Eliminacija diskriminacije i kroz druge pravne propise

zzdNa prijedlog Sarajevskog otvorenog centra, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH, Damir Arnaut (SBB) uputio je u proceduru amandman na član 14. Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći koji će biti na ovaj način usklađen sa izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije BiH.

Naime, u parlamentarnu proceduru je na 34. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH upućen i u prvom čitanju usvojen prijedlog Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći (https://www.parlament.ba/sadrzaj/plenarne_sjednice/predstavnicki_dom/default.aspx?wsrid=35&wsid=1422&langTag=bs-BA&pril=b).

Član 14. prijedloga navedenog Zakona nije usaglašen sa izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije BiH koji se odnosi na definiciju i osnove na temelju kojih je zabranjena diskriminacija. Usvojeno zakonsko rješenje proširuje osnove po kojima je zabranjena diskriminacije i to: na osobe koje su sa diskriminisanim u rodbinskoj ili drugoj vezi, te u odnosu na invaliditet i starosnu dob. Definicija je također precizirala zabranjene osnove diskriminacije i to na temelju seksualne orjentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika.

U skladu sa navedenim zastupnik Arnaut je u amandmansku proceduru uputio amandman koji je nadalje usklađen sa usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije BiH te koji glasi: Diskriminacijom, u smislu ovog zakona, smatraće se svako različito postupanje, uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica i onima koji su s njima u rodbinskoj ili drugoj vezi na osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, invaliditeta, starosne dobi, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i pola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, spolnih karakteristika, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi prava i sloboda u svim oblastima života.

Usaglašavanjem člana 14. prijedloga Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći sa usvojenim izmjenama i dopunama ZZD-a BiH koriguje se djelimična nedoslijednost kada je riječ o listi osnova na temelju kojih je zabranjena diskriminacija. Usaglašavanje je neophodno i radi Direktive Vijeća 2000/78/EZ koja propisuje zabranu na osnovu seksualne orijentacije, invaliditeta, vjere ili uvjerenja te dobi, Direktive 2006/54/EZ i Direktive 2004/113/EZ koje propisuju zabranu na osnovu spola (što prema praksi Evropskog suda uključuje i rodni identitet i izražavanje).

Nadamo se da će na ovaj način usaglašeni prijedlog dobiti podršku Ustavnopravne komisije PSBiH kao i u procesu glasanja pred oba doma Parlamentarne skupštine BiH.