Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja u BiH i Hrvatskoj

U skladu sa Pravilnikom o nabavkama Sarajevskog otvorenog centra od 05.11.2022. godine (u daljem tekstu:  Pravilnik), ovim Javnim pozivom pozivaju se svi zainteresovani ponuđači da dostave ponudu za usluge hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Sadržaj javnog poziva za dostavljanje ponuda, kako slijedi:

 1. a) Naziv ugovornog organa:

Sarajevski otvoreni centar (u daljem tekstu: SOC)

 1. b) Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

Usluge hotelskog smještaja (all inclusive usluga unutar 7 dvokrevetnih soba) na području primorja Bosne i Hercegovine i Hrvatske, hoteli sa 3 ili više zvjezdica. Usluga obuhvata 4 noćenja u dvokrevetnim sobama sa all inclusive uslugom za 14 osoba.

 1. c) Period za koji se zaključuje ugovor:

Period izvršenja usluge hotelskog smještaja je 10.07.2023. do 14.07.2023. Dobavljač je dužan sklopiti Ugovor te ispostaviti fakturu/račun za realizaciju nakon navedene usluge.

 1. d) Kriterij za izbor ponude:

Na osnovu kriterija najpovoljnije ponude.

 1. e) Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:

– Registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti

– Hotel sa 3 ili više zvjezdica

– Besplatan parking

– All inclusive usluga

– Besplatan bežični internet i klimatiziranost soba

 

Potrebni dokazi:

 1. a) Izvod iz sudskog registra ili drugi dokument izdat od nadležnog organa kojim se dokazuje pravo na obavljanje predmetne djelatnosti,
 2. b) Dokument koji sadrži odgovarajuću kategorizaciju hotela sa 3 ili više zvjezdica, i ispunjenost uslova po pitanju all inclusive usluge, bežičnog interneta u sobama, besplatnog parkinga i klimatiziranost soba.
 3. c) Popunjen i potpisan obrazac finansijske ponude – Prilog 1

1) Period važenja ponude:

Period važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana.

 1. g) Način dostavljanja ponude:

Putem elektronske pošte na adresu ugovornog organa, po objavi ovog javnog poziva, svi zainteresovani privredni subjekti koji pružaju usluge hotelskog smještaja u Bosni i  Hercegovini i Hrvatskoj, mogu se prijaviti na način da dostave svoje ponude za hotelski smještaj na  području primorja.

SOC će se svakom od ponuđača koji ispunjava uslove i zahtjeve obratiti bilo sa potvrdnom ili negativnom odlukom o izboru.

 1. h) e-mail adresa na koju se ponuda dostavlja:

[email protected]

 1. i) Realizacija:

Usluga se realizuje u periodu od 10.07.2023. do 14.07.2023.

Odabir dobavljača je na osnovu kriterija najpovoljnije ponude.

Nakon odabira najpovoljnije ponude, zaključuje se Ugovor sa dobavljačem te se usluga realizuje prilaganjem računa za navedenu uslugu i druge odgovarajuće dokumentacije.

 1. j) Krajnji rok za dostavljanje ponuda (datum i vrijeme)

19.05.2023.godine do 17 sati.

 1. k) Kontakt osobe, broj telefona i adresa elektronske pošte:

Andrea Djaković, 033/551-000; e-mail [email protected]

 

U skladu sa članom 3. Pravilnika o nabavkama Sarajevskog otvorenog centra, nakon podnošenja poziva  za učešće i nakon prijema početnih ponuda, imenuje se Komisija za nabavke, koja će po  prijemu svake ponude istu evaluirati i predložiti zaključenje ugovora ili odbijanje ponude zavisno od kvaliteta prispjele ponude i raspoloživih budžetskih sredstava Sarajevskog otvorenog centra.

 

Prilog 1: Obrazac – Finansijska ponuda za usluge smještaja(popunjavaju dobavljači)

NAZIV GRADA __________________________________________________________

NAZIV PONUĐAČA______________________________________________________

ADRESA, TELEFON, MAIL________________________________________________

ID BROJ________________________________________________________________

BROJ PONUDE I PERIOD VAŽENJA________________________________________

KONTAKT OSOBA_______________________________________________________

EMAIL I TELEFON KONTAKT OSOBE_____________________________________

 

Opis usluge Jedinica

mjere

Cijena 1 noćenja u dvokrevetnoj sobi sa PDV-om Količina Eventualni

popust

Ukupna cijena sa popustom i PDV-om
1 2 3 4 5 3×4
Usluge hotelskog smještaja (all inclusive usluga unutar dvokrevetnih soba) sa 3 ili više zvjezdica Noćenje u dvokrevetnoj sobi

(all inclusive usluga)

4 noćenja za 14 osoba

 

M.P

Ponuđači su dužni ovaj Obrazac popuniti, potpisati, pečatom ovjeriti, i poslati na mail [email protected] sa ostalom dokumentacijom.