Tim

Kontakt:
Sarajevski otvoreni centar
Čekaluša 16, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel: + 387 (33) 551 000 (programski tim)
—– + 387 (33) 551 001 (menadžment, finansije i administracija)
fax: + 387 (33) 551 002
www.soc.ba
office@soc.ba

Skupštinu Sarajevskog otvorenog centra čine:
Damir Banović, Saša Gavrić, Marinha Barreiro, Arijana Aganović, Feđa Bobić, Inela Hadžić i Maja Lukić Schade

Upravni odbor Sarajevskog otvorenog centra čine:
Aida Spahić, Adnan Kadribašić, Adrijana Hanušić Bećirović, Midhat Izmirlija i Elmaja Bavčić

 

TIM SARAJEVSKOG OTVORENOG CENTRA

Emina Bošnjak
Izvršna direktorica
emina@soc.ba

Emina je koordinatorica u Sarajevskom otvorenom centru od decembra 2011. i regionalna urednica online magazina B-Turn za Bosnu i Hercegovinu, kao i saradnica online magazina Submagazin za indie kulturu u BiH. Godine 2016. je preuzela funkciju izvršne direktorice organizacije.

Aida Malkić
Rukovoditeljica programa
aida@soc.ba

Aida je apsolventica master studija na Odsjeku za psihologiju Univerziteta u Sarajevu, gdje je i diplomirala. Njeni istraživački interesi uključuju pitanja iz oblasti borbe protiv diskriminacije, socijalnih nejednakosti i socijalne zaštite. Timu SOC-a se pridružila 2018. godine i preuzela funkciju rukovoditeljice programa.

Vladana Vasić
Rukovoditeljica zagovaranja
vladana@soc.ba

Vladana je završila studij prava na Univerzitetu u Sarajevu, a u Sarajevskom otvorenom centru je već od aprila 2012, prvo kao volonterka a od jula 2012. kao saradnica za pravna pitanja/pravno savjetovalište i za pitanja zagovaranja. Godine 2016. je preuzela funkciju rukovoditeljice zagovaranja.

Lejla Huremović
Koordinatorica programa
lejla@soc.ba

Lejla je završila studij odnosa s javnošću na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, gdje trenutno piše master tezu na odsjeku za Komunikologiju. Tokom 2010. i 2011. godine radila je u Vijeću za štampu u BiH. Od septembra 2011. dio je tima Sarajevskog otvorenog centra. Bavi se analizom medijskog izvještanja o LGBTI temama, organizacijom medijskih kampanja, kao i javnim/uličnim akcijama i performansima, te radom na osnaživanju LGBTI osoba.

Jasmina Čaušević
Koordinatorica programa
jasmina@soc.ba

Jasmina je diplomirala jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Magistrica društvenih nauka iz oblasti rodnih studija. Urednica, autorica ili koautorica u brojnim publikacijama. Držala obuke, radionice i predavanja vezana za feminističku perspektivu lingvistike, ljudskih prava, historije, književne teorije, jezika u upotrebi. Bavi se kulturom, pravima i potrebama LGBT osoba. Koordinatorica je Feminističke škole Žarana Papić.

Jozo Blažević
Koordinator programa
jozo@soc.ba

U periodu između 2006. i 2012., prošao je niz konferencija, edukacija i treninga na različite teme na kojima je stekao iskustvo u projektiranju, organiziranju i vođenju seminara i radionica. U Sarajevskom otvorenom cetru radi na aktivnostima vezanim za direktan rad sa LGBT zajednicom.

Maida Zagorac
Koordinatorica programa
maida@soc.ba

Maida Zagorac (Sarajevo, 1992) diplomirala je 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na kojem trenutno pohađa i postdiplomski studij. Prošla je kroz niz različitih edukativnih programa gdje je stekla dodatno znanje o ljudskim pravima deprivilegovanih grupa, što je odredilo oblast njenog daljeg interesovanja i profesionalnog usavršavanja. Bila je i polaznica prve generacije Feminističke škole Žarana Papić. Od septembra 2014. godine je dio tima Sarajevskog otvorenog centra, prvo kao volonterka, potom kao programska asistentica, a zatim i kao koordinatorica programa, gdje radi na pitanjima rodne ravnopravnosti.

Delila Hasanbegović
Koordinatorica programa
delila@soc.ba

Delila je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U timu Sarajevskog otvorenog centra je od 2015. godine. Autorica je više objavljenih radova na temu ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, feminizma i političke participacije žena.

Rasim Ibrahimagić
Koordinator programa
rasim@soc.ba

Rasim je započeo saradnju sa Sarajevskim otvorenim centrom još 2013. godine kao autor tekstova iz oblasti ustavnih reformi, a potom i evropskih integracija, te se početkom 2016. godine priključuje SOC timu kao volonter na poslovima koordinacije Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH. U periodu od 2016. do 2018. godine radio je u Inicijativi mladih za ljudska prava u BiH (YIHR BiH), najprije kao koordinator programa, a kasnije kao direktor programa. Od maja 2018. godine ponovo postaje dio SOC tima, te kao koordinator programa ovaj put preuzima koordinaciju nad Inicijativom za monitoring evropskih integracija BiH. Rođen je u Tuzli 1990. godine.

Darko Pandurević
Koordinator programa
darko@soc.ba

Darko je u timu Sarajevskog otvorenog centra od septembra 2014. godine, kao volonter, gdje učestvuje na programu Prava LGBTI osoba, pomažući pri organizovanju zagovaračkih i edukativnih aktivnosti o pravima LGBTI osoba za državne institucije, u izgradnji kapaciteta LGBTI pokreta, praćenju poštivanja i kršenja ljudskih prava LGBTI osoba u BiH i istraživanju koje se tiče različitih aspekata ljudskih prava LGBTI osoba. Diplomirao je pravo na Univerzitetu u Sarajevu. Od septembra 2018. godine preuzima koordinaciju programom koji se bavi pravnim savjetovanjem LGBTI osoba, te pitanjem migracija LGBTI osoba.

 

ADMINISTRACIJA I FINANSIJE

Marina Jovović
Rukovoditeljica finansija i administracije
marina@soc.ba

Od 2006. godine bavi se administrativnim i knjigovodstveno-finansijskim poslovima, kroz koje je usvajala potrebno znanje i iskustvo u radu. Prati rad Sarajevskog otvorenog centra od samih početaka pri čemu je prošla više obuka o ljudskim pravima žena, LGBTIQ osoba te je i 2015. godine završila Feminističku školu Žarana Papić. Od jula 2016. dio je tima Sarajevskog otvorenog centra.

Dina Vilić
Koordinatorica finansija i administracije
dina@soc.ba

Dina je završila bachelor i master studij komparativne književnosti i bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. U periodu 2001-2007. radila je kao novinarka na RTV BiH/BHT1, u Jutarnjem programu. Od 2010. godine radi u Sarajevskom otvorenom centru.

 

VOLONTERI_KE

Liam Isić
Volonter, projektni asistent
liam@soc.ba

Liam je diplomirao pravo na Američkom Univerzitetu. Od 2016. je dio tima kao volonter Sarajevskog otvorenog centra, a od 2018. godine je angažovan kao projektni asistent. Bavi se aktivnostima vezanim za rad sa LGBTI osobama, a posebno aktivnostima koje su vezane za rad sa trans* zajednicom u Bosni i Hercegovini.

Amina Dizdar
Volonterka, projektna asistentica
amina@soc.ba

Amina je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2018. godine. Pridružila se timu Sarajevskog otvorenog centra kao volonterka u martu iste godine na programu Ljudska prava LGBTI osoba, a od septembra preuzima ulogu projektne asistentice na programu monitoringa evropskih integracija BiH, poslovima koordinacije Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH.

Izudin Karić
Volonter na programu Prava žena
izudinsoc@gmail.com

Izudin je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na odsjeku na Sociologiju. Radio je i radi u domenu ljudskih prava, politike, rodne ravnopravnosti te obrazovanja. Bio je polaznik prve generacije Feminističke škole Žarana Papić.

Amina Imamović
Volonterka na programu Ljudska prava LGBTI osoba
amina.trsoc@gmail.com

Amina je studentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, odsjek Sigurnosne i mirovne studije. Polaznica je Feminističke škole Žarana Papić. Pridružila se timu Sarajevskog otvorenog centra u septembru 2018. godine.

Andrea Djaković
Volonterka u administraciji i finansijama
andreadjakovic.soc@gmail.com

Andrea je studentica dodiplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, smjer Marketing Management. Još od srednje škole uključena je u rad niza nevladinih organizacija. Preko izviđačke organizacije učestvovala je u dva treninga na temu inkluzije LGBT osoba i drugih isključenih grupa u izviđaštvo i društvo.