Inicijativa Ženske mreže BiH

Ženska mreža Bosne i Hercegovine, koja broji 112 organizacija i individua, povodom održavanja lokalnih izbora i početka kampanje želi skrenuti pažnju političkim strankama da podrže kandidatkinje tokom predizborne kampanje tako što će im omogućiti ravnopravan i nesmetan pristup medijskom predstavljanju, predizbornim skupovima i ostalim resursima tokom kampanje, podjednako kao i muškim kandidatima.

Želimo naglasiti da bosanskohercegovačke žene i dalje ne zauzimaju pozicije u javnom i političkom životu države, a koje zaslužuju i koje su im zakonom zagarantovane.

Pozivamo vas da kao politička stranka, koja će uzeti učešće na lokalnim izborima u oktobru 2012. godine, podržite svoje kandidatkinje tako što ćete im omogućiti promociju na ravnopravnoj osnovi sa kandidatima

muškog pola. Sa obzirom na to da su lokalni izbori prilika da se govori o društvenim problemima koji se direktno tiču građana i građanki u njihovim lokalnim sredinama, pozivamo vas još jednom da svoj program fokusirate na stvarne probleme i konkretna rješenja, a ne na opšta politička pitanja u Bosni i Hercegovini kojima se već uveliko manipuliše i zapostavlja fokus na lokalne probleme sa kojima se susreću svi građani i građanke Bosne i Hercegovine.

Želimo naglasiti da zanemaravanje žena u političkom životu Bosne i Hercegovine nije samo problem koji se tiče žena već je u pitanju konstantno narušavanje prava na politički aktivizam i uključivanje svih onih koji/e su marginalizovani/e u našem društvu. Uključivanjem žena u procese odlučivanja možemo se nadati ravnopravnijem društvu u kojem će se svi oni/e koji/e se osjećaju obespravljenima ohrabriti da se i sami/e aktivno uključe u politički život Bosne i Hercegovine.

Pozivamo vas da u sklopu svoje predizborne kampanje za predstojeće lokalne izbore obratite pažnju na lokalne inicijative koje su pod nadležnostima opština, a koje su bitne za rješavanje problema sa kojima se žene susreću u svojim zajednicama.

Podsjećamo da Zakon o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine propisuje da će „državna tijela na svim nivoima organizacije vlasti, i tijela lokalne samouprave, uključujući i zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, političke stranke, pravna lica s javnim ovlaštenjima, pravna lica koja su u vlasništvu ili pod kontrolom države, entiteta, kantona, grada ili opštine ili nad čijim radom javni organ vrši kontrolu, osigurati i promovisati ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju“ (čl. 20, st.1).

Ženske nevladine organizacije prate tok dešavanja te u skladu sa ne/regovanjem nadležnih organa će preduzimati neophodne korake i akcije u odbrani ženskih ljudskih prava.