Kultura

Sarajevski otvoreni centar je prepoznao važnost organizovanja kulturnih događaja, te kulturni angažman uopšte, kao važnu platformu za podizanje svijesti građana i građanki o važnosti prava žena u Bosni i Hercegovini, te kroz svoje programe djeluje i ovoj oblasti.

Biti trans*žena u patrijarhalnom svijetu znači izdati muškost Neko je rekao feminizam – Trans*žene i feminizam Kreiranje sigurnog digitalnog prostora potiče od nas kao krajnjih korisnika i korisnica Neko je rekao feminizam – Cyber nasilje i feminizam Postoji konstantno obezvređivanje ženske umjetnosti Neko je rekao feminizam – Rep i feminizam Najava izložbe “Sefardska žena u Bosni” Nevidljivo siromaštvo žena kao prepreka ekonomskoj neovisnosti Neko je rekao feminizam – Siromaštvo i feminizam Hegemonijskog nasilja nad ženama se nećemo riješiti ako zabranimo pornografiju Dok žene u gradovima traže veća prava, žene u selima traže osnovna Neko je rekao feminizam – Pornografija i feminizam