Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (na 12 mjeseci)

Na osnovu Zakona o radu FBiH („Službeni glasnik BiH“, br. 26/16), člana 38 Statuta i Odluke o potrebi prijema radnika na određeno vrijeme, broj:O-13/18 od 2018. godine, Sarajevski otvoreni centar raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (na 12 mjeseci)

Opis poslova:

Najuspješniji/a kandidat/kinja će biti upućen/a u samostalan rad, kako bi znanjem, vještinom i kreativnošću bio/bila osposobljen/a za rad u odnosima s javnošću, uz zasnivanje radnog odnosa, u trajanju od jedne (1) godine. Predviđeno je radno opterećenje od 30 sati sedmično.

Opći uvjeti:

– Da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine

– Da protiv njega/nje nije pokrenut krivični postupak;

– Da je fizički i psihički sposoban/a za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavlјuje.

Posebni uvjeti:

– VSS društvenog smjera (prednost imaju osobe sa završenim studijem komunikologije, žurnalistike i srodnih studija);

– Da je punoljetno lice;

– Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje

– Osnovno predznanje o ljudskim pravima LGBTI osoba, ljudskim pravima žena, rodnoj ravnopravnosti i procesu evropskih integracija;

– Iskustvo u radu sa svim društvenim mrežama (FB, Twitter, Instagram, Youtube i slično);

– Poznavanje osnova fotografiranja i grafičkog dizajna;

– Aktivno znanje B/H/S i engleskog jezika.

Potrebno je dostaviti:

  1. Motivaciono pismo sa kratkom biografijom
  2. Kopija fakultetske diplome ili uvjerenja o diplomiranju
  3. Dokaz iz Zavoda za zapošljavanje

Napomene za kandidate:

Rok za dostavu prijava na e-mail adresu [email protected] je 27. novembar 2018.

Samo kandidati/tkinje koji/e uđu u uži krug, bit će blagovremeno obavješteni/e o datumu testiranja i intervjua.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, nepravovremene i neuredne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete javnog oglasa neće se uzimati u razmatranje.

Cjelokupan tekst javnog oglasa dostupan je ovdje.