Izmjenama i dopunama Zakona o sportu prvi put obuhvaćeno ravnopravno učešće žena i pitanje rodno odgovornog budžetiranja

parlament-bihSarajevski otvoreni centar je prethodne godine aktivno radio na izradi prijedloga izmjena i dopuna Zakona o sportu koji je usvojen na jučerašnjoj (31.08.) sjednici Doma naroda PSBiH. Usvajanjem spomenutih izmjena i dopuna BiH se može pohvaliti da je po prvi put Zakonom o sportu BiH regulisala pitanje ravnopravnog učešća žena u Vijeću za sport te pitanje rodno odgovornog budžetiranja i zabranu diskriminacije po svim osnovima uključujući i invaliditet, starosnu dob, seksualnu orijentaciju i rodni identitet kao i spolne karakteristike.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu BiH čija predlagačica je zastupnica Maja Gasal Vražalica predviđaju i slijedeće izmjene:

  • Diskriminatorni termin “invalidna lica” kroz cijeli zakon mijenja se terminom “lice sa invaliditetom”;
  • Uvodi se zabrana diskriminacije po bilo kojem osnovu, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije BiH i Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH;
  • Jednaka dostupnost sporta bez obzira na rasu, etničku pripadnost, socijalni status, vjersko, političko ili drugo uvjerenje, invaliditet, zdravstveni status, dob, spol, rod, spolne karakteristike, seksualnu orijentaciju i rodni identitet postaje jedan od osnovnih principa na kojima se sport zasniva;
  • Zabrana raspirivanja mržnje i netrpeljivosti na osnovu nacionalne ili etničke pripadnosti, boje kože, vjerskog, političkog ili drugog uvjerenja, invaliditeta, spola, seksualne orijentacije i rodnog identiteta, jezika ili nekog drugog ličnog svojstva postaje takođe jedan od osnovnih principa na kojima se sport zasniva;
  • Pitanje ravnopravnosti spolova i jednake dostupnosti sporta se uvodi u Strategiju za razvoj sporta;
  • Vijeće za sport, kao državno tijelo za razvoj sporta, ubuduće se može formirati samo ukoliko su oba spola  u istom zastupljena minumum 40%;
  • Rodno-odgovorno budžetiranje, i kroz ovaj zakon, postaje zakonska obaveza za Ministarstvo civilnih poslova BiH;

U proceduri se trenutno nalazi i prijedlog Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći BiH koji je usvojen u oba čitanja u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH te u prvom čitanju pred delegatima Doma naroda. U saradnji sa zastupnikom Damirom Arnautom, pomogli smo pri usklađivanju člana 14. navedenog prijedloga sa usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije BiH. Time se na dosljedan način harmoniziraju propisi na državnom nivou i uvodi načelo zabrane diskriminacije kroz druge propise.