O nama

Vizija

Bosna i Hercegovina je društvo zasnovano na jednakim pravima i mogućnostima za sve. Bosna i Hercegovina je država koju su izgradili_e aktivni_e i angažirani_e građani_ke i odgovorna vlast.

Misija

Sarajevski otvoreni centar (SOC) zagovara potpuno poštivanje ljudskih prava i društvenu inkluziju lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans* i interspolnih (LGBTI) osoba i žena.

Sarajevski otvoreni centar je nezavisna, feministička organizacija civilnog društva koja teži osnažiti lezbejke, gejeve, biseksualne, trans* i interspolne (LGBTI) osobe i žene kroz jačanje zajednice i građenje aktivističkog pokreta. SOC takođe javno promoviše ljudska prava LGBTI osoba i žena, te na državnom, evropskom i međunarodnom nivou zagovara unapređivanje zakonodavstva i javnih politika u Bosni i Hercegovini. Kroz rad na pitanjima evropskih integracija, SOC unapređuje ostvarivanje ljudskih prava i podstiče daljnji razvoj civilnog društva.

Vrijednosti

Različitost: poštujemo i uzimamo u obzir intersekcionalnost, borbu protiv višestruke diskriminacije, a naročito diskriminaciju na osnovu spola, spolnih karakteristika, roda, seksualne orijentacije i rodnog identiteta;

Integritet: transparentni smo i preuzimamo odgovornost u našim procedurama i radu, vodimo se profesionalnim standardima, rezultatima koje želimo postići i željom da u našem radu sudjeluje veliki broj različitih zainteresovanih strana;

Proaktivnost: prepoznajemo izazove i nalazimo rješenja prije nego što se pojave problemi;

Inovativnost i kreativnost: uvodimo nove metode, pristupe i područja djelovanja, i spremni smo stalno učiti kako bismo mogli odgovoriti novim izazovima;

Saradnja i solidarnost: ulažemo u stvaranje dugoročnih partnerstava i mreža na državnom i međunarodnom nivou, koristeći ove sinergije kako bismo unaprijedili naše ciljeve i ojačali našu poziciju u civilnom društvu;

Komunikativnost: uspostavili smo uspješne kanale komunikacije sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama.

Dostignuća

(ažurirano u februaru 2016.)

Zagovaranje, pravna zaštita i institucionalna saradnja

 • Uspostavili_e smo jedini sistem za praćenje i dokumentaciju kršenja ljudskih prava LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini kojim rukovodi jedna organizacija civilnog društva, a koji je rezultirao Rozim izvještajima – godišnjim izvještajima o stanju ljudskih prava LGBTI osoba 2012, 2013, 2014. i 2015. godine, konkretnim zagovaračkim (između ostalog i podnescima za izvještaje/alternativnim izvještajima, prijedlozima novih zakona i politika) na državnom, evropskom i međunarodnom nivou;
 • Predstavnici_ce državnih institucija i međunarodnih organizacija prepoznali su SOC kao glavni izvor pouzdanih informacija i kvalitetnih zakonodavnih i prijedloga javnih politika;
 • Uspostavili_e smo interne procedure za praćenje stanja ljudskih prava žena, što je rezultiralo Narandžastim izvještajem – godišnjim izvještajima o stanju ljudskih prava žena 2012, 2013, 2014. i 2015. godine (jedini godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini kojeg objavljuje organizacija civilnog društva) kao i različitim akcijama zagovaranja na državnom, evropskom i međunarodnom nivou;
 • Uspješno smo pokrenuli_e izmjene ili učestvovali_e u izmjenama sljedećih zakona: a) Zakon o zabrani diskriminacije (unapređenje proceduralnih aspekata, te jasno definisanje seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika kao osnova na kojima je zabranjena diskriminacija), b) Zakon o ombudsmenu za ljudska prava (predlaganje modela zakona, iz kojeg su u zvanični prijedlog zakona preuzeti dijelovi koje se odnose na definisanja nadležnosti, odnosa sa civilnim društvom i jasnog prepoznavanja seksualnih i rodnih manjina u oblastima rada Institucije ombudsmena), c) Krivični zakoni RS i FBiH (jasno definisanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje, između ostalog na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta);
 • Uspješno smo uspostavili_e saradnju sa parlamentarnim komisijama i vladinim institucijama za ravnopravnost spolova, sa kojima radimo na prijedlozima zakona, ali i na uključivanju LGBTI tema u entitetske godišnje operativne planove po Gender akcionom planu BiH. Od 2016. godine, prava LGBTI osoba su po prvi put uključena u neku javnu politiku u BiH;
 • Uspješno smo vodili_e kampanje za izradu opštih javnih politika u oblasti ljudskih prava, te je Vijeće ministara BiH donijelo odluku da će tokom 2016. raditi na Strategiji za ljudska prava (opšta strategija koja definiše opšte ciljeve) i Strategiji za suzbijanje diskriminacije, u čije izrade smo uključeni_e;
 • Pokrenuli_e smo razgovore o budućim velikim izazovima, kao što su zakonsko regulisanje istospolnih zajednica, promjene spola i izrada višegodišnjeg Akcionog plana za ravnopravnost LGBTI osoba u BiH, što će se u narednom periodu morati urediti kroz posebne zakone;
 • Odlučno i fokusirano doprinosimo boljem pozicioniranju sigurnih kuća u Federaciji BiH, uvođenju rodno osjetljivog jezika u institucije, te spuštanju rada na ravnopravnosti spolova na nivo kantona i lokalnih zajednica;
 • Bili smo predvodnici_e i/ili učesnici_e akcije zagovaranja na evropskom (između ostalih, doprinos izradi Izvještaja o napretku BiH u oblasti ljudskih prava žena i LGBTI osoba; rezolucije Evropskog parlamenta; konsultacije i pismeni prilozi Struktuiranom dijalogu o pravosuđu između EU i BiH; učešće u izradi izvještaja o zločinu iz mržnje OSCE-a/ODIHR-a; praćenje implementacije mjera iz Preporuke Vijeća ministara Vijeća Europe za borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta) i međunarodnom nivou (između ostalih podnesci i konsultacije za izradu UPR-a, alternativnog CEDAW izvještaja) u 2011, 2012, 2013, 2014. i 2015. godini;
 • Prvi_e smo u BiH uveli_e edukaciju javnih službenika_ca o kršenju ljudskih prava LGBTI osoba (i.a. intenzivnu obuku za policijske inspektore 2013. i 2015. godine u FBiH; permanentnu obuku 1300 policajaca_ki u 2014; intenzivne treninge za tužitelje_ke i sudije_kinje u 2014. i 2015);
 • U 2015. godini smo započeli_e jedinstven jednogodišnji program obuke i osnaživanja (Akademija ravnopravnosti) za parlamentarce_ke i predstavnice_ke izvršne vlasti i političkih stranaka sa kantonalnog, entitetskog i državnog nivoa;
 • Zahvaljujući našim aktivnostima zagovaranja, četiri policijske stanice u Kantonu Sarajevo po prvi put su odredile kontakt osobe za žrtve kršenja LGBTI ljudskih prava 2014. godine;
 • Jedini_e smo u BiH započeli intenzivne, neformalne edukacijske programe za studente prava i žurnalistike/medijskih studija o ljudskim pravima LGBTI osoba, kako bismo obrazovali_e i djelovali_e na sljedeću generaciju lidera_ki i zainteresovanih strana (2012-2016);

Podizanje svijesti

 • Umnogome smo povećali_e vidljivost LGBTI tema u bosanskohercegovačkim medijima provođenjem različitih kampanja na web portalima, televiziji, radiju i u printanim medijima, čime smo dali glas LGBTI zajednici u BiH, koji svake godine dopre do više od 1.000.000 bh. građana_ki;
 • Podigli_e smo svijest javnosti o pitanjima prava LGBTI osoba i žena organizovanjem na desetine javnih događaja (između ostalih LGBTI filmski festival “Merlinka” 2013, 2014, 2015. i 2016. godine; scenska čitanja revolucionarne dokumentarne drame “SEVEN” 2013, 2015. i 2016.; izložba “Sva ljudska bića rađaju se jednaka i slobodna u dostojanstvu i pravima”; prikazivanje filmova, diskusije, izložbe i filmski vikendi) u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Zenici i Banja Luci;
 • Vjerodostojno smo izvještavali_e javnost o stanju ljudskih prava LGBTI osoba i žena kroz proizvodnju znanja, te promocijom i distribucijom publikacija širom zemlje (između ostalih doniranje bibliotekama, promocije i predstavljanja na festivalima). Samo tokom 2015. objavili_e smo preko 30 publikacija sa tiražom većim od 15.000 kopija;
 • Unaprijedili_e smo feminističke rasprave u Sarajevu vođenjem programa feminističkih predavanja pod nazivom “Neko je rekao feminizam?” (2013, 2014, 2015. i 2016. godine).

Osnaživanje zajednice i građenje aktivističkog pokreta

 • Pružili_e smo LGBTI zajednici vjerodostojne i relevantne informacije o ljudskim pravima LGBTI osoba i svakodnevnom životu putem prvog i jedinog LGBTI info portala www.lgbt.ba;
 • Pružili_e smo jedino specijalizirano pravno savjetovanje i zastupanje LGBTI osobama u BiH;
 • Osnažili_e smo LGBTI zajednicu i pružili_e joj bezbjedan prostor (između ostalog kroz kulturne događaje, mjesečna društvena dešavanja, osnaživanje zajednice u Tuzli, Mostaru, Sarajevu, Zenici i Banjaluci);
 • Podržali_e smo i vodili_e razvijanje ženskog pokreta kroz osnaživanje Ženske mreže u BiH i nastavljanje jedinog neformalnog akademskog programa – Feministička škola Žarana Papić;
 • Podržali_e smo razvoj LGBTIQ aktivističkih grupa i organizacija u Tuzli, Banjaluci i Mostaru, kao i njihove ulične akcije. Podržali smo osnivanje i rad Banjalučkog udruženja kvir aktivista (BUKA), udruženja Liberta MO i Tuzlanskog otvorenog centra.

Jačanje organizacijskih kapaciteta i umrežavanje

 • Kao organizatori_ce ili učesnici_ce prošli smo različite akcije jačanja kapaciteta za razvijanje programa (između ostalog treninge o pružanju besplatne pravne pomoći, dokumentovanja kršenja ljudskih prava, zagovaranja i lobiranja, trans* prava), te organizacijski i finansijski menadžment.

Strateški plan

Ovdje možete downloadirati strateške planove Sarajevskog otvorenog centra.

 1. Strateški plan Sarajevskog otvorenog centra za period 2013-2015. (ENG)
 2. Strateški plan Sarajevskog otvorenog centra za period 2014-2017. (BHS)
  2.1.
  Dodatak 1 na Strateški plan Sarajevskog otvorenog centra za period 2014-2017; usvojen u martu 2016. (BHS)

Saznajte više pod linkovima Izvještaji, Partneri, Tim i Programi.