Inicijativa za usklađivanje Zakona o lokalnoj samoupravi Bosansko-podrinjskog kantona sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH

zakonSarajevski otvoreni centar je pokrenuo još jednu inicijativu u cilju zaštite ženskih prava te osiguravanja integrisanja principa rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. Prošle je sedmice upućen dopis Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, odnosno ministrici Radimili Janković, s prijedlozima izmjena u Nacrtu zakona o lokalnoj  samoupravi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji je izrađen prošle godine, a koje se odnose na njegovo usklađivanje sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH.

Prema podacima iz recentno objavljene studije Ravnopravnost spolova u opštinama/općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini, koju su Fondacija CURE i Sarajevski otvoreni centar izradili ispred Ženske mreže BiH, lokalni nivo vlasti je veoma bitan za sve građane i građanke BiH, ali postoji i potreba da se na njemu dodatno radi.

Ravnopravnost spolova je politički cilj, a integracija rodne perspektive političko sredstvo za ostvarenje tog cilja. Integrisanje rodne perspektive zahtijeva sistemski pristup što znači da principi rodne ravnopravnosti moraju biti utkani u temeljne društvene i državne institucije kao i u normativni okvir koji uređuje funkcionisanje cijelog sistema. Pored toga, praćenje rodnih odnosa je od suštinskog značaja te se odgovarajuće mjere i politike za unapređenje ravnopravnosti spolova drugačije ne mogu kreirati, a rodna analiza je ključna u svim oblastima aktivnosti i njene rezultate treba uzeti u obzir pri rješavanju problema.

Bosna i Hercegovina jednim dijelom pokazala spremnost za integraciju rodne perspektive, ali taj momenat se nažalost najvećim dijelom odnosi na zakonski i strateški okvir kao i na deklarativne političke istupe. Također, odnosi se i na institucionalne mehanizme na entitetskom i državnom nivou, dok na nižim nivoima vlasti, gdje ujedno dolazi i do najvećeg kršenja ljudskih prava i diskriminacije na osnovu spola i roda, ti mehanizmi nemaju stvarnu odnosno praktičnu primjenu. Stoga se na integraciji rodne perspektive mora insistirati najprije na najnižim nivoima vlasti i u lokalnim zajednicama u cilju unapređenja ravnopravnosti spolova na svim nivoima, uključujući i najviši, državni nivo.

 

Dopis je također dostavljen i predsjedavajućoj Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aidi Obući, Agenciji za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine, te Misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Dopis možete preuzeti ovdje.

Prijedlozi amandmana su dostupni na ovom linku.