Zagovaranje

Ljudska prava žena mogu biti ojačana samo uz postojanje odgovorne, povjerenja vrijedne, proaktivne države. Provođenjem državnih, evropskih i međunarodnih akcija zagovaranja i lobiranja (zasnovanih na aktivnostima praćenja i nadziranja stanja), sami ili sa partnerima, Sarajevski otovoreni centar pozitivno utiče na primjenjivanje postojećih zakona i politika i traži usvajanje novih, nužnih zakonodavnih mjera.

Bosnia Daily: Dalila Mirović: Zastupljenost žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u BiH se ne može smatrati zadovoljavajućom Ravnopravnost spolova i politička participacija: Pokreće se proces istinskih reformi Isaković: Od 153 ministra, svega 23 su žene SOC.ba intervju: Dalila Mirović: Zastupljenost žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u BiH se ne može smatrati zadovoljavajućom Inicijativa za usklađivanje Zakona o lokalnoj samoupravi Bosansko-podrinjskog kantona sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH Na tematskoj sjednici rasprava i o rodnoj zastupljenosti u izvršnim organima vlasti Draganu Čoviću upućen poziv da pokrene i/ili podrži inicijative iz oblasti zaštite ženskih prava Ravnopravnost spolova u opštinama/općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini U Parlamentu FBiH i NSRS treba da se koristi rodno senzitivan jezik Upućen zahtjev za usklađivanje postojećih zakona i donošenje novih kojim bi se konačno regulisalo pitanje porodiljskih naknada i porodiljskog/roditeljskog odsustva u Federaciji BiH ARS BiH i Gender centar FBiH odgovorili na zahtjev Mreže za ispitivanje povrede Zakona o ravnopravnosti spolova BiH Gdje su žene u vladama? Zastupljenost i reprezentativnost žena i muškaraca u izvršnoj vlasti u BiH