Tim

Kontakt:
Sarajevski otvoreni centar
Čekaluša 16, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel: + 387 (33) 551 000 (programski tim)
—– + 387 (33) 551 001 (menadžment, finansije i administracija)
fax: + 387 (33) 551 002
www.soc.ba
office@soc.ba

Upravni odbor Sarajevskog otvorenog centra čine:
Aida Spahić, Adnan Kadribašić, Adrijana Hanušić Bećirović, Midhat Izmirlija i Elmaja Bavčić

TIM SARAJEVSKOG OTVORENOG CENTRA

Emina Bošnjak
Izvršna direktorica
emina@soc.ba

Emina je koordinatorica u Sarajevskom otvorenom centru od decembra 2011. i regionalna urednica online magazina B-Turn za Bosnu i Hercegovinu, kao i saradnica online magazina Submagazin za indie kulturu u BiH. 2016. godine je preuzela funkciju izvršne direktorice organizacije.

Vladana Vasić
Rukovoditeljica zagovaranja
vladana@soc.ba

Vladana je završila studij prava na Univerzitetu u Sarajevu, a u Sarajevskom otvorenom centru je već od aprila 2012, prvo kao volonterka a od jula 2012. kao saradnica za pravna pitanja/pravno savjetovalište i za pitanja zagovaranja. 2016. godine je preuzela funkciju rukovoditeljice zagovaranja.

Lejla Huremović
Koordinatorica programa
lejla@soc.ba

Lejla je završila studij odnosa s javnošću na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, gdje trenutno piše master tezu na odsjeku za Komunikologiju. Tokom 2010. i 2011. godine radila je u Vijeću za štampu u BiH. Od septembra 2011. dio je tima Sarajevskog otvorenog centra. Bavi se analizom medijskog izvještanja o LGBTI temama, organizacijom medijskih kampanja, kao i javnim/uličnim akcijama i performansima, te radom na osnaživanju LGBTI osoba.

Inela Hadžić
Koordinatorica programa
inela@soc.ba

Inela je 2011. godine diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu. U vrijeme studija radila je na projektima Pojedinac i pravosuđe, Građanin, to sam ja ispred Inicijative mladih za ljudska prava. Radila je dvije godine pripravničkog staža u advokatskom uredu, gdje je stekla znanje i vještine primjene različitih oblasti prava. Od maja 2014. godine je dio tima Sarajevkog otvorenog centra, gdje radi na koordiniranju rada Inicijative za monitoring EU integracija BiH.

Jasmina Čaušević
Koordinatorica programa
jasmina@soc.ba

Jasmina je diplomirala jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Magistrica društvenih nauka iz oblasti rodnih studija. Urednica, autorica ili koautorica u brojnim publikacijama. Držala obuke, radionice i predavanja vezana za feminističku perspektivu lingvistike, ljudskih prava, historije, književne teorije, jezika u upotrebi. Bavi se kulturom, pravima i potrebama LGBT osoba. Koordinatorica je Feminističke škole Žarana Papić.

Jozo Blažević
Koordinator programa
jozo@soc.ba

U periodu između 2006. i 2012., prošao je niz konferencija, edukacija i treninga na različite teme na kojima je stekao iskustvo u projektiranju, organiziranju i vođenju seminara i radionica. U Sarajevskom otvorenom cetru radi na aktivnostima vezanim za direktan rad sa LGBT zajednicom.

Maida Zagorac
Koordinatorica programa
maida@soc.ba

Maida Zagorac (Sarajevo, 1992) diplomirala je 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na kojem trenutno pohađa i postdiplomski studij. Prošla je kroz niz različitih edukativnih programa gdje je stekla dodatno znanje o ljudskim pravima deprivilegovanih grupa, što je odredilo oblast njenog daljeg interesovanja i profesionalnog usavršavanja. Bila je i polaznica prve generacije Feminističke škole Žarana Papić. Od septembra 2014. godine je dio tima Sarajevskog otvorenog centra, prvo kao volonterka, potom kao programska asistentica, a zatim i kao koordinatorica programa, gdje radi na pitanjima rodne ravnopravnosti.

Delila Hasanbegović
Koordinatorica programa
delila@soc.ba

Delila je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U timu Sarajevskog otvorenog centra je od 2015. godine. Autorica je više objavljenih radova na temu ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, feminizma i političke participacije žena.

ADMINISTRACIJA I FINANSIJE

Marina Jovović
Rukovoditeljica finansija i administracije
marina@soc.ba

Od 2006. godine bavi se administrativnim i knjigovodstveno-finansijskim poslovima, kroz koje je usvajala potrebno znanje i iskustvo u radu. Prati rad Sarajevskog otvorenog centra od samih početaka pri čemu je prošla više obuka o ljudskim pravima žena, LGBTIQ osoba te je i 2015. godine završila Feminističku školu Žarana Papić. Od jula 2016. dio je tima Sarajevskog otvorenog centra.

Dina Vilić
Koordinatorica za finansije i administraciju
dina@soc.ba

Dina je završila bachelor i master studij komparativne književnosti i bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. U periodu 2001-2007. radila je kao novinarka na RTV BiH/BHT1, u Jutarnjem programu. Od 2010. godine radi u Sarajevskom otvorenom centru.

VOLONTERI_KE

Darko Pandurević
Volonter, projektni asistent
darko@soc.ba

Darko je volonter Sarajevskog otvorenog centra od septembra 2014. godine, gdje učestvuje na programu Prava LGBTI osoba, pomažući pri organizovanju zagovaračkih i edukativnih aktivnosti o pravima LGBTI osoba za državne institucije, u izgradnji kapaciteta LGBTI pokreta, praćenju poštivanja i kršenja ljudskih prava LGBTI osoba u BiH i istraživanju koje se tiče različitih aspekata ljudskih prava LGBTI osoba. Trenutno završava dodiplomski studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Liam Isić
Volonter, projektni asistent
liam@soc.ba

Liam je student prava na Američkom Univerzitetu od 2014. godine. Od 2016. je dio tima kao volonter Sarajevskog otvorenog centra, a od 2018. godine je angažovan kao projektni asistent. Bavi se aktivnostima vezanim za rad sa LGBTI osobama, a posebno aktivnostima koje su vezane za rad sa trans* zajednicom u Bosni i Hercegovini.

Izudin Karić
Volonter na programu Prava žena
izudinsoc@gmail.com

Izudin je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na odsjeku na Sociologiju. Radio je i radi u domenu ljudskih prava, politike, rodne ravnopravnosti te obrazovanja. Bio je polaznik prve generacije Feminističke škole Žarana Papić.

Amina Dizdar
Volonterka na programu Ljudska prava LGBTI osoba
amina.dizdar.soc@gmail.com

Amina je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2018. godine. Pridružila se timu Sarajevskog otvorenog centra kao volonterka u martu iste godine.

Asja Kunto
Volonterka na programu Rad sa LGBTIQ zajednicom
kuntoasja@gmail.com

Asja je aktivistkinja za LGBTQ i ženska ljudska prava. Od 2012. godine do danas usavršavala se u oblasti grafičkog dizajna, koordinacije i organizacije te managmenta socijalnih mreža.

Andrea Djaković
Volonterka u Administraciji i finansijama
andreadjakovic.soc@gmail.com

Andrea je studentica dodiplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, smjer Marketing Management. Još od srednje škole uključena je u rad niza nevladinih organizacija. Preko izviđačke organizacije učestvovala je u dva treninga na temu inkluzije LGBT osoba i drugih isključenih grupa u izviđaštvo i društvo.