Tim

Kontakt:
Sarajevski otvoreni centar
Čekaluša 16, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel: + 387 (33) 551 000 (programski tim)
—– + 387 (33) 551 001 (menadžment, finansije i administracija)
fax: + 387 (33) 551 002
www.soc.ba
office@soc.ba

Skupštinu Sarajevskog otvorenog centra čine:
Damir Banović, Saša Gavrić, Marinha Barreiro, Arijana Aganović, Feđa Bobić i Inela Hadžimešić.

Upravni odbor Sarajevskog otvorenog centra čine:
Aida Spahić, Adnan Kadribašić, Adrijana Hanušić Bećirović, Midhat Izmirlija i Elmaja Bavčić

 

TIM SARAJEVSKOG OTVORENOG CENTRA

Emina Bošnjak
Izvršna direktorica
emina@soc.ba

Emina je koordinatorica u Sarajevskom otvorenom centru od decembra 2011. i regionalna urednica online magazina B-Turn za Bosnu i Hercegovinu, kao i saradnica online magazina Submagazin za indie kulturu u BiH. Godine 2016. je preuzela funkciju izvršne direktorice organizacije.

Aida Malkić
Rukovoditeljica programa
aida@soc.ba

Aida je apsolventica master studija na Odsjeku za psihologiju Univerziteta u Sarajevu, gdje je i diplomirala. Njeni istraživački interesi uključuju pitanja iz oblasti borbe protiv diskriminacije, socijalnih nejednakosti i socijalne zaštite. Timu SOC-a se pridružila 2018. godine i preuzela funkciju rukovoditeljice programa.

Vladana Vasić
Rukovoditeljica zagovaranja
vladana@soc.ba

Vladana je završila studij prava na Univerzitetu u Sarajevu, a u Sarajevskom otvorenom centru je već od aprila 2012, prvo kao volonterka a od jula 2012. kao saradnica za pravna pitanja/pravno savjetovalište i za pitanja zagovaranja. Godine 2016. je preuzela funkciju rukovoditeljice zagovaranja.

Jozo Blažević
Koordinator programa
jozo@soc.ba

U periodu između 2006. i 2012., prošao je niz konferencija, edukacija i treninga na različite teme na kojima je stekao iskustvo u projektiranju, organiziranju i vođenju seminara i radionica. U Sarajevskom otvorenom cetru radi na aktivnostima vezanim za direktan rad sa LGBT zajednicom.

Delila Hasanbegović
Koordinatorica programa
delila@soc.ba

Delila je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U timu Sarajevskog otvorenog centra je od 2015. godine. Autorica je više objavljenih radova na temu ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, feminizma i političke participacije žena. Trenutno koordinira aktivnosti zagovaranja za adekvatan pristup trans osoba zdravstvenoj zaštiti u BiH, kao i za ravnopravnost spolova u području radnih odnosa i na tržištu rada, i unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava u BiH.

Rasim Ibrahimagić
Koordinator programa
rasim@soc.ba

Rasim je započeo saradnju sa Sarajevskim otvorenim centrom još 2013. godine kao autor tekstova iz oblasti ustavnih reformi, a potom i evropskih integracija, te se početkom 2016. godine priključuje SOC timu kao volonter na poslovima koordinacije Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH. U periodu od 2016. do 2018. godine radio je u Inicijativi mladih za ljudska prava u BiH (YIHR BiH), najprije kao koordinator programa, a kasnije kao direktor programa. Od maja 2018. godine ponovo postaje dio SOC tima, te kao koordinator programa ovaj put preuzima koordinaciju nad Inicijativom za monitoring evropskih integracija BiH. Rasim je diplomirao pravo na Univerzitetu u Tuzli.

Darko Pandurević
Koordinator programa
darko@soc.ba

Darko je u timu Sarajevskog otvorenog centra od septembra 2014. godine, kao volonter, gdje učestvuje na programu Prava LGBTI osoba, pomažući pri organizovanju zagovaračkih i edukativnih aktivnosti o pravima LGBTI osoba za državne institucije, u izgradnji kapaciteta LGBTI pokreta, praćenju poštivanja i kršenja ljudskih prava LGBTI osoba u BiH i istraživanju koje se tiče različitih aspekata ljudskih prava LGBTI osoba. Diplomirao je pravo na Univerzitetu u Sarajevu. Od septembra 2018. godine preuzima koordinaciju programom koji se bavi pravnim savjetovanjem LGBTI osoba, te pitanjem migracija LGBTI osoba.

Amina Dizdar
Koordinatorica programa
amina@soc.ba

Amina je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2018. godine. Pridružila se timu Sarajevskog otvorenog centra kao volonterka u martu iste godine na programu Ljudska prava LGBTI osoba. Od septembra preuzima ulogu projektne asistentice na programu monitoringa evropskih integracija BiH, poslovima koordinacije Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH. Od jula 2019. počinje raditi kao koordinatorica na programu Prava žena.

Amina Imamović
Koordinatorica programa
amina.imamovic@soc.ba

Amina je studentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, odsjek Sigurnosne i mirovne studije. Polaznica je Feminističke škole Žarana Papić. Pridružila se timu Sarajevskog otvorenog centra u septembru 2018. godine, na programu Ljudska prava LGBTI osoba, a u novembru 2019. preuzela je funkciju koordinatorice programa.

Nejra Agić
Programska asistentica za komunikacije i odnose s javnostima
nejra@soc.ba

Nejra je diplomirala studij Žurnalistike na Filozofskom fakultetu u Tuzli, a trenutno je studentica master studija Komunikologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. SOC timu se pridužila početkom 2019. godine kao vanjska saradnica na programu Prava žena, a od jula radi kao programska asistentica za komunikacije i odnose s javnostima.

 

ADMINISTRACIJA I FINANSIJE

Marina Jovović
Rukovoditeljica finansija i administracije
marina@soc.ba

Od 2006. godine bavi se administrativnim i knjigovodstveno-finansijskim poslovima, kroz koje je usvajala potrebno znanje i iskustvo u radu. Prati rad Sarajevskog otvorenog centra od samih početaka pri čemu je prošla više obuka o ljudskim pravima žena, LGBTIQ osoba te je i 2015. godine završila Feminističku školu Žarana Papić. Od jula 2016. dio je tima Sarajevskog otvorenog centra.

Dina Vilić
Koordinatorica finansija i administracije
dina@soc.ba

Dina je završila bachelor i master studij komparativne književnosti i bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. U periodu 2001-2007. radila je kao novinarka na RTV BiH/BHT1, u Jutarnjem programu. Od 2010. godine radi u Sarajevskom otvorenom centru.

 

VANJSKI SARADNICI_E

Andrea Djaković
Vanjska saradnica, projektna asistentica
andreadjakovic.soc@gmail.com

Andrea je studentica dodiplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, smjer Marketing Management. Još od srednje škole uključena je u rad niza nevladinih organizacija. Preko izviđačke organizacije učestvovala je u dva treninga na temu inkluzije LGBT osoba i drugih isključenih grupa u izviđaštvo i društvo. Pridružila se timu Sarajevskog otvorenog centra u martu 2018. godine, u administraciji i finansijama.