a.
 3. Lokalno facilitirane sesije prikupljanja podataka s vanjskim dionicima/cama. Ovisno o nivou konsultacija s vanjskim dionicima/cama za postupak evaluacije, opseg ovog konsultovanja dogovarat će se unutar Radne grupe. To može uključivati ciljne grupe, ​​donatore, partnere, ostale organizacije civilnog društva relevantne za kontekst ljudskih prava, političare/ke i kreatore/ke politika, relevantne medije, i sl.
 4. Facilitiranje sastanaka s upravnim odborom i članovima osoblja SOC-a.
 5. Sesija refleksije i učenja. Uključiti diskusiju o strategijama, strukturama, sistemima, procesima i programima SOC-a;
 6. Identifikacija promjena koje SOC želi postići;
 7. SOAR analiza za SOC;
 8. Utvrđivanje ishoda koji unapređuju misiju SOC-a doprinoseći utvrđenim uslovima za društvene promjene.
 9. Izrada konačnog nacrta strateškog plana s pratećim okvirom mjerenja rezultata s dvije mogućnosti za povratne informacije, raspravu i modificiranje.

SOC će biti zadužen za:

 • Identificiranje i kontaktiranje učesnika/ca u sesijama prikupljanja podataka;
 • Organizovanje mjesta održavanja radionice;
 • Ustupanje tehničkih resursa;
 • Vođenje zapisnika.

Konsultant/ica je će biti zadužen/na za:

 • Razvoj metodologije i vremenskog toka strateškog planiranja, uz konsultacije s ostalim članovima/cama radne grupe;
 • Definiranje ključnih pitanja/upitnika za svaku grupu vanjskih dionika/ca, uz konsultacije s radnom grupom;
 • Razvijanje upitnika ili drugih instrumenata/metoda prikupljanja podataka, realiziranje radionica, fokus grupa, intervjua te sumiranje rezultata;
 • Analiziranje postojećih izvještaja i evaluacija;
 • Prikupljanje i predstavljanje nalaza anketa/upitnika/fokus grupa;
 • Pripremu materijala i prezentacija, uključujući i agende svih sesija i radionica;
 • Facilitiranje rasprave;
 • Podršku u definisanju strateških ciljeva i indikatora.

Proizvodi

Rezultat procesa strateškog planiranja trebaju biti:

 • Tekst novog strateškog plana/okvira;
 • Matrica programskih ciljeva sa definisanim očekivanim rezultatima i indikatorima;
 • Matrica institucionalnih ciljeva sa očekivanim rezultatima i indikatorima.

Vremenski okvir i rokovi

Zadatak bi trebao započeti početkom septembra 2023. i završiti krajem oktobra 2023. Preporučeno je da se proces odvija u najmanje 3 faze.

PRVA FAZA – od 4. septembra do 01. oktobra

Prva faza odnosi se na ocjenjivanje i (samo)ocjenjivanje rezultata postignutih tokom prethodnog perioda, što uključuje analizu relevantne dokumentacije, pripremu upitnika za ankete, fokus grupe, intervjue i održavanje istih, analizu rezultata upitnika te pripremu za radionicu Strateškog planiranja.

DRUGA FAZA – od 02. oktobra do 06. oktobra

Druga faza podrazumijeva zajednički rad na definisanju strateških i operativnih ciljeva novog strateškog plana, te definisanju i postavljanju indikatora kojima će se mjeriti uspješnost realizacije Strateškog plana/okvira. U ovoj fazi, posebna pažnja se stavlja na procjenu kapaciteta i potreba za unapređivanjem znanja i procesa zaposlenih i organizacije u cjelini.

TREĆA / POSLJEDNJA FAZA – od 06. oktobra do 31. oktobra

Posljednja faza podrazumijeva zaokruživanje procesa strateškog planiranja, pisanje i korekciju finalnih dokumenata i proizvoda.

Potrebne vještine

 • Najmanje pet godina iskustva u strateškom planiranju;
 • Poznavanje konteksta u kojem djeluju organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini i regiji;
 • Dokazane izvrsne vještine komunikacije i facilitiranja;
 • Poželjna odgovarajuća univerzitetska diploma;
 • Poznavanje problema LGBTI osoba i žena u bosanskohercegovačkom, regionalnom i europskom kontekstu;
 • poznavanje šireg konteksta
 • Poznavanje postojećeg zakonskog, institucionalnog i administrativnog uređenja u
 • Bosni i Hercegovini a koje se odnosi na probleme LGBTIQ osoba i žena;
 • Poznavanje pravnog i društvenog okvira za rad civilnog društva u BiH;
 • Potpuno radno poznavanje engleskog i B/H/S jezika.

Uz prijavu (pojedinačnih konsultanata/ica ili timova) potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

– Motivacijsko pismo s kratkim osvrtom na prethodno iskustvo;

– CV (životopis) u kojem je opisano obrazovanje i relevantno radno iskustvo i koji uključuje najmanje 2 reference, sa kontakt mailovima i brojevima telefona;

– Finansijska ponuda (s navedenim naknadama po danu) koja sadrži pregled svih troškova povezanih s implementacijom zadatka;

– Kratak prijedlog metodologije i pristupa radu.

Molimo Vas da Vašu ponudu dostavite do petka, 25. augusta 2023. do 16h, na e-mail adresu [email protected]. Nepotpune prijave kao i prijave pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje. Napomena: rok za prijave je produžen do 31. augusta 2023.