Produžen javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja na godišnjem nivou

Javni poziv je produžen do 15. aprila 2024. godine

U skladu s Pravilnikom o nabavkama Sarajevskog otvorenog centra od 05.11.2022. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), putem ovog Javnog poziva pozivaju se sve zainteresovane strane da podnesu ponudu za pružanje usluga hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini u trajanju od jedne godine. Nakon pregovora, potpisat će se Ugovor o saradnji.

Sadržaj javnog poziva za dostavljanje ponuda, kako slijedi:

 1. Naziv ugovornog organa:

Udruženje Sarajevski otvoreni centar, Podgaj 14, ID broj 4201263530004 (u daljem tekstu: Udruženje)

 1. Opis predmeta nabavke

Usluge hotelskog smještaja uz potpisivanje Ugovora o saradnji na period od jedne godine.

 1. Tehničke specifikacije:

– Hotel sa 3 ili više zvjezdica

– Mogućnost pružanja usluge polupansiona i punog pansiona

– Mogućnost all inclusive usluge

– Raznovrsna ishrana, uključujući i veganske opcije

– Pojedinačne cijene obroka (a la carte i švedski stol)

– Besplatan i brz bežični internet

– Dostupan besplatan parking

– Nesmetan prilaz motornim vozilima

– Klimatiziranost soba

– Prostrana sala za rad

– Mogućnost korištenja laptopa i projektora

 1. Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:

Uslovi koji su obavezni:

– Registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti

– Hotel sa 3 ili više zvjezdica

– Izražene cijene u valuti konvertibilnih maraka (KM) sa PDV-om i bez PDV-a

Poželjni uslovi:

– Mogućnost otkazivanja unaprijed, bez naplate

– Kasni check out bez naknade

– Popust na cijene

– Fiksne cijene tokom cijele godine nakon potpisivanja Ugovora o saradnji

– Pristupačnost za osobe sa invaliditetom (OSI)

– Izjave o postojanju (ili namjeri usvajanja) Politike očuvanja okoliša, Politike ravnnopravnosti, raznolikosti i inkluzije, Politike društvene odgovornosti, Politike zaštite korisinika

 1. Lokacija:

Područje Bosne i Hercegovine

 1. Obavezna dokumentacija za dostavljanjei:

– Kopija izvoda iz sudskog registra ili drugi dokument izdat od nadležnog organa kojim se dokazuje pravo na obavljanje predmetne djelatnosti

– Kopija dokumenta koji sadrži odgovarajuću kategorizaciju hotela sa 3 ili više zvjezdica, izdanu od nadležnog organa

– Ispunjenost uslova prema svim tačkama koje stoje u tehničkim specifikacijama ove javne ponude

– Popunjen, potpisan i opečaćen obrazac Finansijske ponude – Prilog 1 

– Popunjene, potpisane i opečaćena Izjave – Prilog 2

 1. Period za koji se zaključuje ugovor:

Period na godinu dana u kojem bi Udruženje koristio usluge hotelskog smještaja prema potrebi. Sklopio bi se i ugovor o saradnji. Ponuđač je dužan ispostaviti fakturu/račun za realizaciju nakon navedene usluge.

 1. Kriterij za izbor ponude:

Na osnovu kriterija najpovoljnije ponude, u koju ulazi:

Kategorija kvalitativne ocjene prijava Ocjena
Cijene usluga Od 1 do 10
Popust na cijene Od 1 do 10
Fiksne cijene tokom cijele godine nakon potpisivanja ugovora 10
Mogućnost otkazivanja unaprijed, bez naplate 10
Veganske opcije u meniju 5
Kasni check out bez naknade 5
Besplatan parking 10
Nesmetan prilaz motornim vozilima 5
Besplatna prostrana sala za rad 10
Pružanje usluge All Incluive 5
Pristupačnost za osobe sa invaliditetom 5
Politike očuvanja okoliša 3
Politike ravnnopravnosti, raznolikosti i inkluzije 3
Politike raznolikosti 3
Politike društvene odgovornosti 3
Politike zaštite korisinika 3
UKUPNA NAJVIŠA OCJENA 100

 

 1. Procjenjena vrijednost nabavke

Procijenjena vrijednost nabavke za jednu godinu 100.000,00 KM.

 1. Period važenja ponude:

Period važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana.

 1. Način dostavljanja ponude:

– Putem e-maila na adresu ugovornog organa, po objavi ovog poziva

– Udruženje će se svakom od ponuđača koji ispunjava uslove i zahtjeve obratiti, bilo sa potvrdom ili negativnom odlukom o izboru, na e-mail koji bude naveden u finansijskoj ponudi (Prilog 1)

– E-mail adresa na koju se ponuda dostavlja: [email protected]

 1. Realizacija:

Usluga hotelskog smještaja će biti realizirana prema potrebama, tokom trajanja ugovorenog perioda, koje će biti definisano Ugovorom o saradnji.

 1. Krajnji rok za dostavljanje ponuda (datum i vrijeme)

01.04.2024.godine do 17 sati. Produžen do 15.04.2024. godine do 17 sati.

 1. Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

– Dina Vilić, 033/551-000; e-mail: [email protected]

U skladu sa članom 3. Pravilnika o nabavkama Sarajevskog otvorenog centra, nakon podnošenja poziva  za učešće i nakon prijema početnih ponuda, imenuje se Komisija za nabavke, koja će po  prijemu svake ponude istu evaluirati i predložiti zaključenje ugovora ili odbijanje ponude zavisno od kvaliteta prispjele ponude i raspoloživih budžetskih sredstava Sarajevskog otvorenog centra.